skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

4. Ffin yr UE

Rhaid i’r gyrrwr ddilyn ofynion mewnforio a ffiniau’r UE ar gyfer wlad mae’n mynd iddi. Rhoddir gwybodaeth benodol i wlad isod.

Gwiriwch y gofynion unigol ar gyfer y porthladd yn yr UE rydych chi'n ei groesi isod.

Proses Gyffredinol (archwilio o flaen llaw)

Rhaid i’r gyrrwr ddilyn ofynion mewnforio a ffiniau’r UE ar gyfer wlad mae’n mynd iddi. Ceir gwybodaeth bellach benodol i wledydd ar gyfer prif aelod wladwriaethau’r UE o ran llwythi RoRo isod.


CTC

Os oes symudiad yn digwydd dan y CTC, rhaid cyflwyno’r TAD gan y gyrrwr i’r awdurdodau tollau UE yn unol â gweithdrefnau’r UE.

TAD
TAD

Confensiwn ATA

Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r carnet ATA a sicrhau ei fod wedi ei stampio gan awdurdodau tollau’r UE yn unol â gweithdrefnau’r UE.

ATA
ATA

Confensiwn TIR

Os yw’r symudiad yn cael ei gyflawni dan y Confensiwn TIR, rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r carnet TIR a sicrhau ei fod wedi ei stampio gan awdurdodau tollau’r UE naill ai wrth i’r nwyddau adael tiriogaeth tollau’r UE neu mewn swyddfa UE ar ben y daith neu mewn eiddo danfonai awdurdodedig EU-TIR.

TIR
TIR

Ar gyfer prosesu HGVs yn defnyddio croesiadau Eurotunnel mae Ffrainc wedi sefydlu system border clyfar.

Mae’n paru data’r datganiad tollau gyda rhif cofrestru’r cerbyd sy’n cludo’r llwyth(i).


Yn y cofrestriad nherfynellau fferi Porthladd Dover neu’r ‘arhosfa’ yn nherfynell Cheriton Eurotunnel, bydd y gyrrwr yn cyflwyno’r MRN(s) o’r cludiant neu ddatganiad mewnforio Ffrengig. Bydd yr MRN yn cael ei sganio a’i baru gyda’r Rhif Cofrestru’r Cerbyd (VRN) neu Rif Cofrestru’r Trelar (TRN) – mae trelars ar gyfer Dover yn unig.

Sylwer: Gellir hefyd gwneud y broses ar gyfer anfon data yn ddigidol ar y porth Eurotunnel neu trwy gyfnewidfa data electronig (EDI). Mae hynny’n creu Pas Ffin Eurotunnel (EBP) a gyda hyn nid oes rhaid i’r gyrrwr ddangos unrhyw waith papur yn yr arhosfa ond gall symud ymlaen ar y cyfeirnod hwn.


Ar gyfer llwythi gan nifer o fasnachwyr, gall naill ai’r allforiwr neu’r gyrrwr sganio’r holl godau bar o’r dogfennau unigol, yn defnyddio’r wefan https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppe.

Bydd hyn yn creu amlen MRN. Yna fydd dim ond angen i’r gyrrwr gyflwyno un MRN unigol o’r llwyth mae’n gario.

Caiff y data yma ei ddadansoddi gan system dollau Ffrainc tra bod y gyrrwr a’i lwyth ar y fferi neu drên yn croesi’r Sianel. Mae’n galluogi HGVs i gael eu dethol o flaen llaw ar gyfer gwiriadau tollau ac/neu iechydol a ffytoiechydol (SPS).


