skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

1. Cyn y daith

Os ydych chi’n cludo nwyddau o’r Undeb Ewropeaidd (UE) i Brydain Fawr (Prydain), efallai y byddwch chi angen rhagor o waith papur cyn cychwyn ar eich taith a chasglu nwyddau.

Paratowch ar gyfer tollau a gofynion ychwanegol ar y ffin isod.

Pasbortau / Cardiau Adnabod.

Cyn 1 Hydref 2021, gall gwladolion yr UE, AEE a’r Swistir ddod i’r DU gyda phasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, fel y maent nawr.

O 1 Hydref 2021, ni fydd cardiau adnabod cenedlaethol yr UE, AEE a’r Swistir bellach yn cael eu derbyn fel dogfen deithio ddilys a bydd angen pasbort i gael mynediad i’r DU.

Ni fydd hyn yn berthnasol i’r dinasyddion UE, AEE a Swisaidd hynny sydd wedi ymgeisio ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE erbyn 30 Mehefin 2021 neu sydd â hawliau a ddiogelir fel arall dan y Cytundeb Hawliau Dinasyddion.

Bydd cardiau adnabod Gibraltar a gyhoeddwyd i ddinasyddion Prydeinig a chardiau pasbort Gwyddelig hefyd yn dal i fod yn dderbyniol i deithio i’r Deyrnas Unedig. Darperir manylion pellach ar y gofynion a disgwyliadau newydd ar GOV.UK.

I’r bobl hynny, ble mae’r eithriadau hyn yn weithredol, byddant yn dal i allu defnyddio cardiau adnabod cenedlaethol i deithio tan o leiaf 31 Rhagfyr 2025.


Gofynion fisa ar gyfer y DU

Gall gyrwyr o’r UE barhau i weithredu yn y Deyrnas Unedig heb fod angen fisa, ar yr amod nad ydynt yn treulio mwy na 6 mis yn y Deyrnas Unedig mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

Efallai y bydd gyrwyr o drydedd gwledydd angen fisa yn ddibynnol ar y wlad, gwiriwch os ydych chi angen fisa.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Efallai y bydd oedi wrth ymgeisio am fisa ar gyfer y DU fel gyrrwr proffesiynol.


Dogfennaeth gyrrwr a cherbyd

Bydd angen i weithredwyr yr UE yn cyflawni busnes i, o neu trwy’r DU angen cario prawf o yswiriant modur ar gyfer eu cerbyd a threlar. Bydd Cerdyn Gwyrdd neu brawf arall o yswiriant modur yn cael ei gydnabod yn y DU, fodd bynnag, nid yw cardiau gwyrdd yn ofynnol ar gyfer gyrwyr yr UE yn y Deyrnas Unedig.


Trwydded Gymunedol

Rhaid i weithredwyr Trwydded Gymunedol yr UE gael eu trwyddedu gan eu gwlad sefydledig eu hunain a chario Copi Ardystiedig Gwreiddiol o’r Drwydded Gymunedol ar bob adeg.

Masnach arforol – cludo nwyddau neu deithwyr rhwng 2 le yn yr un wlad gan weithredwr trafnidiaeth o wlad arall am dâl neu wobr, mae hyn yn gyfyngedig iawn yn y Deyrnas Unedig a thramor

Gall gweithredwyr yr UE gyflawni teithiau cyfyngedig i, o a thrwy’r DU, gyda hyd at ddau symudiad masnach arforol yn y DU, ar yr amod eu bod yn cael eu cyflawni yn dilyn taith o’r UE, ac o fewn 7 niwrnod i ddadlwytho yn y DU.

Cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig estyniad dros dro i reolau masnach arforol, a ddaeth i rym ar 28 Hydref 2021.

