skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

2. Casglu nwyddau

Cyn casglu nwyddau, rhaid i chi gwblhau’r gofynion ynghylch pa nwyddau ydych chi’n symud ar draws y ffin, a pha fath o nwyddau ydych chi’n eu cario.

Cyn mynd i gasglu'ch nwyddau, rhaid i chi baratoi'r dogfennau gofynnol yn barod ar gyfer allforio.

Mae 4 dull posibl i symud nwyddau ar draws y ffin:

 • Proses Gyffredinol
 • Confensiwn Tramwy Cyffredin (CTC)
 • Admission Temporaire/Mynediad Dros Dro (ATA)
 • Transports Internationaux Routiers (TIR)

Bydd y masnachwr yn dewis pa un o’r 4 dull i ddefnyddio. Bydd eu dewis yn dibynnu ar beth sydd fwyaf priodol ar gyfer nodweddion y llwyth.

Ar gyfer pob model allforio, bydd angen datganiad ymadael Diogelwch a Diogeledd (S&S).

O 1 Ionawr 2022, bydd rheoliadau a gwiriadau allforio llawn yn weithredol a bydd lleoliadau ar y ffin angen prosesau i reoli nwyddau i’w hallforio. Bydd lleoliad yn defnyddio naill ai:

 • system stocrestr porthladd (‘porthladdoedd gyda chyswllt stocrestr’) ar gyfer y model storfa dros dro (neu’r model cyfunedig gyda storio cyn archwilio neu dros dro) ble bydd angen i gludwyr/gweithredwyr trelars ddilyn cyfarwyddiadau masnachol, neu
 • yn y weithdrefn cyn archwilio ar gyfer porthladdoedd/terfynellau heb gyswllt i stocrestrau yn defnyddio’r GVMS

Amlinellir y gweithdrefnau newydd yn adran allforion y Model Gweithredu ar y Ffin a bydd manylion pellach, yn cynnwys y lleoliadau a fydd yn defnyddio GVMS a’r rhai gyda gofynion atodol oherwydd y cyfyngiadau lle, yn cael eu sefydlu ar GOV.UK. – Rhestr o borthladdoedd yn defnyddio’r GVMS.

Cofrestrwch ar gyfer y GVMS

Paratoi i allforio o Brydain: dogfennau tollau a gweithdrefnau mae cludwyr angen eu gwybod Os nad yw’r nwyddau yn symud dan gludiant, dylai’r allforiwr/asiant/danfonwr llwythi ddarparu MRN(au) ar gyfer y cludwr ar gyfer y datganiad(au) mewnforio a gofnodwyd ymlaen llaw ar gyfer yr aelod wladwriaeth mae’r cludwr yn croesi’r ffin iddi.

Beth yw’r gweithdrefnau allforio?

Yr allforiwr sy’n gyfrifol am hysbysu’r cwmni cludo ynghylch y Caniatâd i Symud (P2P) ac y gall symud i’r ffin.

Ar gyfer porthladdoedd gyda chyswllt stocrestr, yn cynnwys unrhyw lwythi heb gerbyd tynnu, rhaid i weithredwr y trelar ddarparu’r Rhif Llwyth Unigryw (UCN), a ddarperir gan yr allforiwr, er mwyn gadael nwyddau yn y porthladd a chael eu derbyn. ^ Sylwer: Ar gyfer porthladdoedd â chyswllt stocrestr, efallai na fydd manylion mewnforio’n UE yn hysbys eto. Efallai nad oes gwybodaeth ar gyfer y gyrrwr ynghylch y mewnforiad i’r UE ar adeg allforio. Mae angen i’r allforiwr/llwythwr egluro i’r gyrrwr/gweithredwr trelar beth yw gofynion yr aelod wladwriaeth. Rhennir yr wybodaeth hon yn ddigidol, nid yw’n rhywbeth sydd gan y gyrrwr o reidrwydd (neu yn aml bydd yn casglu copi ar gyrraedd ochr yr UE).

Beth sy’n newid o 1 Ionawr 2022?