Bydd y gyrrwr yn cael ei hysbysu ar y ffordd – gyda sgriniau ar fwrdd cerbyd y gyrwyr ar Eurotunnel neu yn lolfeydd y gyrwyr ar gyfer fferïau, os:

  • gall fynd ymlaen – bydd ar y ‘llwybr gwyrdd’
  • mae angen cyflwyno nwyddau ar gyfer tollau ac/neu – naill ai ‘douane Oren’ neu ‘SIVEP Oren’
  • oes yna unrhyw broblemau sydd angen sylw cyn y gall fwrw ymlaen â’r daith – bydd ar ‘lwybr Oren’

Wrth lanio o’r fferi neu wasanaeth trên, os caiff ei ddewis ar gyfer gwiriad (h.y. llwybr oren), cyfrifoldeb y gyrrwr yw dilyn y canllaw hwnnw – os yw’n anwybyddu’r llwybro, gallai wynebu cosbau. Hefyd, dylid nodi y gall fod detholiadau o’r tryciau ar y llwybr gwyrdd hefyd i wirio cydymffurfiad.


Datganiadau diogelwch a diogeledd ar gyfer Ffrainc

Ar gyfer llwythi o Brydain, rhaid cyflwyno datganiadau ENS i’r ICS Ffrengig cyn croesi ffin yr UE. Gellir gwneud cyflwyniad trwy gyfnewidfa data electronig (EDI) yn unig yn defnyddio meddalwedd ardystiedig (neu byrth gwe) a gymeradwywyd gan dollau Ffrainc.

Mae rhai gweithredwyr fferi yn darparu cyflwyni ENS trwy eu gwasanaeth archebu ar-lein.


Ar gyfer llwythi gyda threlar, mae’r cludwr yn gwneud y cofnod datganiad ENS ar yr ICS Ffrengig.


Ar gyfer llwythi heb drelar, mae’r gweithredwr fferi yn gwneud y cofnod datganiad ENS ar yr ICS Ffrengig.

Cyfundrefnau cydymffurfiad yn Ffrainc (tollau ac SPS)

Os byddwch yn cael eich dethol ar gyfer rheolaeth ar gyrraedd Ffrainc, naill ai gyfer tollau neu SPS, neu’r ddau, rhaid i chi ddilyn yr arwyddion llwybr oren (naill ai ar gyfer tollau neu SPS) i fynychu’r cyfleuster.

Os byddwch yn cael eich dethol ar gyfer rheolaeth SPS (SIVEP), rhaid i chi ofyn am help gan wasanaeth ‘comisâr’ (ar gyfer fferïau) neu weithredwyr Eurotunnel (ar gyfer Eurotunnel) i ddadlwytho, llwytho a chyflwyno eich llwythi i’r gweinyddwyr

Mae gan ddiwydiant logisteg yr Iseldiroedd gyngor ar sut i basio trwy borthladdoedd yr Iseldiroedd yn – Get Ready for Brexit.

Bydd hyn yn helpu gweithredwyr llwythi a logisteg gyda’r amrywiol ddefodau sy’n rhan o gludo nwyddau DU-Iseldiroedd.


Rhaid cofrestru’r holl rifau datganiad tollau ar gyfer allforion a mewnforion y DU sy’n teithio trwy’r Iseldiroedd ar Portbase – System Cymuned Porthladdoedd.

Mae’n wasanaeth mae angen talu amdano.


Ni fydd gyrwyr yn gallu cael mynediad i derfynfeydd yr Iseldiroedd os nad ydynt wedi cofrestru o flaen llaw gyda Portbase. Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno MRNs wrth gofrestru yn y DU.


Datganiadau diogelwch a diogeledd ar gyfer yr Iseldiroedd

Cyflwynir datganiadau ENS trwy’r system Portbase wrth archebu’r croesiad. Mae’r trosglwyddiad data yn cael ei gwblhau gan y cludwr pob tro (h.y. y gweithredwr fferi) ar gyfer llwythi cysylltiedig a heb eu cysylltu.

Yn Zeebrugge mae system ddigidol RX/SeaPort yn cyfuno’r data a gyflwynwyd ac sy’n ofynnol gan bob parti yn Mhorthladd Zeebrugge. Cofrestrir y data ar gyfer mewnforion neu allforion trwy eu e-Ddesg. Gellir gwneud hyn â llaw, trwy gyswllt data cysylltiedig neu trwy feddalwedd tollau.


