skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

2. Prevzem blaga

Pred prevzemom blaga morate izpolniti zahteve glede načina, kako se blago prevaža čez mejo in kakšno vrsto blaga prevažate.

Preden prevzamete blago, morate pripraviti zahtevane dokumente, ki so potrebni za izvoz.

Obstajajo 4 načini za premikanje blaga čez mejo:

 • Splošni postopek
 • Konvencija o skupnem tranzitu (CTC)
 • Admission temporaire/Začasni uvoz (ATA)
 • Mednarodni cestni promet (TIR)

Prodajalec bo izbral enega od 4 načinov. Njegova izbira bo odvisna od tega, kateri način je najprimernejši glede na značilnosti pošiljke.

Za vse izvozne modele bo potrebna listina o najavi varnosti (S&S) izstopne deklaracije.

S 1. januarjem 2022 se bodo začeli v celoti uporabljati postopki in preverjanja za kontrolo izvoza, na mejah pa bo treba vpeljati postopke za nadzor blaga za izvoz. Na mejah se bodo uporabljali:

 • sistem pristaniščnega inventarja (»pristanišča, povezana z inventarjem«) za model začasnega skladiščenja (ali združeni model s predhodno vložitvijo deklaracije in začasnim skladiščenjem), kjer bodo morali prevozniki/operaterji prikolic upoštevati komercialna navodila, ali
 • postopek za predhodno vložitev pristanišč/terminalov, ki niso povezani z inventarjem, v katerih se uporablja GVMS

Novi postopki so opisani v rubriki o izvozu pod Model nadzora in prehajanja meje (»Border Operating Model«) in druge informacije na spletišču GOV.UK, vključno z lokacijami, na katerih bodo uporabljali sistem za prepoznavanje identifikatorjev GVMS, in lokacijami z dodatnimi zahtevami zaradi prostorskih omejitev. – Seznam pristanišč, ki uporabljajo GVMS.

Registracija za GVMS

Priprava na izvoz iz VB: carinski dokumenti in postopki, ki jih morajo poznati prevozniki Če se blago ne premika v tranzitu, mora prevoznik/zastopnik/špediter zagotoviti prevozniku MRN(-je) za predhodno vloženo(-e) uvozno(-e) deklaracijo(-e) za državo članico, katere mejo prečka prevoznik.

Kakšni so izvozni postopki?

Izvoznik je odgovoren za obveščanje tovornega podjetja o dovoljenju za napredovanje (Permission to Progress, P2P), nato pa lahko odidejo na mejo.

Pri pristaniščih, povezanih z inventarjem, vključno z vsem tovorom brez spremstva, mora upravljavec prikolice zagotoviti enotno številko pošiljke (UNC), ki mu jo je posredoval izvoznik, da lahko blago pusti v pristanišču in da se lahko blago sprejme. ^ Opomba: Za pristanišča, povezana z inventarjem, podrobnosti o uvozu EU morda še niso znane. Morda voznik v času izvoza še ni prejel informacij o uvozu EU. Izvoznik/pristaniški delavec mora vozniku/upravljavcu prikolice pojasniti, kakšne so zahteve držav članic EU. Če se te informacije delijo digitalno, jih voznik ne bo nujno imel (ali pa lahko kopijo teh informacij pogosto prevzame ob prihodu na stran EU).

Kakšne so spremembe od 1. januarja 2022?

GVMS in predhodna namestitev

Če prevozniki izstopijo iz VB preko sistema za prepoznavanje identifikatorjev GVMS, morajo pred prihodom:

 • od izvoznika ali zastopnika pridobiti zahtevane identifikatorje za vsako posamezno prevozno pošiljko.
 • združiti vse identifikatorje, vključno z vsemi identifikatorji listin o najavi varnosti, v en (1) identifikator GMR za vsak premik vozila – to lahko storijo na dva (2) načina:
   • neposredna povezava med lastnim sistemom prevoznika in GVMS ali
   • spletni portal, ki je na voljo v računu »Government Gateway« prevoznika
 • posodobiti GMR s pravilno registrsko številko za vsako vozilo, kar se lahko posodobi v skladu s kakršnimi koli spremembami, mora pa biti registrska številka pravilna, ko se GMR predloži prevozniku ob odhodu
 • voznikom dati navodilo, da počakajo na popoln GMR, v katerem bodo združeni vsi zahtevani identifikatorji, preden nadaljujejo pot na mejo, saj v nasprotnem primeru ne bodo dobili dovoljenja za vkrcanje; dovoljenja za vkrcanje ne bodo dobili tudi, če posamezni identifikator ne bo sprejet v GMR.
 • voznikom naročiti, naj ob prihodu na izhodiščno točko predložijo GMR upravljavcu trajekta/v Eurotunelu, da dokažejo, da imajo potrebne dokaze za zakonit prevoz blaga

