skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

2. Az áruk felvétele

Az áruk felvétele előtt teljesítenie kell az alábbi követelményeket.

Az Európai Unióból (EU) az Egyesült Királyságba (UK) exportálandó áruk felvételekor el kell készítenie a szükséges dokumentumokat.

A vámkövetelmények teljesítése érdekében az áruk határátlépésének több módja is van (vámraktárba helyezés, átmeneti tárolás, CTC, ATA, TIR).

Az exportőr/importőr (és/vagy ügyintézőik) választják ki, hogy melyiket használják. Ez a fejezet részletesen ismerteti az egyes lehetséges eljárásoknak a fuvarozókra gyakorolt hatásait.

 • Vámraktárba helyezés/átmeneti tárolás
 • Közös árutovábbítási egyezmény (CTC) szerinti forgalmak
 • ATA-igazolványos forgalmak
 • TIR-egyezményes forgalmak

 

 • Az egyes áruknak az EU-ba történő bevitelére vonatkozó további követelmények.
 • Áruk mozgatása Írország és Észak-Írország között

2021. december 31-ig

2021. december 31-ig az ellenőrzött és a nem ellenőrzött árukra eltérő vámkövetelmények vonatkoznak.

A szükséges bizonyítékok attól függnek, hogy az importőr milyen típusú nyilatkozatot tud vagy akar tenni, beleértve azt is, hogy az áruk ellenőrzöttek-e vagy sem.

Iratelőkészítés vámkezeléshez – Nagy-Britanniába irányuló áruforgalom (előzetes bejelentés)

Az áru felvételekor a járművezetőnek át kell adni minden vonatkozó váminformációt, illetve dokumentumot és egyéb papírokat. A járművezetőnek igazolnia kell:

 • hogy a kereskedő teljesítette az uniós kiviteli eljárásokat
 • az exportőrrel, hogy teljesítette az összes egyesült királysági importkövetelményt

Jelenleg az áruszállító-gépjármű irányítási rendszer (GVMS) a következő útvonalakra vonatkozik:

 • az EU-ból Nagy-Britanniába (Angliába, Walesbe és Skóciába) irányuló áruk – de csak akkor, ha az árukat a az Egységes árutovábbítási egyezmény alapján, árutovábbítási kísérőokmányt használva szállítja
 • Nagy-Britanniából Észak-Írországba irányuló áruk – áruforgalmi hivatkozásra van szükség az észak-írországi kikötőkbe irányuló minden, a tehergépjármű-forgalmi rendszert igénybe vevő áruforgalomhoz
 • Észak-Írországból Nagy-Britanniába irányuló áruk – áruforgalmi hivatkozásra csak a következő esetekben van szükség: Közös árutovábbítási egyezmény szerinti forgalmak TIR- és ATA-igazolvánnyal történő forgalmak az Ír Köztársaságból Nagy-Britanniába észak-írországi kikötőn keresztül történő forgalmak
 • az Észak-Írországból Nagy-Britanniába irányuló, különleges vámeljárás alá tartozó vagy különleges nemzetközi eljárásokat alkalmazó áruk jegyzékében szereplő áruforgalmak

Ha a fuvarozók a GVMS rendszerrel és iratelőkészítéses vámkezeléssel szállítják az árukat egy adott helyszínen keresztül, a következőkre lesznek kötelesek:

 • Kérje meg az importőrt, hogy minden egyes szállítmányra vonatkozóan adjon meg egy egyedi hivatkozási számot, amely bizonyítja, hogy a nyilatkozatot vagy előre benyújtották, vagy nincs szükség rá. Ez lehet egy MRN is (a CHIEF-ben vagy a vámáru-nyilatkozati szolgálatnál bejelentett áruk esetében).
 • Minden egyes járműforgalomnál kapcsolja össze ezeket a hivatkozásokat a (2022 júliusától kötelező) biztonsági és védelmi nyilatkozatok hivatkozásaival együtt egyetlen áruforgalmi hivatkozássá (GMR).

Ez kétféleképpen történhet:

 • Közvetlen kapcsolattal a fuvarozó saját rendszeréből tehergépjármű-forgalmi rendszerbe; vagy
 • Egy online portálon, amely a fuvarozó ügyfélkapuján keresztül érhető el

Ha a kompüzemeltető nyújtja be az ENS-t, a fuvarozónak ellenőriznie kell, hogyan lehet ezt egyetlen GMR-be összevonni

Minden egyes járműforgalom esetén frissítse a GMR-t a helyes rendszámmal (VRN). Ez frissíthető az esetleges változások figyelembevétele érdekében, de a GMR-nek a kiléptetési helyen a szállítónak történő bemutatásakor helytállónak kell lennie.