GVMS a cyn archwilio

Os yw’n gadael Prydain gan ddefnyddio GVMS, cyn cyrraedd bydd angen i gludwyr:

 • ofyn i’r allforiwr neu asiant ddarparu’r cyfeiriadau cywir ar gyfer pob llwyth a gludir
 • gysylltu’r holl gyfeirnodau hyn ynghyd, ar y cyd â chyfeiriadau datganiadau diogelwch a diogeledd, i 1 Cyfeirnod Symudiad Nwyddau (GMR) ar gyfer pob symudiad cerbyd – mae 2 ffordd o wneud hyn:
   • cyswllt uniongyrchol o system y cludwr ei hun i’r GVMS; neu
   • porth ar-lein sydd ar gael yng nghyfrif Porth Llywodraeth y cludwr
 • ar gyfer pob cerbyd, diweddarwch y GMR gyda’r rhif cofrestru’r cerbyd (VRN) – gellir diweddaru hyn i ddarparu ar gyfer unrhyw newidiadau, ond rhaid bod yn gywir pan gyflwynir y GMR i’r cludwr yn y man ymadael
 • cyfarwyddo gyrwyr i beidio symud ymlaen i’r ffin cyn bod yr holl gyfeirnodau angenrheidiol wedi eu hychwanegu i GMR i’w wneud yn gyflawn, neu os oes unrhyw gyfeirnod datganiad heb gael ei dderbyn ar y GMR, gan na fydd yn cael byrddio
 • cyfarwyddo gyrwyr i gyflwyno’r GMR i’r gweithredwr fferi/Eurotunnel ar gyrraedd y man ymadael i arddangos bod ganddo’r holl dystiolaeth angenrheidiol i symud y nwyddau’n gyfreithiol

Cyn i chi adael Prydain

Ar gyfer llwythi Ro-Ro, rhaid bod gan y gyrrwr yr holl gyfeirnodau neu ddogfennau angenrheidiol i fodloni’r gofynion mewnforio ar gyfer y wlad maent yn mynd iddi yn yr UE. Cyfrifoldeb yr allforiwr o Brydain (gyda’i asiant tollau ac/neu ddarparwr logisteg) yw sicrhau y gwneir hyn, oni bai eu bod wedi cytuno y bydd parti arall yn cymryd cyfrifoldeb am hyn yn rhan o’u incoterm.

Efallai bydd angen i chi gyflwyno datganiad EXS.

Os bydd y masnachwr yn penderfynu symud y nwyddau dan y Confensiwn Tramwy Cyffredin (CTC) gan gychwyn ym Mhrydain, bydd y cludwr angen naill ai:

 • dogfen gysylltiedig i dramwy (TAD) gan y masnachwr, a chael gwybod gan y masnachwr bod y symudiad wedi ei ryddhau i’r weithdrefn dramwy ac y gall fynd i’r lleoliad ymadael â Phrydain.

TAD

 • cyfeirnod lleol (LRN) neu TAD nad yw wedi ei ryddhau i’r weithdrefn dramwy, ac yn cael cais i gyflwyno’r nwyddau i’r LRN neu TAD i Lu Ffiniau’r Deyrnas Unedig mewn swyddfa ymadawiad y DU enwebedig Swyddfa Ymadael y DU – bydd y nwyddau yn cael eu rhyddhau, ac fe roddir TAD i’r gyrrwr
 • efallai y bydd un cerbyd angen sawl LRN – bydd angen i chi drosi pob LRN yn TAD er mwyn parhau â’ch symudiad mewn modd sy’n cydymffurfio
 • bydd LRN angen cofnod CHIEF i gyd-fynd (fel arfer wedi ei gyflawni gan eich allforiwr ym Mhrydain) i gael ei ryddhau

Sylwer: gwiriwch o flaen llaw gan fod prosesau’n amrywio ym mhob porthladd.


Mae’r allforiwr/asiant yn gyfrifol am ddiweddaru’r cwmni cludo a’r gyrrwr ar statws y TAD.

Bydd y gofynion diogelwch a diogeledd yn berthnasol yn yr UE a Phrydain ar gyfer nwyddau sy’n cael eu symud yn defnyddio cludiant.

Ni ellir defnyddio TSADs cyfunol i fodloni gofynion diogelwch a diogeledd ym Mhrydain (datganiadau EXS y DU). Bydd angen i fasnachwyr sy’n symud nwyddau dan gludiant sicrhau bod y datganiadau diogelwch a diogeledd priodol wedi eu gwneud trwy ddulliau eraill yn yr UE a Phrydain ble fo angen.