Pred odhodom iz VB

Za spremljevalni tovor RO-RO mora imeti voznik vse zahtevane identifikatorje ali dokumente, ki izpolnjujejo uvozne zahteve države v EU, v katero vstopa. Za to je odgovoren izvoznik iz VB (skupaj s carinskim agentom in/ali logističnim ponudnikom), razen če so se dogovorili, da bo druga stranka prevzela odgovornost za to kot del svojih Incoterms.

Morda boste morali predložiti izstopno skupno deklaracijo (EXS).

Če se trgovec odloči premakniti blago v skladu s Konvencijo o skupnem tranzitu (CTC) in če blago začne potovanje v VB, bo prevoznik potreboval bodisi:

 • : spremno tranzitno listino (TAD) od trgovca, prav tako pa ga mora trgovec tudi obvestiti, da je bilo gibanje sproščeno v tranzitni postopek in da lahko nadaljuje do izhoda iz VB.

STL (TAD)

 • lokalno referenčno številko (LRN) ali TAD , ki ni bil izdan v tranzitni postopek, prav tako pa ga je treba tudi obvestiti, da mora predstaviti blago in LRN ali TAD mejni policiji v VB na imenovanem uradu odhoda v VB – blago se nato sprosti, voznik pa bo prejel TAD
 • eno samo vozilo lahko morda potrebuje več LRN – vse LRN-je boste morali pretvoriti v TAD, če želite skladno nadaljevati s premikanjem
 • za izdajo LRN je treba priskrbeti pripadajoči vnos CHIEF (kar običajno izvede vaš izvoznik v VB)

Opomba: preverite vnaprej; saj se lahko proces spreminja glede na pristanišče.


Izvoznik/zastopnik je odgovoren za to, da prevoznemu podjetju in vozniku sporoči stanje TAD.

Za blago, ki se ga premika s pomočjo tranzita, se v EU in VB uporabljajo varnostne in zaščitne zahteve.

Za izpolnjevanje varnostnih in zaščitnih zahtev v VB (deklaracije VB EXS) se ne sme uporabljati kombiniranih TSAD-ov. Trgovci, ki prevažajo blago v tranzitu, bodo morali zagotoviti, da se ustrezne varnostne in zaščitne deklaracije izdajo prek drugih sredstev v EU in v VB, kjer je to potrebno.

Ker se TSAD-ov ne sme uporabljati za zahteve ENS glede tranzitnih premikov iz VB v EU do uvedbe NCTS5 (do leta 2023), je treba v tranzitni sistem EU (NCTS) vnesti ločene vnose TAD, v ICS te države članice pa morajo biti vnesene ločene deklaracije ENS preko komercialne platforme EDI.

Dokumenti ATA so mednarodni carinski dokumenti, ki se uporabljajo za začasni izvoz ali uvoz blaga.

Če se trgovec dogovori za pretok blaga v skladu s konvencijo ATA

Mora voznik:

 • pridobiti kartico ATA s strani trgovca

  ATA
  ATA
 • odnesti blago in kartico ATA v britansko mejno službo v  uradu odhoda v VB po navodilih trgovca, njihovega zastopnika ali logističnega podjetja, ki nadzoruje gibanje
 • preveriti s trgovcem, ali so bile za gibanje izpolnjene zahteve za varnostno in zaščitno deklaracijo EXS; za državo, v katero se blago prevaža, je treba izpolniti tudi ustrezne varnostne in zaščitne zahteve ENS.