 • Utasítsa a járművezetőket, hogy ne menjenek a határra, mielőtt a GMR-be a teljesség érdekében minden szükséges hivatkozást be nem vittek, vagy ha a GMR-ben nem fogadtak el valamelyik nyilatkozatra vonatkozó hivatkozást, mert akkor nem engedik őket a fedélzetre szállni.
 • Utasítsa a járművezetőket, hogy a kiléptető helyre érkezéskor mutassák be a GMR-t a szállítónak, hogy bizonyítsák, hogy rendelkeznek az áruk hivatalos szállításához szükséges dokumentumokkal – ez bemutatható papíron, mobiltelefonon, táblagépen stb.
 • Utasítsa a járművezetőket, hogy a kiszállás előtt ellenőrizzék, hogy a járművük a vámvizsgálaton átesett-e, és kövessék az utasításokat, hogy hová menjenek, ha ellenőrzésre van szükség.

NB: Győződjön meg róla, hogy az S&S GB-nek tett-e nyilatkozatot, ha szükség volt rá

Hivatkozás – Az áruknak az Egyesült Királyságba vagy azon keresztül történő behozatala a közös és egyesített árutovábbítási rendszer használatával.

Ha a kereskedő gondoskodik arról, hogy az áru a CTC keretében legyen szállítva, a járművezetőnek vagy a következőket kell megadni:

 • egy kísérőokmányt (TAD) a kereskedőtől, és a kereskedőnek közölnie kell, hogy a szállítmányt az árutovábbítási eljárás alá vonták, és az EU tagállamból való kilépés helyére mehetnek tovább

  TAD
 • a Helyi hivatkozási számot (LRN) vagy egy olyan kísérőokmányt (TAD), amelyet nem bocsátottak árutovábbítási eljárásra, és amelyben felszólították, hogy az árut és a helyi hivatkozási számot (LRN) vagy a kísérőokmányt (TAD) mutassa be az EU tagállam hatóságainak egy kiléptető EU vámhivatalnál – vámhivatali lista – az árukat ezután kiadják, és a járművezetőnek egy kísérőokmányt (TAD) adnak

Az exportőr/ügyintéző felelős azért, hogy a fuvarozó céget és a járművezetőt tájékoztassa az árutovábbítási kísérőokmány (TAD) státuszáról.

Hivatkozás – ATA-igazolvány igénylése

Ha a kereskedő gondoskodik arról, hogy az áru az ATA-egyezmény alapján legyen szállítva, a járművezetőnek be kell szereznie a kereskedőtől az ATA-igazolványt.

ATA
{%CAPTION%}

Hivatkozás –TIR kézikönyv | UNECE

Ha a kereskedő szervezi meg az áruk TIR-egyezmény szerinti szállítását, a fuvarozónak rendelkeznie kell az országában kapott TIR-engedéllyel, az árut szállító járműnek pedig rendelkeznie kell a közúti jármű vámzár alatt történő áruforgalmára vonatkozó jóváhagyási tanúsítvánnyal. TIR-határátlépésre jóváhagyott kialakítású járműre vonatkozó tanúsítvány megszerzése.

Az ezen általános szabály alóli kivételeket (pl. nehéz és terjedelmes áruk szállítása) illetően tekintse meg a TIR-re vonatkozó iránymutatást.

A fuvarozó vállalat:

 • adja át a járművezetőnek a TIR-igazolványt
 • biztosítsa, hogy a kereskedő vagy a fuvarozó cég intézkedjen a szállítás NCTS-be való bejelentéséről, és rendelkezzen az áruknak az uniós vámhatóságok felé történő bemutatásához szükséges hivatkozási számokkal (helyi (LRN) és/vagy művelethivatkozási szám (MRN))
 • utasítsa a járművezetőt, hogy vigye el és mutassa be az árut és a TIR-igazolványt az uniós vámhatóságoknak a kiléptető uniós vámhivatalban – vámhivatali lista (vagy egy harmadik, EU-n kívüli ország kiindulási vámhivatala).
TIR
TIR-igazolvány

Ellenőrzött áruk – Ellenőrzöttnek minősülnek azok az áruk, amelyek különleges egészségügyi, engedélyezési vagy környezetvédelmi ellenőrzés alá tartoznak, és mint ilyeneket, a határon vámvizsgálat alá kell helyezni. pl. SPS-áruk, jövedéki termékek, vegyi anyagok, katonai áruk, fegyverek.