Gan na ellir defnyddio TSADs ar gyfer gofynion ENS ar symudiadau cludiant o Brydain i EU nes y cyflwynir NCTS5 (i ddod yn 2023), rhaid gwneud cofnodion TAD ar wahân i System Gludiant yr EU (NCTS), a rhaid gwneud datganiadau ENS ar wahân i ICS yr aelod wladwriaeth honno yn defnyddio platfform EDI masnachol.

Mae carnet ATA yn ddogfen tollau rhyngwladol a ddefnyddir ar gyfer mewnforio neu allforio nwyddau dros dro.

Os yw’r masnachwr yn trefnu i’r nwyddau symud dan y Confensiwn ATA

Yna rhaid i’r gyrrwr:

 • gael y ddogfen carnet ATA gan y masnachwr

  ATA
  ATA
 • fynd â’r nwyddau a’r carnet ATA i Lu’r Ffiniau y DU mewn swyddfa ymadael y DU yn unol â chyfarwyddyd y masnachwr, ei asiant neu’r cwmni logisteg sy’n rheoli’r symudiad
 • Gwiriwch gyda’r masnachwr bod y gofynion datganiad EXS diogelwch a diogeledd wedi eu bodloni ar gyfer y symudiad – rhaid hefyd bodloni gofynion ENS diogelwch a diogeledd perthnasol ar gyfer y wlad mae’r nwyddau’n mynd iddi.

Sylwer: Sicrhewch fod gyrrwr y tryc naill ai: wedi ei restru’n benodol ym ‘Mlwch B’ y Carnet, neu mae llythyr awdurdodiad wedi ei lofnodi gyda’r Carnet gan un o ddeiliaid y Carnet, yn nodi ei ganiatâd i’r gyrrwr symud y nwyddau a llofnodi ‘Blwch F’ ar ei ran.

Dylai’r gyrrwr sicrhau bod clawr blaen y Carnet wedi ei lofnodi a chwblhau’n gywir cyn gadael.

Os yw’r masnachwr yn trefnu i’r nwyddau symud dan y Confensiwn TIR.

Yna rhaid i’r cludwr feddu ar awdurdodiad TIR a gaffaelwyd yn ei wlad/gwlad a rhaid bod gan y cerbyd sy’n symud y nwyddau dystysgrif cymeradwyo cerbyd ffordd ar gyfer cludo nwyddau dan sêl tollau. I gael tystysgrif ar gyfer cerbyd yn defnyddio cynllun cymeradwy ar gyfer croesi ffin TIR.

Ar gyfer eithriadau rhag y rheol gyffredinol hon (e.e. symudiad nwyddau trwm a lletchwith), gwiriwch y canllaw ar gyfer TIR.

Mae’r system TIR yn caniatáu i swyddogion y tollau’r DU bacio a selio nwyddau cyn iddynt gael eu cludo tu allan i’r UE. Mae hyn yn golygu na fydd angen ac archwilio’r llwyth gan swyddogion wrth groesi ffiniau.

Archebu prawf TIR.


Rhaid i’r cwmni cludo:

  • roi’r carnet TIR i’r gyrrwr

   TIR
   TIR
  • sicrhau bod trefniadau wedi eu gwneud, naill ai gan y masnachwr neu’r cwmni cludo, i ddatgan y symudiad i NCTS a chael y cyfeirnodau (LRN a/neu MRN) sydd angen i gyflwyno’r nwyddau i awdurdodau tollau’r UE
  • gyfarwyddo’r gyrrwr i:
    • gymryd a chyflwyno’r nwyddau a’r carnet TIR i swyddfa ymadael y DU ble bydd tudalen 1 y carnet TIR yn cael ei stampio a datod gan y swyddog tollau a bydd y tollau yn selio’r cerbyd
    • gymryd a chyflwyno’r nwyddau a’r carnet TIR i swyddfa ymadael y DU Llu’r Ffiniau y DU – bydd y tollau yn gwirio’r dogfennau ac yn sicrhau bod y sêl yn gyfan, ac yn stampio a datod tudalen 2 y carnet TIR
    • sylwer: mae’r 2 gam yma’n digwydd ar y cyd yn swyddfa Llu’r Ffiniau
  • Gwiriwch gyda’r masnachwr bod y gofynion datganiad EXS diogelwch a diogeledd wedi eu bodloni ar gyfer y symudiad – rhaid hefyd bodloni gofynion ENS diogelwch a diogeledd perthnasol ar gyfer y wlad mae’r nwyddau’n mynd iddi