Opomba: Poskrbite, da je voznik tovornjaka bodisi: izrecno naveden v »okvirčku B« kartice ali pa da kartico spremlja podpisani dopis o odobritvi enega od imetnikov kartice, ki vozniku dovoljuje, da lahko premika blago in podpiše »okvirček F« v njihovem imenu.

Voznik mora zagotoviti, da je sprednja platnica kartice pred odhodom podpisana in pravilno izpolnjena.

Če se trgovec dogovori za pretok blaga v skladu s konvencijo TIR.

V tem primeru mora imeti prevoznik dovoljenje za prevoz blaga, pridobljeno v njegovi državi, vozilo, ki prevaža blago, pa mora imeti potrdilo o odobritvi cestnega vozila za prevoz blaga pod carinskim pečatom. Pridobiti je treba potrdilo o vozilu z odobreno zasnovo za prečkanje meje v skladu s TIR.

Za izjeme od tega splošnega pravila (npr. gibanje težkega in razsutega blaga) preverite smernice za TIR .

Sistem TIR omogoča carinskim uradnikom ZK, da zapakirajo in zapečatijo blago, preden se ga prevaža zunaj EU. To pomeni, da carinskim uradnikom na mejnih prehodih ne bo treba odpirati in preverjati tovora.

Rezervirajte termin za preskus TIR.


Prevozno podjetje mora:

  • dati kartico TIR vozniku

   TIR
   TIR
  • zagotoviti, da je trgovec ali prevozno podjetje sklenil dogovor o  razglasitvi pretoka v NCTS, imeti pa mora tudi referenčne številke (LRN in/ali MRN), potrebne za predložitev blaga carinskim organom EU;
  • naročiti vozniku, naj:
    • prevzame in predloži blago in kartico TIR na uradu odhoda v ZK, kjer bo carinski uradnik ožigosal in odstranil 1. stran kartice TIR, carinski uradniki pa bodo zapečatili vozilo
    • prevzame in predloži blago in kartico TIR mejni službi ZK v uradu odhoda v ZK – carina bo preverila dokumente in zagotovila, da je pečat nedotaknjen, ter ožigosala in odstranila 2. stran kartice TIR
    • Opomba: ta dva koraka potekata istočasno v uradu mejne službe
  • preveriti s trgovcem, ali so bile za gibanje izpolnjene zahteve za varnostno in zaščitno deklaracijo EXS; za državo, v katero se blago prevaža, je treba izpolniti tudi ustrezne varnostne in zaščitne zahteve ENS

Če je blago predmet trošarine, mora voznik poleg drugih poslovnih dokumentov od trgovca prejeti enega od naslednjih dokumentov:

Trgovci, ki prevažajo živali, živalske proizvode, ribe ali ribiške proizvode iz VB v EU, bodo morali vnaprej zaprositi za izvozno zdravstveno spričevalo (EHC).

Izvozno zdravstveno spričevalo

Trgovec bo moral poskrbeti, da bo EHC po pregledu pošiljke podpisala pooblaščena oseba .

Trgovec mora preveriti, ali bo pot, ki jo izbere voznik, omogočila preverjanje pošiljke v prvi doseženi državi EU/EGP na pravilni mejni kontrolni točki (BCP). >


Pošiljke rastlin in rastlinskih proizvodov mora spremljati fitosanitarno potrdilo (PC).

Trgovec zaprosi za fitosanitarno potrdilo zadevnega organa za zdravje rastlin:

 • Agencija za zdravje živali in rastlin v Angliji in Walesu
 • Škotska vlada na Škotskem
 • Komisija za gozdarstvo v Angliji, Walesu in Škotski za les, lesne proizvode in lubje

  Fitosanitarno potrdilo
  {%CAPTION%}

Voznik mora s trgovcem ali prevoznim podjetjem potrditi, da je uvozni agent s sedežem v EU obvestil ustrezni BCP o prihodu pošiljke vsaj 24 ur pred predvidenim prihodom.

Voznik mora imeti pri sebi fizično kopijo vsakega EHC ali PC za svojo pošiljko. Pošiljke je mogoče preveriti ob prihodu v BCP EU/EEA.