Az ellenőrzött áruk listáján szereplő valamennyi árura vonatkozóan vámáru-nyilatkozatot kell tenni.

Iratelőkészítéses vámkezelésű szállítmányok esetén a fuvarozónak rendelkeznie kell a megfelelő hivatkozási számmal a behozatali nyilatkozatból (CHIEF belépési szám vagy MRN), amikor ellenőrzött árukat szállít.

Az előzetesen bejelentett átmeneti tárolási nyilatkozattal szállított áruk esetében, amelyeket leltári kapcsolattal rendelkező kikötőn keresztül szállítanak, a pótkocsi üzemeltetőjének szüksége van a leltári szállítmány hivatkozási adatára (ICR).

Az exportőr MRN-je vagy EORI-je nem használható bizonyítékként arra, hogy ezekre az árukra vonatkozóan behozatali nyilatkozatot tettek.

Részletesebb információkat a Határigazgatási modell frissítései tartalmaznak majd.

A nem ellenőrzött áruk esetében az importőr vagy a behozatal helyén tesz vámáru-nyilatkozatot, vagy saját kereskedelmi nyilvántartásában tesz nyilatkozatot, majd ezt követően kiegészítő nyilatkozatot tesz, amelyet a behozatal helyétől számított 175 napon belül kell benyújtani a HMRC-nek.

A fuvarozónak, ha az importőr a kereskedelmi nyilvántartásában tett nyilatkozatot, rendelkeznie kell a behozatali vámáru-nyilatkozatban szereplő hivatkozási számmal (CHIEF belépési szám vagy CDS MRN) vagy a kereskedő EORI-számával.

A járművezetőnek ellenőriznie kell, hogy az importőr milyen típusú nyilatkozatot tesz, és magával kell vinnie a megfelelő bizonyítékot.

A jövedéki termékek a jövedékiadó-köteles termékek, amelyek közé tartozik az alkohol, a dohány és egyes energiatermékek (pl. bioüzemanyagok és szénhidrogén-olajok)

Ha az árukat az Egyesült Királyságban található jövedéki raktárba szállítják, a járművezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kikötő elhagyása előtt nála legyen az elektronikus adminisztrációs okmány (eAD) egy példánya, vagy azon kereskedelmi okmányok, amelyeken egyértelműen szerepel az adminisztrációs hivatkozási kód (ARC). A járművezetőknek ezeket a dokumentumokat az ügyfelüktől vagy a nevükben dolgozó közvetítőktől kell beszerezniük.

Ha azonban az importőr olyan egyszerűsített vámeljárást alkalmazott, amely lehetővé teszi az áruk késleltetett érkezését, az eAD létrehozása is késleltetve lesz az áruk megérkezéséig. A járművezetőnek ehelyett biztosítania kell, hogy a kikötő elhagyása előtt magánál tartsa az előre leadott vámáru-nyilatkozat egy példányát, amelynek tartalmaznia kell a jövedéki biztosítékra vonatkozó adatokat.

Ha az áruk a behozatalt követő következő munkanap végéig még mindig a szállítási címre tartanak, az importőrnek (vagy ügyintézőjének) ekkor át kell adnia a járművezetőnek az eAD vagy az ARC egy példányát, hogy a jövedékiadó-kötelezettségek hivatalossá tételét lehetővé tegye.

Ha a járművezető kiemelt fontosságú növényeket és növényi termékeket, élő állatokat vagy a CITES alá tartozó árukat szállít, az uniós exportőrnek vagy ügyintézőjének gondoskodnia kell arról, hogy a szállítmányokat a következő dokumentumok és/vagy adatok kísérjék. Ezeket a járművezetőnek az uniós határon történő ellenőrzéskor be kell mutatnia:

 • az eredeti, kézírásos aláírással ellátott EHC-ket, ha egy vagy több ilyenre van szükség
Egészségügyi bizonyítvány
Export egészségügyi bizonyítvány (EHC)
 • bármilyen CITES dokumentáció szükséges

  CITES

E termékek ellenőrzése a rendeltetési helyen történik

 • 2022 márciusáig élő állatok esetében
 • 2022 júliusáig a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek esetében

Az egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) áruk közé tartoznak az állati eredetű termékek (POAO), az összetett termékek, a nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, valamint a növények és növényi termékek.