Ni fydd gyrwyr yn cael mynd ymlaen i Derfynfa Zeebrugge os nad yw datganiadau tollau wedi u rhag hysbysu trwy’r RX/SeaPort e-Desk – System Cymuned Porthladdoedd.


Mae gan RX/SeaPort wybodaeth fanwl am:


Yn Antwerp cyflawnir hysbysiad ymlaen llaw o ddogfennau tollau trwy system y System Cymuned Porthladd C-point.

Gellir cyflwyno’r hysbysiad ymlaen llaw gan yr allforiwr, y sawl sy’n eu hanfon, asiant tollau neu’r cwmni cludo.

Mae gan C-point wybodaeth fanwl ynghylch gweithdrefnau tollau yn Antwerp.


Datganiadau diogelwch a diogeledd ar gyfer Gwlad Belg

Dylid cyflwyno datganiadau ENS i’r system clirio mewnforion trwy ryngwyneb EDI i system Tollau Tramor a Chartref Di-bapur Cyfrifiadurol (PLDA) y Tollau.

Yng Ngwlad Belg, gwneir y cyflwyniad datganiad ENS gan y gweithredwr fferi neu gwmni cludiant ar gyfer llwythi cysylltiedig a heb eu cysylltu.

 

Dylai cludwyr yn mynd o Brydain i Sbaen:

  • wneud neu drefnu i wneud datganiad ENS i ICS Sbaen
  • gael MRN
  • fewngofnodi i’r system gludo (Brittany Ferries) a chysylltu rhif cofrestru’r cerbyd gyda’r MRN
  • mae’r system yn gwirio 4 digid cyntaf y cod Tariff Integredig y Cymunedau Ewropeaidd (TARIC), nifer o becynnau a phwysau

Does yna ddim system ‘amlen’ debyg ar gyfer llwythi grwpio, felly rhaid rhoi pob llwyth yn unigol. Ni all yr HGV fynd ymlaen i gofrestriad Prydain os nad yw’r nwyddau wedi eu clirio ar gyfer allforio. Rhaid anfon y data at y cludwr cyn i’r HGV gyrraedd y porthladd ym Mhrydain neu rhaid bod gan y gyrrwr hyn yn ei feddiant.


Datganiadau diogelwch a diogeledd ar gyfer Sbaen

Sef Rhaid cofnodi datganiad ENS ar gyfer pob llwyth.

Rhaid i’r gweithredwr fferi fod yn fodlon bod y gofyniad hwn wedi ei gyflawni cyn yr awdurdodir llwytho.


Ar gyfer llwythi gyda threlar, mae’r cludwr yn gwneud y cofnod datganiad ENS (yn defnyddio EDI yn unig) i ICS Sbaen. Nid yw hyn yn eithrio’r posibiliad o gytundeb preifat rhwng y gweithredwr fferi a’r cludwr i’r gweithredwr fferi wneud datganiad ENS ar gyfer llwyth cysylltiedig.

Ar gyfer llwythi heb drelar, mae’r gweithredwr fferi yn gwneud y cofnod datganiad ENS ar ICS Sbaen.


Mae’r gweithredwr fferi yn anfon y rhestr cargo (yn cynnwys cyfeiriadau at ddatganiadau ENS blaenorol) i weithredwyr ym mhorthladdoedd Sbaen. Yna mae’r gweithredwyr yn anfon dogfennau i Aduanas (tollau Sbaen).

Bydd angen cyflwyno pob datganiad mewnforio UE i’r System Mewnforio Awtomataidd (AIS) newydd.


Mae Tollau Iwerddon yn darparu 3 swyddogaeth i hwyluso llif cerbydau masnachol i mewn i ac allan o borthladdoedd Iwerddon yn defnyddio gwasanaeth Rholio ymlaen Rholio i ffwrdd y Tollau (gwasanaeth RoRo).