Os yw nwyddau yn amodol i doll ecseis, yn ogystal â dogfennau masnachol eraill, rhaid i’r gyrrwr dderbyn un o’r canlynol gan y masnachwr:

Bydd angen i fasnachwyr sy’n symud anifeiliaid, cynnyrch anifeiliaid, pysgod neu gynnyrch pysgodfeydd o Brydain i’r UE ymgeisio o flaen llawn am Dystysgrif Iechyd Allforio (EHC).

Tystysgrif Iechyd Allforio

Bydd angen i’r masnachwr sicrhau bod yr EHC wedi ei lofnodi gan unigolyn awdurdodedig wedi i’r llwyth gael ei archwilio.

Rhaid i’r masnachwr wirio y bydd y llwybr mae’r cludwyr yn dilyn yn caniatáu ar gyfer gwirio’r llwyth yn y wlad gyntaf y cyrhaeddir yn yr UE, yn y Safle Rheoli’r Ffin Penodedig (BCP) cywir. >


Rhaid cael tystysgrif ffytoiechydol (PC) gyda llwythi o blanhigion a chynnyrch planhigion.

Mae masnachwr yn gwneud cais am PC gan yr awdurdod iechyd planhigion perthnasol:

 • Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yng Nghymru a Lloegr
 • Llywodraeth yr Alban yn yr Alban
 • Y Comisiwn Coedwigaeth yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ar gyfer pren, cynnyrch pren a rhisgl

  Tystysgrif Ffytoiechydol
  {%CAPTION%}

Mae angen i’r gyrrwr gadarnhau gyda’r masnachwr neu gwmni cludo bod yr asiant mewnforio yn yr UE wedi rhoi gwybod i’r BCP perthnasol am gyrhaeddiad y llwyth o leiaf 24 awr cyn y bwriedir cyrraedd.

Rhaid i’r gyrrwr gario copi caled o bob EHC neu PC ar gyfer y llwyth. Gellir gwirio llwythi ar gyrraedd y BCP yn yr UE/AEE.

Dylai’r gyrrwr wirio pob amser cyn cyrraedd y porthladd dyfodiad UE cyntaf os oes angen dogfen ffisegol. Mae goblygiadau i fethiant i wneud hynny, h.y. gallai’r rhai sydd heb y gwiriad yn y porthladd dyfodiad UE cyntaf gael gorchymyn i ddychwelyd i’r porthladd dyfodiad UE cyntaf hwnnw cyn y gellir danfon a dadlwytho’r llwyth yn y gyrchfan.

I gludo anifeiliaid byw o’r UE, yn ogystal â’r EHC, bydd angen i gludwyr wneud cais i aelod wladwriaeth yr UE, ble mae ganddynt gynrychiolaeth, ar gyfer:

 • awdurdodiad cludwr yr UE
 • tystysgrif cymhwyster
 • tystysgrif cymeradwyo cerbyd

Nid yw’r UE yn derbyn fersiynau wedi eu cyhoeddi yn y DU o’r dogfennau hyn.

Ni all cludwyr feddu ar awdurdodiad cludwr neu gymeradwyaeth cerbyd mewn mwy nag un aelod wladwriaeth yn yr UE.

Gall cludwyr ymgeisio am ail dystysgrif cymhwyster gan yr aelod wladwriaeth UE berthnasol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).


Cofnodion Teithiau

I gludo anifeiliaid byw o, neu drwy, Cymru, Lloegr neu’r Alban i’r UE, bydd angen i gludwyr ymgeisio am 2 gofnod teithio:

 • un wedi ei gymeradwyo gan yr aelod wladwriaeth UE sy’n bwynt mynediad cyntaf i’r UE
 • un wedi ei gymeradwyo gan APHA

Yn ogystal â Thystysgrif(au) Iechyd Allforio (EHC), bydd allforwyr pysgod morol wedi eu dal yn y gwyllt i’w bwyta gan bobl angen cael Tystysgrif Daliad y DU ar gyfer pob llwyth i’r UE.

