skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

1. Cyn y daith

Mae’r arweiniad hwn ar gyfer cludwyr a gyrwyr masnachol sy’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr, a’r Alban) a’r Undeb Ewropeaidd (UE).

Paratowch ar gyfer tollau a gofynion ychwanegol ar y ffin isod.

Cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau a gwiriwch am ddiweddariadau: gov.uk/brexit

Gyrwyr a chriw HGVs, LGVs, faniau a bysiau – Efallai y byddwch angen prawf negatif ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) a chario ffurflenni penodol cyn i chi groesi’r ffin i wledydd penodol.

Dysgwch fwy am ofynion profi COVID-19 ar gyfer cludwyr yma ar ganllaw GOV.UK o’r enw ‘Trefnwch brawf coronafeirws (COVID-19) os ydych chi’n yrrwr HGV neu fan’.

Efallai y bydd angen i gludwyr yn cyrraedd Lloegr o’r UE tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin gymryd prawf COVID-19 os ydynt yn aros a dwy na 2 ddiwrnod. Efallai na fydd angen i chi gymryd prawf os byddwch chi yn Lloegr am 2 ddiwrnod neu lai. Gan fod y sefyllfa’n newid yn rheolaidd, cynghorir y dylai cludwyr wirio’r gofynion COVID mwyaf cyfredol cyn ymdrechu unrhyw daith ryngwladol.

Mae hyn yn berthnasol i holl yrwyr a chriwiau HGVs a gyrwyr faniau a cherbydau nwyddau ysgafn eraill. Mae hyn yn berthnasol i gludwyr wedi eu lleoli yn y Deyrnas Unedig ac nad ydynt o’r Deyrnas Unedig. Mae profion COVID am ddim ar gael i yrwyr a chriw HGVs, LGVs a faniau yn nifer o safleoedd cyngor i gludwyr y DU.

Dysgwch fwy yma ar gyfer canllaw GOV.UK o’r enw ‘Coronafeirws (COVID-19): ymarfer mwy diogel i gludwyr’ am ganllaw pellach cyfredol ar gyfer Cludwyr a gyrwyr. Rydym yn cynghori gyrwyr a chriw yn gryf i gael prawf negyddol cyn cyrraedd Caint.

Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrrwr (CPC)

Bydd pob gyrrwr o’r Deyrnas Unedig yn dal angen Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrwyr (CPC) i weithio. Mae angen i yrwyr gario eu cerdyn cymhwyster gyrrwr CPC tra’n gyrru yn yr UE a’r Deyrnas Unedig.


Gyrwyr yn gweithio i weithredwyr o’r Deyrnas Unedig

Nid yw gyrwyr gyda CPC Gyrrwr o’r DU cyfredol yn gweithio i weithredwyr y Deyrnas Unedig angen cymryd unrhyw gamau atodol parthed cymwysterau. Bydd CPC Gyrrwr o’r DU yn ddilys ar gyfer pob gyrrwr ar bob taith y mae gan weithredwyr o’r DU hawl i’w cyflawni, naill ai ar sail Cytundeb Masnach a Chydweithredu DU-UE neu ar sail hawlenni ECMT.

Gall gyrwyr o’r UE weithio i weithredwyr o’r Deyrnas Unedig gyda CPC Gyrrwr wedi ei gyhoeddi gan aelod wladwriaethau’r UE. Os yw gyrwyr o’r fath yn dymuno cael sicrwydd hirdymor ar eu gallu i weithio ar gyfer gweithredwyr o’r DU, dylent gyfnewid eu CPC Gyrrwr UE am CPC Gyrrwr o’r DU.

I wneud hyn bydd angen i chi anfon eich cerdyn CPC Gyrrwr UE i’r DVSA os ydych chi eisiau ei gyfnewid ar gyfer cerdyn CPC Gyrrwr y DU neu i’r DVA os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon. : Hyfforddiant CPC Gyrwyr ar gyfer gyrwyr cymwysedig: Os oes gennych chi drwydded gan wlad arall – GOV.UK

O ystyried bod y Deyrnas Unedig yn drydedd wlad, efallai y bydd gwladolion y Deyrnas Unedig angen “ardystiad gyrrwr trydedd wlad” rhag ofn nad yw’n bodloni’r amodau a sefydlir yn Rheoliad 1072/2009 “ar reolau cyffredin ar gyfer mynediad i’r farchnad cludiant ffordd rhyngwladol”.