Y 3 swyddogaeth yw:

1. Hysbysiad cyn byrddio – dylid gwneud datganiadau tollau cyn cyrraedd y porthladd ymadael yn y DU. Mae angen cofnodi manylion diogelwch a diogeledd a datganiadau tollau ar gyfer yr holl nwyddau i’w cario ar HGV yn yr hysbysiad cyn byrddio (PBN). Mae’r PBN yn rith amlen sy’n cysylltu holl fanylion y nwyddau sy’n cael eu cludo ar HGV. Bydd yr awdurdod tollau yn darparu un cyfarwyddyd i’w ddilyn gan y gyrrwr wrth gyrraedd porthladd Gwyddelig, waeth beth yw’r nifer o lwythi ar y cerbyd.

2. Chwilio’r Sianel (CLU) – gall cludwyr olrhain trywydd y PBN trwy Wasanaeth RoRo y Tollau er mwyn gweld pryd i gyrraedd y derfynell. Mae’r gwasanaeth CLU yn darparu gwybodaeth ar os gall HGV adael y porthladd yn uniongyrchol neu os oes angen dod â nwyddau i’r tollau i’w gwirio. Bydd yr wybodaeth hon ar gael trwy’r gwasanaeth RoRo 30 munud cyn i’r fferi gyrraedd Iwerddon a gall unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi ei chyrchu.

3. Hunan gofrestru parcio – bydd gyrwyr y mae eu cerbydau wedi eu galw am archwiliad ffisegol yn aros yn eu cerbyd ac yn hysbysu’r Tollau bod y nwyddau ar gael i’w harchwilio yn defnyddio’r swyddogaeth hon. Pan fydd llain archwilio ar gael, bydd y gyrrwr yn derbyn neges destun i hysbysu ble i fynd ar gyfer yr archwiliad.

Mae defnyddio Gwasanaeth RoRo y Tollau yn rhagofyniad i dderbyn y PBN, a heb hyn fe wrthodir mynediad i’r fferi.


Cyfundrefnau dilysu a rhyddhau yn Iwerddon

Os na ellir datrys materion bydd nwyddau yn cael eu cadw mewn storfeydd dros dro am uchafswm o 90 niwrnod.

Mae ardaloedd cadw ar gael o amgylch porthladdoedd, ond mae’r llefydd yn gyfyngedig. Os bydd nwyddau yn cael eu atafaelu, bydd angen hawlio o fewn 1 mis ac yn ysgrifenedig.

Rhaid i fasnachwyr dalu ffi i ddefnyddio safleoedd rheoli’r ffiniau (BCP) ac efallai y bydd angen talu ffi ychwanegol os na dderbynnir hysbysiad cyn cyrraedd.

Gellir gwrthod mynediad i neu ddinistrio nwyddau os na fodlonir y gofynion SPS.

Dysgwch am ddod â nwyddau o Iwerddon i Brydain Fawr.


Wedi ffin Iwerddon

Unwaith y bydd nwyddau wedi eu pasio i dollau’r UE, os nad ydynt wedi eu dethol ar gyfer rheolaeth, gallant fynd ymlaen i’w cyrchfan.


Datganiadau diogelwch a diogeledd ar gyfer mynediad i Iwerddon

Mae yna ofyniad cyfreithiol i gyflwyno datganiad datganiadau diogelwch a diogeledd tollau electronig o flaen llaw i fewnforio.

Gelwir y datganiad hwn yn ddatganiad crynodeb mynediad (ENS). Rhaid cyflwyno’r datganiad ENS i borthladdoedd Iwerddon o flaen llaw i’r nwyddau’n gadael Prydain Fawr.

Y cludwr sy’n gyfrifol am sicrhau fod cyfrif datganiad ENS wedi ei gyflwyno. Felly, rhaid i’r mewnforiwr sicrhau bod cludwr eich nwyddau yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau ar gyfer y datganiad hwn. Bydd methiant i wneud hyn arwain at oedi.

Dysgwch am yr ENS yn y Canllaw Masnachwyr i’r System Rheoli Mewnforion (ICS).


Unwaith y byddwch chi wedi bodloni’r holl ofynion hyn, gallwch gludo'r nwyddau sy'n gadael o borthladd n yr UE wedi cyrraedd.

Gwiriwch am ddiweddariadau yn y Llawlyfr Cludwyr.