2022 januárjában további változások lesznek az EU és Nagy-Britannia közötti áruforgalomban:

 • az állati eredetű termékek (például hús, méz, tej vagy tojás termékek) és állati melléktermékek előzetes értesítést igényelnek
 • minden szabályozás alá eső növénynek és növényi terméknek előzetes bejelentésre és növény-egészségügyi bizonyítványra lesz szüksége
 • minden termékre teljes körű importellenőrzés és vizsgálat vonatkozik majd
 • a kiemelt fontosságú növények vagy növényi termékek fizikai ellenőrzését 2022 januárjáig továbbra is a rendeltetési helyeken végzik.

2022 márciusától:

 • Az EU-ból származó élő állatokat új behozatali ellenőrzéseknek vetik alá. Az ellenőrzéseket továbbra is a rendeltetési helyen végzik.

2022 júliusától:

 • az EU-ból Nagy-Britanniába irányuló behozatalhoz biztonsági és védelmi ENS-nyilatkozatokat kell majd benyújtani – ez ugyanaz a modell lesz, mint amit jelenleg a világ többi részének (RoW) kereskedelmére alkalmaznak
 • az állati eredetű termékek, egyes állati melléktermékek, csíraképes termékek, valamint a nem állati eredetű, nagy kockázatot jelentő élelmiszerek és takarmányok fizikai ellenőrzését a kijelölt határállomásokon (BCP) vezetik be – ezt kockázati alapon végzik majd
 • a kiemelt fontosságú növények és növényi termékek ellenőrzése a rendeltetési helyekről a kijelölt határállomásokra (BCP) kerül
 • minden szabályozott növény és növénytermék esetében szükség lesz a vonatkozó egészségügyi dokumentációra, például az EHC-re és a növény-egészségügyi tanúsítványokra

E követelményeken túlmenően a CITES-listán szereplő áruknak, az akvakultúra- és díszállatoknak szánt élő víziállatoknak és a lóféléknek külön behozatali követelményeknek kell megfelelniük.

Ezen új eljárások részleteit a www.gov.uk/brexit-hauliers weboldalon ismertetik

Tudjon meg többet a Nagy-Britanniába behozott uniós árukra vonatkozó nyilatkozatok késleltetéséről.

Ellenőrizze, hogy szükséges-e belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot tenni.

A biztonsági és védelmi nyilatkozatoknak 2 típusa van: a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat (EXS) és a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat (ENS).

Az Egyesült Királyságban mind az EXS-, mind az ENS-nyilatkozatokra vonatkozóan ideiglenes mentességek voltak érvényben, de ezeket hamarosan megszüntetik:

 • 2021. október 1-jétől EXS-nyilatkozatot kell benyújtani minden, Nagy-Britanniából az EU-ba irányuló kivitelre (ez megszünteti a jelenlegi mentességet az üres raklapok, konténerek és járművek esetében, amelyeket szállítási szerződés keretében szállítanak az EU-ba)
 • 2022. január 1-jétől az ENS-nyilatkozatokat az EU és Nagy-Britannia közötti valamennyi szállításhoz megkövetelik. Az EU 2021. január 1-je óta teljes körű ENS- és EXS-nyilatkozatokat ír elő.

Az egyes tagállamokra vonatkozó konkrét eljárási részleteket a későbbiekben az alábbi útmutató tartalmazza:

A kísért RoRo-rakomány esetében a fuvarozó (mint szállítmányozó és mint aktív szállítóeszköz) felelős a belépési gyűjtő ENS nyilatkozat – más néven biztonsági és védelmi nyilatkozat – benyújtásáért az első belépési ponton.

Ez különösen fontos azon nagy-britanniai RoRo-kikötőkben és a terminálokon, amelyek nem rendelkeznek kikötői leltározó rendszerrel.

A kísérő nélküli RoRo-rakomány esetében a kompüzemeltető (FO) (mint fuvarozó és mint aktív szállítóeszköz) felelős az ENS benyújtásáért az első belépési kikötőben.