Gyrwyr o’r Deyrnas Unedig yn gweithio i weithredwyr o’r UE

Dylai gyrwyr sydd â CPC a gyhoeddwyd yn y DU sy’n gweithio i, neu sy’n bwriadu gweithio i gwmni o’r UE (e.e. gyrrwr o’r DU yn gweithio i gludwr Ffrengig neu Wyddelig) gymryd camau. Mae hyn oherwydd ei bod yn bosibl na fydd CPC a gyhoeddwyd yn y DU yn cael ei gydnabod fel cymhwyster dilys gan gyflogwyr yn yr UE.


Dylai gyrwyr sydd â CPC a gyhoeddwyd yn y DU sy’n gweithio neu eisiau gweithio i fusnesau yn yr UE wirio gyda’r sefydliad perthnasol yn y wlad ble maent yn byw a gweithio i weld beth sydd angen ei wneud. Ymgeisiwch i’r corff perthnasol mewn gwlad yn yr UE neu Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) i gyfnewid CPC Gyrrwr o’r DU.


Trwyddedu gweithredwyr: Trwydded y DU ar gyfer y Gymuned

Bydd cludwyr o’r DU sy’n cyflawni gwaith rhyngwladol yn dal i fod angen y drwydded gweithredwr perthnasol.

Dan bob amgylchiad, dylid cario copi o’r Drwydded Gymunedol y DU ar fwrdd pob cerbyd wrth weithio yn yr UE.


Gwiriwch am ddiweddariadau: gov.uk/brexit


Fisâu, pasbortau a chardiau adnabod

Bydd gyrwyr o’r DU angen o leiaf 6 mis ar basbort y DU i deithio i’r UE. Gall gyrwyr wirio os oes angen adnewyddu eu pasbort Gwirio pasbort i deithio i Ewrop

Cyn 1 Hydref 2021, gall gwladolion yr UE, AEE a’r Swistir ddod i’r DU gyda phasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, fel y maent nawr.

O 1 Hydref 2021, ni fydd cardiau adnabod cenedlaethol yr UE, AEE a’r Swistir bellach yn cael eu derbyn fel dogfen deithio ddilys a bydd angen pasbort i gael mynediad i’r DU. Ni fydd hyn yn berthnasol i’r dinasyddion UE, AEE a Swisaidd hynny sydd wedi ymgeisio ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE erbyn 30 Mehefin 2021 neu sydd â hawliau a ddiogelir fel arall dan y Cytundeb Hawliau Dinasyddion.

Bydd cardiau adnabod Gibraltar a gyhoeddwyd i ddinasyddion Prydeinig a chardiau pasbort Gwyddelig hefyd yn dal i fod yn dderbyniol i deithio i’r Deyrnas Unedig.

Darperir manylion pellach ar y gofynion a disgwyliadau newydd ar Ymweld â’r DU fel dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir – GOV.UK (www.gov.uk)

Ceir gwybodaeth ar sut i gael fisa os ydych chi angen un ar dudalen cyngor teithio pob gwlad ar Cyngor teithio tramor


Trwyddedau gyrru a hawlenni gyrru rhyngwladol

Bydd gyrwyr angen y categori cywir o drwydded yrru ar gyfer y cerbyd maent yn ei yrru. Gall gyrwyr wirio’r categorïau gyrru ar eu trwyddedau.

Nid ydych chi angen hawlen yrru ryngwladol (IDP) er mwyn gallu gyrru yn yr UE, Swistir, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Efallai y byddwch angen IDP er mwyn gallu gyrru yn rhai o wledydd yr UE a Norwy os oes gennych chi:

 • drwydded yrru bapur
 • trwydded a gyhoeddwyd yn Gibraltar, Guernsey, Jersey neu Ynys Manaw

Gwiriwch a oes angen trwydded yrru ryngwladol arnoch.


Cerdyn Gwyrdd yswiriant modur.

Mae Cerdyn Gwyrdd yn brawf o yswiriant wrth yrru dramor.

O’r 2il Awst 2021, nid yw gyrwyr o’r DU wedi gorfod cario Cerdyn Gwyrdd tra’n gyrru yn yr UE (yn cynnwys Iwerddon), Andorra, Bosnia a Herzegovina, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, Serbia na’r Swistir.

