skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

3. Ffin Prydain

Rhaid bod gan y gyrrwr yr holl gyfeirnodau neu ddogfennau angenrheidiol

Rhaid bod gan y gyrrwr yr holl gyfeirnodau neu ddogfennau angenrheidiol

Efallai bydd angen i chi gyflwyno datganiad EXS.

Yn gyffredinol, mae gofyn i gariwr (sef cludwr ar gyfer symudiadau gyda threlar, a gweithredwr fferi ar gyfer heb drelar) gyflwyno datganiad EXS i awdurdod tollau’r wlad mae’r llwyth yn cael ei allforio ohoni .

Fel arfer bydd data EXS yn cael ei gyfuno gyda’r datganiad allforio (sef datganiad tollau).

Y sawl sydd fel arfer yn gyfrifol am gyflwyno datganiad ar y cyd yw allforiwr y nwyddau, neu ei gynrychiolydd.

Os yw hyn yn ddogfen ar wahân (e.e. ar gyfer tryc gwag), mae’n cael ei gofnodi yn y system rheoli allforion (ECS).

Bydd angen datganiad EXS unigol fel arfer os:

 • mae cynhwysydd gwag yn cael ei symud dan gontract trafnidiaeth (mae contract trafnidiaeth, neu gludo, yn gytundeb rhwng cludwr a’r anfonwr neu deithiwr, yn sefydlu dyletswyddau a hawliau pob parti)
 • mae’r nwyddau wedi parhau mewn storfa dros dro ers dros 14 niwrnod
 • mae’r nwyddau wedi parhau mewn storfa dros dro am lai nag 14 niwrnod, ond mae’r manylion datganiad diogelwch a diogeledd yn anhysbys neu mae manylion pen y daith neu’r derbyniwr yn newid
 • mae’r nwyddau wedi eu symud dan dramwy yn defnyddio Dogfen Gysylltiedig i Dramwy (TAD) neu Ddatganiad Tramwy a Diogelwch a Diogeledd (TSAD) – ni ellir defnyddio TSAD i fodloni gofynion diogelwch a diogeledd ym Mhrydain

Ar gyfer datganiadau diogelwch a diogeledd EXS a datganiadau allforio tollau cyfunol, ac ar gyfer datganiadau diogelwch a diogeledd EXS unigol, gellir gwneud y cod cyflwyno ar y system Triniaeth y Tollau o Lwythi Mewnforio ac Allforio (CHIEF) neu’r Gwasanaeth Datganiad Tollau (CDS). Mae yna opsiwn o hyd i gyflwyno datganiadau EXS trwy systemau CSP neu ddarparwyr meddalwedd trydydd parti.

Nid oes angen datganiad EXS unigol os bydd paledau, cynwysyddion gwag a thryciau gwag yn cael eu symud allan o Brydain heb fod dan gontract cludiant.

Dysgwch am y broses GB EXS

Ar gyfer llwythi Ro-Ro, rhaid bod gan y gyrrwr yr holl gyfeirnodau neu ddogfennau angenrheidiol i fodloni’r gofynion mewnforio ar gyfer y wlad maent yn mynd iddi yn yr UE. Gweler y rhestr wirio dogfennau ar y diwedd. Cyfrifoldeb yr allforiwr o Brydain (gyda’i asiant tollau ac/neu ddarparwr logisteg) yw sicrhau y gwneir hyn, oni bai eu bod wedi cytuno y bydd parti arall yn cymryd cyfrifoldeb am hyn yn rhan o’u incoterm.

Cyfrifoldeb yr allforiwr o Brydain (gyda’i asiant tollau ac/neu ddarparwr logisteg) yw sicrhau y gwneir hyn.

Rhaid i’r masnachwr sy’n allforio’r nwyddau o Brydain:

 • gadarnhau gyda’r masnachwr sy’n allforio’r nwyddau i’r UE y bodlonwyd yr holl ddefodau a gofynion angenrheidiol, e.e. cyflwyno datganiad mewnforio
 • roi cyfarwyddiadau llawn, clir i’r cwmni cludo a’r gyrrwr fel eu bod yn gwybod beth i’w wneud
 • ddarparu’r holl ddogfennaeth a gwybodaeth angenrheidiol, e.e. y Cyfeirnod Symudiad (MRN) ar gyfer y datganiad mewnforio UE, a chopïau caled o unrhyw drwyddedau neu dystysgrifau MRN

Enghraifft o god bar MRN Mewnforio

Gwnewch yn siŵr bod y gofynion diogelwch a diogeledd ENS perthnasol wedi eu bodloni ar gyfer y symudiad i’r wlad mae’r nwyddau yn cael eu symud iddi.

Ar gyfer llwyth cysylltiedig, mae’r cludwr yn gyfrifol am gyflwyno’r datganiadau crynodeb mynediad – a elwir hefyd yn ddatganiad ENS diogelwch a diogeledd – i system rheoli mewnforion (ICS) yn aelod wladwriaeth yn y pwynt mynediad cyntaf i’r UE.

Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn porthladdoedd a therfynfeydd rholio ymlaen-rholio i ffwrdd (RoRo) Prydain, yn arbennig rhai ble nad oes systemau rhestren i’r porthladd.

Mae’r data sy’n ofynnol ar gyfer datganiad ENS yn cynnwys:

 • anfonwr
 • derbynnydd
 • disgrifiad o’r nwyddau
 • llwybr (fesul gwlad)
 • cludiant (e.e. manylion fferi neu Eurotunnel)
 • amser cyrraedd

Mae angen rhif EORI aelod wladwriaeth dilys yr UE i wneud datganiadau ENS EU. Gall trydydd parti gyflwyno datganiad ar yr amod ei fod wedi ei wneud ar wybod i’r cludwr a gyda’i ganiatâd. Rhaid i’r trydydd parti cyfrifol sicrhau:

  • y cyflwynir datganiadau crynodeb mynediad
  • y cyflwynir datganiadau o fewn y terfynau amser cyfreithlon

Rhaid i’r trydydd parti hefyd sicrhau bod yr wybodaeth a roddwyd gan y cludwr yn gywir.

Y terfyn ar gyfer cyflwyno datganiad ENS ar gyfer nwyddau sy’n symud ar y ffordd yw o leiaf un awr cyn cyrraedd.


Gallwch nawr gofrestru i fyrddio. Dilynwch gyfarwyddiadau Llu'r Ffiniau ar y pwynt ymadael o’r Deyrnas Unedig, neu ddilyn cyfarwyddiadau a dderbyniwyd ar fwrdd y llong yn ystod y croesiad.