Az ENS-nyilatkozathoz szükséges adatok a következők:

 • feladó
 • címzett
 • az áru leírása
 • útvonaltervezés (országonként)
 • szállítóeszköz (pl. komp vagy Csalagút adatai)
 • érkezés időpontja Az ENS-nyilatkozatok megtételéhez EORI-szám szükséges. A GB S+S esetében ennek „GB” vagy „XI” EORI számnak kell lennie.

Az EU ENS-nyilatkozatok esetében ennek egy érvényes uniós tagállami EORI-számnak kell lennie.

Harmadik fél is tehet nyilatkozatot, amennyiben ez a fuvarozó tudtával és beleegyezésével történik. A felelős fél felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy:

 • benyújtották-e belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot
 • benyújtották a nyilatkozatokat a törvényes határidőn belül (rövid távú tengeri utak esetén – legalább 2 órával az érkezés előtt) (közúti forgalom esetén – legalább 1 órával az érkezés előtt)

A harmadik félnek meg kell győződnie arról is, hogy a fuvarozó által megadott információk pontosak-e. A GB ENS-eljárással kapcsolatos további információk a GOV.UK oldalon találhatók.

Nagy-Britanniában a fuvarozónak hozzáféréssel kell rendelkeznie az S&S GB szolgáltatáshoz, illetve fel kell iratkoznia arra, hogy ENS-nyilatkozatot nyújtson be.

A nagy-britanniai biztonság és védelem (S&S GB) szolgáltatásra való feliratkozással kapcsolatos részletek itt találhatók:.

Ezt a folyamatot egy 3. fél is elvégezheti az érintettek tudtával és beleegyezésével.

A brit, nem uniós és uniós fuvarozó vállalatoknak és járművezetőiknek biztosítást kell kötniük az Egyesült Királyságba érkező járművekre, hogy csökkentsék a bűncselekmény áldozatává válás kockázatát. Látogatás – Tegye biztonságossá a járművét, hogy segítsen megállítani az illegális bevándorlást!

Az Egyesült Királyság és az EU határátkelőhelyén áthaladó járművezetőknek tisztában kell lenniük a járműveket fenyegető potenciális veszélyekkel, és azzal, hogy hogyan állíthatják meg az illegális határátlépőket. Az illegális határátlépő olyan személy, aki járműben vagy járművön elrejtőzködik, hogy elkerülje az Egyesült Királyság határellenőrzését.

Ha a járművezető nem teszi biztonságossá a járművet, és illegális határátlépőket szállít az Egyesült Királyságba és az Egyesült Királyság ellenőrzött zónáiba, a jármű vezetője, tulajdonosa vagy bérlője minden egyes megtalált személy után 2000 fontig terjedő pénzbírsággal sújtható (más néven „polgári törvénykönyv szerint kiszabható bírság”).

A törvény az Egyesült Királyságba vagy az Egyesült Királyság ellenőrzési zónáiba érkező valamennyi utasra vonatkozik, beleértve az európai kikötőkből és a Csalagúton keresztül érkező utasokat is.


A járművek biztonságban tartása

A fuvarozó cégek számára a hatékony rendszer a következőket foglalja magában:

A járművezetők számára a hatékony rendszer a következőket foglalja magában:

 • biztonsági eszközök (pl. lakat, egyedi számozású plombák és billenőzsinór) alkalmazása a járművek rakodás utáni védelméhez
 • a biztonsági eszközök és a jármű alapos ellenőrzése minden egyes megállás után és az Egyesült Királyságba való belépés előtt
 • az átfogó ellenőrzések rögzítése a jármű biztonsági ellenőrző listáján, a megfelelőség igazolása érdekében és a határőr számára történő bemutatásra

A járművezetőknek követniük kell az illegális határátlépések megelőzéséről szóló 10 lépéses útmutatót, és ezt az egész út során maguknál kell tartaniuk.


Ha valaki elrejtőzik a járműben 

Ha a jármű vezetője gyanítja, hogy valaki megpróbál a járművébe behatolni, vagy behatolt a járművébe, akkor sürgősen értesítenie kell a helyi rendőrséget, mihelyt arra biztonságosan lehetősége van. Az Egyesült Királyságban hívja a 999-et, az EU-ban pedig a 112-t, mielőtt belép a kikötőbe.


Ha ezeket a követelményeket teljesítette, és rendelkezik a megfelelő dokumentumokkal, akkor már indulhat is az áruval.