Tystysgrif Daliad

Mae allforwyr y rhan fwyaf o bysgod morol wedi eu dal yn y gwyllt i’w bwyta gan bobl sy’n cael eu glanio mewn trydedd wlad angen darparu copi o’r dystysgrif daliad trydedd wlad ar gyfer pob llwyth i’r UE. Efallai y bydd allforwyr hefyd angen dogfennaeth arall fel:

 • Datganiadau prosesu – os oes pysgod o drydedd wlad wedi eu prosesu yn y Deyrnas Unedig. Gellir ymgeisio am hyn trwy’r Gwasanaeth Allforio Pysgod.
 • Dogfennau storio – os yw’r pysgod a fewnforiwyd wedi bod yn y Deyrnas Unedig am gyfnod o amser ac nad yw wedi derbyn unrhyw driniaeth ar wahân i lwytho neu ddadlwytho. Gellir ymgeisio am hyn hefyd trwy’r Gwasanaeth Allforio Pysgod.

Bydd allforwyr yn anfon copi o’r dogfennau i’w mewnforiwr n yr UE.

Mae’r mewnforiwr yn yr UE angen cyflwyno’r rhain i’r awdurdod cymwys yr UE o flaen llaw i fewnforio.

Gwiriwch gyda’r aelod wladwriaeth mewnforio faint o gyfnod rhybudd sydd angen. Mae hyn fel arfer o leiaf 4 awr ymlaen llaw.

Dim ond trwy borthladdoedd dynodedig y gellir symud rhywogaethau anifeiliaid neu blanhigion mewn perygl neu warchodedig dan y Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau Ffawna a Fflora Gwyllt sydd mewn Perygl (CITES). Ceir gwybodaeth gyfredol ar y porthladdoedd a gofynion caniatâd a hysbysu CITES hyn ar GOV.UK.

CITES

Efallai y bydd rhai cynnyrch dan y ddau gategori o gynnyrch o darddiad anifeilaidd ac eitemau CITES, ac felly rhaid cydymffurfio gyda’r 2 set o ofynion.

Mae 2 fath o ddatganiad diogelwch a diogeledd: datganiad crynodeb gadael (EXS) a datganiad crynodeb mynediad (ENS).

Mae’r Deyrnas Unedig wedi bod yn gweithredu ildiad dros dro ar gyfer datganiadau EXS ac ENS, ond bydd hyn yn cael ei ddiddymu’n fuan:

 • o 1 Hydref 2021 bydd angen datganiadau EXS ar gyfer pob allforiad o Brydain i’r UE (bydd hyn yn cael gwared ar yr ildiad cyfredol ar gyfer paledau, cynwysyddion a cherbydau gwag yn cael eu symud dan gontract trafnidiaeth i’r UE)
 • o 1 Gorffennaf 2022 bydd angen datganiadau ENS ar gyfer pob symudiad o’r UE i Brydain. Mae’r UE wedi bod yn gofyn am ddatganiadau ENS ac EXS llawn ers 1 Ionawr 2021.

Yn gyffredinol, mae gofyn i gariwr (sef cludwr ar gyfer symudiadau gyda threlar, a gweithredwr fferi ar gyfer heb drelar) gyflwyno datganiad EXS i awdurdod tollau’r wlad mae’r llwyth yn cael ei allforio ohoni .

Fel arfer bydd data EXS yn cael ei gyfuno gyda’r datganiad allforio (sef datganiad tollau).

Y sawl sydd fel arfer yn gyfrifol am gyflwyno datganiad ar y cyd yw allforiwr y nwyddau, neu ei gynrychiolydd.

Os yw hyn yn ddogfen ar wahân (e.e. ar gyfer tryc gwag), mae’n cael ei gofnodi yn y system rheoli allforion (ECS).