Bydd yr hawliau masnach arforol hyn yn rhedeg am chwe mis hyd 30 Ebrill 2022 ac yn caniatáu masnach arforol:

 • o fewn Prydain Fawr am gyfnod o 14 niwrnod, gyda’r diwrnod cyntaf pan wneir mynediad llwythog i’r Deyrnas Unedig, heb gyfyngiad yn ystod y cyfnod hwnnw ar y nifer o deithiau masnach arforol a ganiateir.
 • i’w cyflawni gan weithredwyr o unrhyw wlad, p’un a yw yn yr UE neu wedi ei gynnwys dan drefniant caniatâd arall.

Mae gwiriadau cerbyd gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) ar Gerbydau Nwyddau Trwm nad ydynt o’r Deyrnas Unedig yn aml yn cynnwys gwirio am doriadau masnach arforol a gellir cymryd camau gorfodi ble canfyddir toriadau difrifol.

Masnachwr

Cyfrifoldeb y masnachwr yw gwneud datganiadau tollau a darparu’r dogfennau cywir i’r cwmni cludo a’r gyrrwr. Gellir gwneud hyn yn uniongyrchol neu trwy drydydd parti, er enghraifft, anfonwr nwyddau, cwmni logisteg neu asiant tollau.


Cwmni cludo

Rhaid i’r cwmni cludiant sicrhau bod gan eu gweithrediad gael mynediad i systemau TG fel Goods Vehicle Movement Service (GVMS) a GB safety and security (S&S GB) – gellir gwneud hyn trwy gofrestru a bydd angen i’r cludwr gael Cofrestriad a Dynodiad Gweithredwr Economaidd Prydain a rhif Adnabod (EORI).

Dylai bod gan y gyrrwr yr holl wybodaeth a dogfennau angenrheidiol ar gyfer y tollau a gwaith papur arall ar gyfer y llwybr mae’n bwriadu defnyddio. Os yw’r cludwr yn bwriadu defnyddio trydydd parti i gwblhau’r cofnod S&S GB, bydd angen sefydlu hyn trwy’r meddalwedd trydydd parti neu’r darparwr gwasanaeth cymunedol (CSP).

Rhaid i’r cwmni cludo hefyd sicrhau bod eu gyrwyr yn gwybod pa ddogfennau i’w cyflwyno ar bob cam o’r daith, gan gynnwys:

 • mewn porthladdoedd a therfynfeydd rheilffyrdd
 • mewn safleoedd tollau

Sylwer: Yn ddibynnol ar eich llwybr, efallai y bydd cyflwyno rhai neu’r cyfan o’r dogfennau hyn yn ddigidol o flaen llaw. Sicrhewch eich bod yn deall y broses ar gyfer y llwybr rydych chi’n ei ddilyn


Gyrrwr

Rhaid i’r gyrrwr gario’r wybodaeth a dogfennaeth a ddarperir gan y cwmni cludiant yn y cerbyd ar gyfer hyd y daith. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth a dogfennaeth ofynnol i fodloni gofynion aelod wladwriaethau’r UE. Mae hyn oherwydd bod pob symudiad o nwyddau o’r UE i’r DU yn symudiad allforio ar gyfer awdurdodau’r UE ac yn symudiad mewnforio ar gyfer awdurdodau’r DU ac i’r gwrthwyneb.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn gwybod pa wybodaeth a dogfennaeth sydd angen, a ble, pryd a sut i’w cyflwyno a gwirio.

Os ydych chi’n teithio i Brydain Fawr (GB) o’r tu allan i’r DU, mae yna reolau newydd ar nwyddau y gallwch ddod i mewn gyda chi ar gyfer eich defnydd eich hun heb orfod talu treth na thollau.

Dysgwch am ddod â nwyddau personol i’r Deyrnas Unedig ac i wybod a oes angen i chi wneud unrhyw ddatganiadau gofynnol.


Rheolau ar gyfer bwyd a diod personol gyrwyr

Dylai gyrwyr sy’n teithio i ac o’r UE fod yn ymwybodol o’r rheolau ynghylch pa fwyd, diod a phlanhigion personol y gallant gario gyda nhw. Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i eitemau a gludir yn bersonol, mewn bagiau neu yn y cerbyd.