Voznik mora pred prihodom v prvo pristanišče EU vedno preveriti, če je potreben fizični dokument. Če tega ne storite, bo to imelo posledice, tj. če voznik tega ne bo preveril pred prihodom v prvo pristanišče EU , se bo moral morda vrniti v navedeno prvo pristanišče EU , preden se tovor lahko dostavi in raztovori na destinaciji.

Za prevažanje živih živali v EU morajo prevozniki poleg EHC tudi zaprositi državo članico EU, v kateri imajo predstavništvo, za:

 • dovoljenje EU za prevoznika
 • potrdilo o sposobnosti
 • potrdilo o odobritvi vozila

EU ne priznava različic teh dokumentov, ki jih izda ZK.

Prevozniki ne smejo imeti dovoljenj za prevoznike ali dovoljenj o odobritvi vozila iz več kot ene države članice EU.

Prevozniki lahko zaprosijo za drugo potrdilo o sposobnosti v zadevni državi članici EU.

Za dodatne informacije se obrnite na Agencijo za zdravje živali in rastlin (APHA).


Dnevnik vožnje

Za prevoz živih živali iz Anglije, Škotske ali Walesa v EU bodo prevozniki morali zaprositi za 2 dnevnika:

 • enega odobri država članica EU, ki je prva vstopna točka v EU
 • drugega pa odobri APHA

Poleg izvoznega zdravstvenega spričevala (EHC) bodo izvozniki divjih ulovljenih morskih rib za prehrano ljudi morali za vsako pošiljko v EU pridobiti potrdilo o ulovu Združenega kraljestva .

Potrdilo o ulovu

Izvozniki večine divjih ulovljenih morskih rib za prehrano ljudi, ki jih ulovijo in spravijo tretje države, morajo za vsako pošiljko v EU predložiti kopijo potrdila o ulovu tretje države. Izvozniki lahko potrebujejo tudi drugo dokumentacijo, kot na primer:

 • Izjava o obdelavi – če je bila v ZK predelana riba iz tretjih držav. Za to izjavo se lahko zaprosi prek službe za izvoz rib.
 • Dokumenti o skladiščenju – če uvožena riba ostane v ZK nekaj časa in se je ribo le naložilo ali raztovorilo. Za to izjavo se lahko prav tako zaprosi prek službe za izvoz rib.

Izvozniki bodo svoje dokumente poslali uvozniku v EU.

Uvoznik v EU jih mora pred uvozom predložiti pristojnemu organu EU.

Preverite zahtevani rok za obveščanje v državi članici uvoznici. Običajno gre za vsaj 4 ure vnaprej.

Zaradi Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) lahko ogrožene ali zaščitene živalske ali rastlinske vrste prečkajo le določena pristanišča. Najnovejše informacije o teh pristaniščih in zahtevah CITES glede dovoljenj in obveščanja lahko najdete na spletni strani GOV.UK.

CITES

Nekateri izdelki lahko spadajo tako v kategorijo izdelkov živalskega izvora kot tudi v kategorijo izdelkov CITES, zato morajo izpolnjevati 2 niza zahtev.

Obstajata 2 vrsti listin o najavi varnosti: izstopna skupna deklaracija (EXS) in vstopna skupna deklaracija (ENS).

V ZK so veljale izjeme glede začasne opustitve za deklaraciji EXS in ENS, ki pa bodo kmalu prenehale veljati:

 • od 1. oktobra 2021 bodo za izvoz iz VB v EU obvezne izstopne skupne deklaracije EXS (s tem bo prenehala veljati trenutna izjema za prazne palete, zabojnike in vozila v pretoku po pogodbi o prevozu v EU)
 • od 1. julija 2022 bodo za gibanje iz EU v VB obvezne vstopne skupne deklaracije (ENS). Za EU sta vstopna skupna deklaracija (ENS) in izstopna skupna deklaracija (EXS) obvezni od 1. januarja 2021.

Prevoznik (torej prevoznik za premike s spremstvom in prevoznik trajekta za premike brez spremstva) mora carinskemu organu države, iz katere se pošiljka izvaža, predložiti deklaracijo EXS.

Podatki deklaracije EXS so običajno združeni z izvozno deklaracijo (ki je carinska deklaracija).

Oseba, ki je običajno odgovorna za predložitev kombinirane deklaracije, je izvoznik blaga ali njegov predstavnik.