Os ydych chi’n teithio trwy’r gwledydd hyn i wledydd eraill, yna efallai y bydd angen Cerdyn Gwyrdd o hyd. Ceir gwybodaeth ynghylch a oes angen i chi gario un ar dudalen cyngor teithio pob gwlad ar Cyngor teithio tramor

D.S. Rhaid cadw prawf o yswiriant ym mhob cerbyd o hyd.


Dogfennau cofrestru cerbyd

Bydd angen i yrwyr gario dogfennau cofrestru cerbyd wrth yrru dramor. Gall hyn naill ai fod yn:


Sticer GB neu DU

Tan 28 Medi 2021, rhaid i gerbydau a gofrestrwyd yn y DU arddangos y llythrennau ‘GB’ wrth eu gyrru dramor (ac eithrio Iwerddon).

O 28 Medi 2021, rhaid i gerbydau a gofrestrwyd yn y DU arddangos y llythrennau ‘UK’ wrth eu gyrru dramor (ac eithrio Iwerddon).

Gellir ymgorffori dynodwyr GB ac UK ar blatiau rhif y cerbyd (ynghyd â fflag yr Undeb) neu fel sticeri ar wahân.

Rhaid i sticeri GB gael eu hamnewid gyda sticeri UK o 28 Medi 2021.

Nid yw gyrwyr angen sticer GB na UK i yrru yn y rhan fwyaf o wledydd (ar wahân i Sbaen, Cyprus a Malta) os yw eu plât rhif yn cynnwys y dynodwr GB neu, o 28 Medi UK, gyda fflag yr Undeb (h.y. Jac yr Undeb).

Nid oes angen i gerbydau sydd wedi cofrestru ym Mhrydain Fawr na Gogledd Iwerddon arddangos sticer GB nac UK i yrru yn Iwerddon.

Rhaid i yrwyr arddangos sticer GB, neu o’r 28 Medi UK, yn glir ar gefn cerbydau a threlars os oes gan eu plât rhif unrhyw un o’r canlynol:

 • symbolau fflag Ewropeaidd
 • fflag genedlaethol Cymru, Lloegr neu’r Alban
 • rifau a llythrennau yn unig – dim fflag na dynodwr

Wrth yrru yn Sbaen, Cyprus neu Malta, rhaid i yrwyr arddangos sticer GB, neu o 28 Medi UK, waeth beth sydd ar eu plât rhif.

Dolen – Arddangos rhifau cofrestru: Fflagiau, symbolau a dynodwyr

Bydd gweithredwyr y DU yn gallu mynd ar deithiau diderfyn i’r UE, ohono a thrwyddo.

Masnach arforol

Masnach arforol – cludo nwyddau neu deithwyr rhwng 2 le yn yr un wlad gan weithredwr trafnidiaeth o wlad arall am dâl neu wobr, mae hyn yn gyfyngedig iawn yn y Deyrnas Unedig a thramor

Gellir gwneud hyd at ddau symudiad ychwanegol (traws-fasnach neu fasnach arforol) yn yr UE yn dilyn taith lwythog o’r Deyrnas Unedig, gydag uchafswm o un symudiad masnach arforol o fewn cyfnod o 7 diwrnod.

Gall y ddau symudiad ychwanegol fod yn symudiadau masnach arforol yn Iwerddon i weithredwyr Gogledd Iwerddon ar yr amod eu bod yn dilyn taith o Ogledd Iwerddon, ac yn cael eu cwblhau o fewn cyfnod o 7 diwrnod.

Hawlenni ECMT.

Gall cludwyr y DU sydd eisiau cyflawni hyd ar dri symudiad traws fasnach (symud nwyddau rhwng dwy wlad tu allan i’r DU) wneud hynny’n defnyddio hawlen Cynhadledd Gweinidogion Trafnidiaeth Ewrop (ECMT).

Dysgwch am y broses ymgeisio am hawlenni cludiant ffordd rhyngwladol ECMT.

Masnachwr

Cyfrifoldeb y masnachwr yw gwneud datganiadau tollau a darparu’r dogfennau cywir i’r cwmni cludo a’r gyrrwr. Gellir gwneud hyn yn uniongyrchol neu trwy drydydd parti, er enghraifft, anfonwr nwyddau, cwmni logisteg neu asiant tollau.


Cwmni cludo

Rhaid i’r cwmni cludiant sicrhau bod gan eu gweithrediad gael mynediad i systemau TG fel Good Vehicle Movement Service (GVMS) a GB safety and security (S&S GB) – gellir gwneud hyn trwy gofrestru a bydd angen i’r cludwr gael Cofrestriad a Dynodiad Gweithredwr Economaidd Prydain a rhif Adnabod (EORI).