Ni all gyrwyr fynd â chynnyrch sy’n cynnwys cig neu gynnyrch llaeth (e.e. brechdan ham a chaws neu goffi gyda llefrith) i mewn i (nawr) nac allan o’r UE (o 1 Gorffennaf 2022).

Mae bron i bob planhigyn a chynnyrch planhigion, gan gynnwys ffrwythau, llysiau, blodau a hadau, angen tystysgrif ffytoiechydol cyn y gellir eu cludo i’r UE.

Os oes gan yrwyr eitemau gwaharddedig gyda nhw, neu os nad ydynt yn cario’r ardystiad angenrheidiol, bydd angen iddynt ddefnyddio, bwyta neu gael gwared arnynt ar neu cyn y ffin.

Gallai methiant i wneud hyn arwain at eu hatafaelu a dinistrio gyda pherygl o gostau a chosbau.

Canfyddwch am:

Ar 31/12/20 cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig blatfform TG newydd o’r enw’r Gwasanaeth Symud Cerbydau Nwyddau (GVMS) i gefnogi’r model Cyn Derbyn ar gyfer mewnforion ac allforion ac i hwyluso symudiadau Cludiant.

Ar hyn bryd mae hyn yn berthnasol i’r llwybrau canlynol:

 • nwyddau o’r UE i Brydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) – dim ond os ydych chi’n symud nwyddau dan y Confensiwn Tramwy Cyffredin yn defnyddio Dogfen Gysylltiedig i Dramwy
 • nwydau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon – mae angen cyfeirnod symudiad ar gyfer pob symudiad i borthladdoedd Gogledd Iwerddon yn defnyddio’r Gwasanaeth Symudiad Cerbydau Nwyddau
 • nwyddau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr – mae angen cyfeirnod symudiad nwyddau dim ond dan yr amgylchiadau canlynol:
   • Symudiadau Confensiwn Tramwy Cyffredin
   • Symudiadau Carnet TIR ac ATA
   • symudiadau o Weriniaeth Iwerddon i Brydain Fawr trwy borthladd yng Ngogledd Iwerddon
   • symudiadau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr dan weithdrefn arbennig y tollau neu ar restr o nwyddau ble mae prosesau rhyngwladol penodol yn weithredol

Manteision y GVMS yw ei fod yn:

 • Galluogi cysylltu cyfeirnodau datganiad fel bod dim ond rhaid i’r sawl sy’n cyflwyno’r nwyddau (e.e. gyrrwr) gyflwyno un cyfeirnod yn unig (Cyfeirnod Symudiad Nwyddau neu GMR) ar y ffin
 • Caniatáu cysylltu symudiad y nwyddau i ddatganiadau, gan alluogi cyrhaeddiad/ymadawiad awtomatig y nwyddau yn Systemau CThEM.
 • Awtomeiddio’r swyddogaeth Swyddfa Tramwy, gan farcio mynediad nwyddau yn NI neu GB
 • Caniatáu hysbysu canlyniad risg datganiadau (cadwyd neu cliriwyd) yn y systemau CThEM i’w hanfon i’r sawl sy’n rheoli’r nwyddau erbyn eu bod yn cyrraedd yn NI neu GB yn ffisegol

O 1 Ionawr 2022 bydd y rheolau yn newid a bydd y gofyniad i ddefnyddio GVMS yn berthnasol i bob symudiad trwy’r porthladdoedd yn defnyddio GVMS, o’r UE i GB ac o GB i UE.

Bydd hyn yn berthnasol i’r holl brosesau tollau (ffyrdd i symud nwyddau)

Dolen i https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Ceir manylion pellach yn y Llawlyfr i Gludwyr

Unwaith y byddwch chi wedi bodloni’r holl ofynion hyn, rydych chi’n barod i gychwyn eich taith a chasglu’r nwyddau.