Če gre za ločeno deklaracijo (npr. za prazen tovornjak), se vnese v sistem za nadzor izvoza (ECS).

Samostojna deklaracija EXS je običajno potrebna, če:

  • se v skladu s pogodbo o prevozu prevaža prazen zabojnik (pogodba o prevozu ali prevozna pogodba je sporazum med prevoznikom in špediterjem ali potnikom, ki določa obveznosti in pravice vsake stranke)
  • je blago ostalo v začasnem skladišču več kot 14 dni
  • je blago ostalo v začasnem skladišču manj kot 14 dni, vendar podrobnosti o varnostni deklaraciji o uvozu niso znane ali se podatki o destinaciji ali pošiljatelju spremenijo
  • se blago prevaža v tranzitu z uporabo spremne tranzitne listine (TAD) ali tranzitne, varnostne in zaščitne deklaracije (TSAD) – TAD se ne smejo uporabljati za izpolnjevanje varnostnih in zaščitnih zahtev v VB

Za kombinirane varnostne in zaščitne deklaracije EXS ter izvozne deklaracije carinskih organov ter za samostojne varnostne in zaščitne deklaracije EXS se lahko predložitev opravi na carinskem sistemu za ravnanje z uvoznim in izvoznim blagom (CHIEF) ali pri carinski deklaracijski službi (CDS). Še vedno obstaja tudi možnost, da se deklaracije EXS predložijo prek sistemov CSP ali ponudnikov programske opreme, ki so tretje osebe.

Samostojna deklaracija EXS ni potrebna, če se iz VB prevaža prazne palete, prazne zabojnike in prazne tovornjake brez prevozne pogodbe.

Preberite več o procesu EXS v VB

Prevozna podjetja iz ZK, iz držav zunaj EU in iz držav EU ter njihovi vozniki morajo zavarovati vozila, ki prihajajo v ZK, da bi zmanjšali tveganje, da postanejo žrtve kriminala. Obiščite – Zavarujte vozilo in tako pomagajte zaustaviti nezakonito priseljevanje

Vozniki, ki prečkajo mejo med Združenim kraljestvom in EU, bi se morali zavedati morebitnih nevarnosti, ki pretijo njihovim vozilom, vedeti pa bi morali tudi, kako lahko zaustavijo »nezakonite prebežnike«. Nezakoniti prebežnik je oseba, ki se skriva v vozilu ali na vozilu, da bi se izognila kontroli na meji z ZK.

Če voznik ne zavaruje vozila in se ugotovi, da prevaža nezakonite prebežnike v ZK ter v območjih, ki jih nadzoruje ZK, lahko voznik, lastnik ali najemnik vozila za vsako odkrito osebo prejme globo do 2.000 £ (»civilna sankcija«).

Ta zakon velja za vse prihode v ZK ter na območja, ki jih nadzoruje ZK, vključno s prihodi iz evropskih pristanišč in prek Eurotunela.


Skrb za varnost vozil

Učinkovit sistem za prevozna podjetja je:

Za voznike učinkovit sistem vključuje:

 • uporabo varnostnih naprav (npr. ključavnice, edinstveno oštevilčena tesnila in nagibne vrvice) za zavarovanje vozila po natovarjanju
 • skrbno preverjanje varnostnih naprav in vozila po vsakem postanku in pred vstopom v ZK
 • evidentiranje celovitih pregledov na varnostnem kontrolnem seznamu za vozilo, da se tako dokaže skladnost, ki so nato na voljo, da se jih lahko predloži policistom na meji

Vozniki morajo upoštevati smernice o preprečevanju nezakonitih prebežnikov v 10 korakih in jih imeti s seboj ves čas potovanja.


Če se nekdo skriva v vozilu 

Če voznik sumi, da nekdo poskuša vstopiti v vozilo ali je vstopil v vozilo, se mora takoj obrniti na lokalno policijo. Preden vstopite v pristanišče, pokličite 999 (v ZK) ali 112 (v EU).


Ko boste izpolnili te zahteve, prevzemite blago in izvozniku posredujte registracijsko številko svojega vozila (in prikolice). Prevozno podjetje vam bo sporočilo, kako nadaljevati.