Dylai bod gan y gyrrwr yr holl wybodaeth a dogfennau angenrheidiol ar gyfer y tollau a gwaith papur arall ar gyfer y llwybr mae’n bwriadu defnyddio. Os yw’r cludwr yn bwriadu defnyddio trydydd parti i gwblhau’r cofnod S&S GB, bydd angen sefydlu hyn trwy’r
meddalwedd trydydd parti neu’r darparwr gwasanaeth cymunedol (CSP).

Rhaid i’r cwmni cludo hefyd sicrhau bod eu gyrwyr yn gwybod pa ddogfennau i’w cyflwyno ar bob cam o’r daith, gan gynnwys:

 • mewn porthladdoedd a therfynfeydd rheilffyrdd
 • mewn safleoedd tollau

Sylwer: Yn ddibynnol ar eich llwybr, efallai y bydd cyflwyno rhai neu’r cyfan o’r dogfennau hyn yn ddigidol o flaen llaw.

Sicrhewch eich bod yn deall y broses ar gyfer y llwybr rydych chi’n ei ddilyn

Gyrrwr

Rhaid i’r gyrrwr gario’r wybodaeth a dogfennaeth a ddarperir gan y cwmni cludiant yn y cerbyd ar gyfer hyd y daith. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth a dogfennaeth ofynnol i fodloni gofynion aelod wladwriaethau’r UE. Mae hyn oherwydd bod pob symudiad o nwyddau o’r UE i’r DU yn symudiad allforio ar gyfer awdurdodau’r UE ac yn symudiad mewnforio ar gyfer awdurdodau’r DU ac i’r gwrthwyneb.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn gwybod pa wybodaeth a dogfennaeth sydd angen, a ble, pryd a sut i’w cyflwyno a gwirio.

Rheolau ar gyfer bwyd a diod personol gyrwyr

Dylai gyrwyr sy’n teithio i ac o’r UE fod yn ymwybodol o’r rheolau ynghylch pa fwyd, diod a phlanhigion personol y gallant gario gyda nhw. Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i eitemau a gludir yn bersonol, mewn bagiau neu yn y cerbyd.

Ni all gyrwyr fynd â chynnyrch sy’n cynnwys cig neu gynnyrch llaeth (e.e. brechdan ham a chaws neu goffi gyda llefrith) i mewn i (nawr) nac allan o’r UE (o 1 Gorffennaf 2022).

Mae bron i bob planhigyn a chynnyrch planhigion, gan gynnwys ffrwythau, llysiau, blodau a hadau, angen tystysgrif ffytoiechydol cyn y gellir eu cludo i’r UE.

Os oes gan yrwyr eitemau gwaharddedig gyda nhw, neu os nad ydynt yn cario’r ardystiad angenrheidiol, bydd angen iddynt ddefnyddio, bwyta neu gael gwared arnynt ar neu cyn y ffin.

Gallai methiant i wneud hyn arwain at eu hatafaelu a dinistrio gyda pherygl o gostau a chosbau.

Canfyddwch am:

Ar 31/12/20 cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig blatfform TG newydd o’r enw’r Gwasanaeth Symud Cerbydau Nwyddau (GVMS) i gefnogi’r model Cyn Derbyn ar gyfer mewnforion ac allforion ac i hwyluso symudiadau Cludiant.

Ar hyn bryd mae hyn yn berthnasol i’r llwybrau canlynol:

 • nwyddau o’r UE i Brydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) – dim ond os ydych chi’n symud nwyddau dan y Confensiwn Tramwy Cyffredin yn defnyddio Dogfen Gysylltiedig i Dramwy
 • nwydau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon – mae angen cyfeirnod symudiad ar gyfer pob symudiad i borthladdoedd Gogledd Iwerddon yn defnyddio’r Gwasanaeth Symudiad Cerbydau Nwyddau
 • nwyddau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr – mae angen cyfeirnod symudiad nwyddau dim ond dan yr amgylchiadau canlynol:
   • Symudiadau Confensiwn Tramwy Cyffredin
   • Symudiadau Carnet TIR ac ATA
   • symudiadau o Weriniaeth Iwerddon i Brydain Fawr trwy borthladd yng Ngogledd Iwerddon
   • symudiadau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr dan weithdrefn arbennig y tollau neu ar restr o nwyddau ble mae prosesau rhyngwladol penodol yn weithredol