Bydd angen datganiad EXS unigol fel arfer os:

  • mae cynhwysydd gwag yn cael ei symud dan gontract trafnidiaeth (mae contract trafnidiaeth, neu gludo, yn gytundeb rhwng cludwr a’r anfonwr neu deithiwr, yn sefydlu dyletswyddau a hawliau pob parti)
  • mae’r nwyddau wedi parhau mewn storfa dros dro ers dros 14 niwrnod
  • mae’r nwyddau wedi parhau mewn storfa dros dro am lai nag 14 niwrnod, ond mae’r manylion datganiad diogelwch a diogeledd yn anhysbys neu mae manylion pen y daith neu’r derbyniwr yn newid
  • mae’r nwyddau wedi eu symud dan dramwy yn defnyddio Dogfen Gysylltiedig i Dramwy (TAD) neu Ddatganiad Tramwy a Diogelwch a Diogeledd (TSAD) – ni ellir defnyddio TSAD i fodloni gofynion diogelwch a diogeledd ym Mhrydain

Ar gyfer datganiadau diogelwch a diogeledd EXS a datganiadau allforio tollau cyfunol, ac ar gyfer datganiadau diogelwch a diogeledd EXS unigol, gellir gwneud y cod cyflwyno ar y system Triniaeth y Tollau o Lwythi Mewnforio ac Allforio (CHIEF) neu’r Gwasanaeth Datganiad Tollau (CDS). Mae yna opsiwn o hyd i gyflwyno datganiadau EXS trwy systemau CSP neu ddarparwyr meddalwedd trydydd parti.

Nid oes angen datganiad EXS unigol os bydd paledau, cynwysyddion gwag a thryciau gwag yn cael eu symud allan o Brydain heb fod dan gontract cludiant.

Dysgwch am y broses GB EXS

Rhaid i gwmnïau cludo o’r DU, tu allan i’r UE a’r UE a’u gyrwyr ddiogelu cerbydau sy’n dod i mewn i’r DU i leihau’r risg o fod yn ddioddefwr trosedd. Ewch i – Diogelu’ch cerbyd i helpu atal mewnfudo anghyfreithiol

Dylai gyrwyr sy’n croesi ffin y DU-UE fod yn ymwybodol o’r bygythiadau posibl i gerbydau a sut gallant stopio ‘dyfodiaid dirgel’. Mae dyfodiad dirgel yn berson sy’n cuddio mewn neu ar gerbyd i osgoi mynd trwy reolaeth ffiniau’r DU.

Os nad yw gyrrwr yn diogelu ei gerbyd, ac y canfyddir ei fod yn cludo dyfodiaid dirgel i’r DU a pharthau a reoleiddir y DU, gellir dirwyo gyrrwr, perchennog neu logwr y cerbyd hyd at £2,000 ar gyfer pob unigolyn a ganfyddir (a elwir hefyd yn ‘gosb sifil’).

Mae’r gyfraith yn berthnasol i bob dyfodiad i’r DU neu barthau a reoleiddir y DU, yn cynnwys o borthladdoedd Ewropeaidd a thrwy’r Eurotunnel.


Cadw cerbydau’n ddiogel

Ar gyfer cwmnïau cludo, mae system effeithiol yn cynnwys:

Ar gyfer gyrwyr, mae system effeithiol yn cynnwys:

 • defnyddio dyfeisiau diogelwch (e.e. clo clap, sêl gyda rhif unigryw a llinyn gwyro) i ddiogelu cerbydau wedi llwytho
 • gwirio’r dyfeisiau diogelwch a’r cerbyd yn drylwyr wedi pob stop a chyn mynd i’r DU
 • cofnodi gwiriadau cynhwysfawr ar y rhestr wirio diogelwch cerbyd, i ddangos cydymffurfiad, a gallu ei gyflwyno i swyddog Llu’r Ffiniau

Dylai gyrwyr ddilyn yr arweiniad 10 cam ar atal dyfodiaid dirgel, a chario hyn gyda nhw ar hyd y daith.


Os bydd rhywun yn cuddio mewn cerbyd 

Os bydd gyrrwr yn amau bod rhywun yn ceisio mynd i’w gerbyd neu wedi mynd i’w gerbyd, dylai gysylltu â’r swyddfa heddlu leol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Yn y DU, dylid ffonio 999 neu yn yr UE ffonio 112 cyn mynd i’r porthladd.


Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r gofynion hyn, casglwch y nwyddau a darparu rhif cofrestru eich cerbyd (a threlar) i'r allforiwr. Bydd eich cwmni cludiant yn dweud wrthych sut i fwrw ymlaen.