Manteision y GVMS yw ei fod yn:

 • Galluogi cysylltu cyfeirnodau datganiad fel bod dim ond rhaid i’r sawl sy’n cyflwyno’r nwyddau (e.e. gyrrwr) gyflwyno un cyfeirnod yn unig (Cyfeirnod Symudiad Nwyddau neu GMR) ar y ffin
 • Caniatáu cysylltu symudiad y nwyddau i ddatganiadau, gan alluogi cyrhaeddiad/ymadawiad awtomatig y nwyddau yn Systemau CThEM.
 • Awtomeiddio’r swyddogaeth Swyddfa Tramwy, gan farcio mynediad nwyddau yn NI neu GB
 • Caniatáu hysbysu canlyniad risg datganiadau (cadwyd neu cliriwyd) yn y systemau CThEM i’w hanfon i’r sawl sy’n rheoli’r nwyddau erbyn eu bod yn cyrraedd yn NI neu GB yn ffisegol

O 1 Ionawr 2022 bydd y rheolau yn newid a bydd y gofyniad i ddefnyddio GVMS yn berthnasol i bob symudiad trwy’r porthladdoedd yn defnyddio GVMS, o’r UE i GB ac o GB i UE.

Bydd hyn yn berthnasol i’r holl brosesau tollau (ffyrdd i symud nwyddau)

Dolen i https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Mae cyfleusterau’r ffin mewndirol (IBFs) yn safleoedd llywodraeth y Deyrnas Unedig ble gall gwiriadau Tollau a dogfennau ddigwydd i ffwrdd o leoliadau porthladdoedd.

Mae IBFs yn gweithredu fel Swyddfa Ymadael (ar gyfer teithiau allan) ac fel Swyddfa Cyrchfan (ar gyfer teithiau i mewn).

Cyflawnir gwiriadau ar gyfer y symudiadau canlynol mewn IBFs:

 • Y Confensiwn Tramwy Cyffredin (CTC), a elwir hefyd yn Dramwy
 • Carnet ATA
 • Carnet Transports Internationaux Routiers (TIR)
 • Confensiwn ar Fasnach Rhyngwladol mewn Rhywogaethau Mewn Perygl o Ffawna a Fflora (CITES)
 • Ffurflenni eraill e.e. C108, Rhestrau dyblyg ac ati. – gwiriwch gyda’ch masnachwr beth sydd angen i chi ei gario
 • Mae cyfnod aros mewn IBF yn gyfyngedig i 2 awr. Mae ap IBF ar gael ar gyfer ffonau clyfar ar Google Play Store a’r App Store.

D.S.: ni fydd angen i bob cludwr fynychu IBF. Er enghraifft: os ydych chi’n cychwyn / gorffen symudiad CTC ar eiddo Traddodwr / Traddodai Awdurdodedig a bod gennych chi eisoes TAD wedi ei ddilysu, nid oes angen i chi fynychu IBF.

Mae amserau aros mewn IBFs yn 2 awr, ac wedi hyn gellir codi tâl ychwanegol arnoch chi. Mae’n bwysig nodi nad yw IBFs ychwaith yn:

 • Stopiau lorïau/mannau gorffwys i yrwyr – dylai gyrwyr wirio faint o amser gyrru sy’n weddill ar eu tacograffau wrth fynd i mewn i IBF er mwyn lleihau’r risg o orfod chwilio am le (rhywle arall) ar gyfer yr egwyl gorffwys gorfodol tra hefyd angen mynychu’r IBF
 • Llefydd i gychwyn manylion ffurfiol y tollau (ewch i rywle arall ar gyfer y gwasanaethau hynny – nid oes asiantau tollau ar y safle)
 • Gofynnol ar gyfer pob allforiad – os oes gennych chi’ch gwaith papur ar gyfer y ddwy ochr a chaniatâd i fynd ymlaen (P2P) gan CHIEF yna nid oes angen i chi fynychu IBF.

Ceir rhestr o leoliadau a swyddogaethau IBF ar: Mynychu cyfleusterau’r ffin mewndirol (IBF) – GOV.UK

Gall cludwyr a gyrwyr HGVs, LGVs, faniau a bysiau ymweld â safleoedd cynghori ar gyfer:

 • Prawf COVID (nid pob safle, gwiriwch yn gyntaf), os oes angen – Gwiriwch a oes angen i chi gael prawf coronafeirws (COVID-19)
 • Gwiriwch y rheolau a dogfennau sydd angen i symud nwyddau rhwng y DU a’r UE
 • Cwblhewch wiriad parodrwydd ar gyfer y ffin i sicrhau bod ganddynt y ddogfennaeth gywir i groesi ffin yr UE

Mae safleoedd gwybodaeth a chyngor cludwyr yng ngorsafoedd gwasanaeth y traffyrdd a stopiau lorïau.

Gall tagfeydd ddigwydd os bydd gyrwyr HGV yn cyrraedd Porthladd Dover neu’r Eurotunnel heb y ddogfennaeth gywir neu oherwydd oedi neu resymau eraill (e.e. tywydd garw). Mae gan Fforwm Gwytnwch Caint gynlluniau ar waith i ddelio â hyn. Bydd Heddlu Caint yn penderfynu pryd i ysgogi rhannau o’r cynlluniau, yn ddibynnol ar lefel y tagfeydd.

Sylwer: Nid yw gyrwyr HGV bellach angen Hawlen Fynediad Caint (KAP) i fynd i Gaint.

Gellir defnyddio rheolaeth traffig yn cynnwys rhwystr mudol yr M20 os oes angen. Bydd arwyddion yn cyfeirio cludwyr fel fo angen os bydd hynny’n digwydd. Os ydych chi’n teithio trwy Gaint, sylwer bod potensial ar gyfer amhariad os oes oedi pellach ar y ffin. Dylai gyrwyr HGV gynllunio eu taith i sicrhau y gallant gymryd egwyl ac, yn benodol, gyfnodau gorffwys dros nos cyn mynd i Gaint. Bydd hyn yn lleihau’r risg o gyrraedd terfyn oriau gyrwyr.

Dylai gyrwyr HGV sicrhau bod ganddynt ddigon o fwyd a dŵr (gweler dod â bwyd personol i wledydd yr UE) rhag ofn bod oedi ar y ffin.

 

Mae’r llwybrau Culfor Byr trwy Gaint yn arbennig o agored i amhariad, a’r ardal hon yw ffocws y rhan fwyaf o’r cynlluniau rheoli traffig.

Efallai y bydd gan Awdurdodau Priffyrdd gyda phorthladdoedd cyfaint mawr hefyd gynlluniau rheoli traffig lleol.

Yn ystod busnes arferol, dim ond os oes amhariad anarferol i draffig fydd y rhain yn cael eu cyflwyno, a dylai cludwyr ddilyn arwyddion traffig lleol os byddant yn cael eu gweithredu.

Os ydych chi’n cludo deunydd pacio, bydd angen i chi wirio gyda’r mewnforiwr ac/neu allforiwr:

 • os yw’n bodloni’r meini prawf deunydd pacio amldro
 • os oes gennych chi’r awdurdod i wneud datganiad yn ôl dargludiad ar eu rhan ar fewnforio
 • os yw’r datganiad ar gyfer y weithdrefn ddosbarthu rhydd neu fynediad dros
 • beth yw’r rheolau ym Mhrydain (a’r UE) ynghylch cynwysyddion corff cyfnewid
 • beth yw’r rheolau am beiriannau wedi eu gosod ar HGVs i hwyluso llwytho a dadlwytho

Mae’r eitemau hyn yn cynnwys cewyll, basgedi neu fframiau plastig neu fetel.

Mewn lleoliadau mynediad ym Mhrydain, gallwch wneud datganiad trwy ddargludo ar gyfer yr holl ddeunydd pacio amldro. Yn gyffredinol bydd y datganiad ar gyfer dargludo trwy esgyn o long.

Mewn lleoliadau mynediad yn yr UE, dylai’r cludwr wirio os yw deunydd pacio o darddiad yr UE neu Brydain gan y bydd yn effeithio ar pa fesurau ffurfiol sydd angen eu dilyn.

Wrth allforio bydd y datganiad trwy ddargludo yn cael ei wneud trwy yrru ar draws ffin porthladd.

Dysgwch am ddatgan deunydd pacio amldro ar gyfer mewnforion ac allforion Prydain Fawr.


Ceir manylion pellach yn y Llawlyfr i Gludwyr

Unwaith y byddwch chi wedi bodloni’r holl ofynion hyn, rydych chi’n barod i gychwyn eich taith a chasglu’r nwyddau.