skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

2. Casglu nwyddau

Cyn casglu nwyddau, rhaid i chi gwblhau’r gofynion isod.

Mae angen i chi baratoi'r dogfennau gofynnol wrth gasglu nwyddau i’w hallforio o'r Undeb Ewropeaidd (UE) ac i’r Deyrnas Unedig.

I fodloni’r gofynion tollau, mae sawl ffordd i symud nwyddau ar draws y ffin (archwilio o flaen llaw, storio dros dro, CTC, ATA, TIR).

Bydd yr allforiwr/mewnforiwr (ac/neu ei asiantau) yn dewis pa un i’w ddefnyddio. Mae’r adran hon yn darparu manylion ynghylch goblygiadau pob gweithdrefn bosibl ar gyfer cludwyr.

 • Archwilio o flaen llaw/storio dros dro
 • Symudiadau Confensiwn Tramwy Cyffredin (CTC)
 • Symudiadau Carnet ATA
 • Symudiadau Confensiwn TIR

 

 • Gofynion atodol ar gyfer symud nwyddau penodol i’r UE.
 • Symud nwyddau rhwng Iwerddon a Gogledd Iwerddon

Tan 31 Rhagfyr 2021

Tan 31 Rhagfyr 2021, mae’r gofynion tollau ar gyfer nwyddau a reolir a nwyddau na reolir yn wahanol.

Bydd y dystiolaeth sydd ei hangen yn dibynnu ar pa fath o ddatganiad mae’r allforiwr yn gallu neu’n dewis ei wneud, gan gynnwys os yw’r nwyddau yn rai a reolir neu peidio.

Archwilio o flaen llaw – Symud nwyddau i Brydain (hysbysiad ymlaen llaw)

Wrth gasglu’r nwyddau, rhaid i’r gyrrwr dderbyn yr holl wybodaeth neu ddogfennau tollau perthnasol ac unrhyw waith papur arall. Rhaid i’r gyrrwr gadarnhau:

 • bod y masnachwr wedi cwblhau gweithdrefnau allforio’r UE
 • gyda’r allforiwr ei fod wedi bodloni holl ofynion mewnforio’r DU

Ar hyn bryd mae’r Gwasanaeth Symud Cerbyd Nwyddau (GVMS) yn berthnasol i’r llwybrau canlynol:

 • nwyddau o’r UE i Brydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) – dim ond os ydych chi’n symud nwyddau dan y Confensiwn Tramwy Cyffredin yn defnyddio Dogfen Gysylltiedig i Dramwy
 • nwydau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon – mae angen cyfeirnod symudiad ar gyfer pob symudiad i borthladdoedd Gogledd Iwerddon yn defnyddio’r Gwasanaeth Symudiad Cerbydau Nwyddau
 • nwyddau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr – mae angen cyfeirnod symudiad nwyddau dim ond dan yr amgylchiadau canlynol: Symudiadau Confensiwn Tramwy Cyffredin TIR a Carnet ATA o Weriniaeth Iwerddon i Brydain Fawr trwy borthladd yng Ngogledd Iwerddon
 • symudiadau o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr dan weithdrefn arbennig y tollau neu ar restr o nwyddau ble mae prosesau rhyngwladol penodol yn weithredol

os yw cludwyr yn symud nwyddau trwy leoliad yn defnyddio’r model GVMS ac archwilio o flaen llaw, bydd angen:

 • gofyn i’r mewnforiwr ddarparu, ar gyfer pob danfoniad a gludir, cyfeirnod unigryw sy’n profi bod datganiad naill ai wedi ei archwilio o flaen llaw neu nad oes angen un. Gan hyn fod yn MRN (ar gyfer nwyddau a ddatganwyd i CHIEF neu Wasanaeth Datganiadau Tollau).
 • Gysylltu’r holl gyfeirnodau hyn ynghyd, ar y cyd â chyfeiriadau datganiadau Diogelwch a Diogeledd (yn ofynnol o Orffennaf 2022), i un Cyfeirnod Symudiad Nwyddau (GMR) ar gyfer pob symudiad cerbyd.

Mae dwy ffordd o wneud hyn:

 • Cyswllt uniongyrchol o system y cludwr ei hun i’r Gwasanaeth Symudiad Cerbydau Nwyddau; neu
 • Porth ar-lein sydd ar gael yng nghyfrif Porth Llywodraeth y cludwr

Os mai Gweithredwr y Fferi sy’n cyflwyno’r ENS, bydd angen i’r cludwr wirio sut i gyfnerthu hyn mewn un GMR

Ar gyfer pob symudiad cerbyd, diweddarwch y GMR gyda’r VRN cywir. Gellir diweddaru hyn i ddarparu ar gyfer unrhyw newidiadau, ond rhaid bod yn gywir pan gyflwynir y GMR i’r cludwr yn y man ymadael.

 • Cyfarwyddo gyrwyr i beidio symud ymlaen i’r ffin cyn bod yr holl gyfeirnodau angenrheidiol wedi eu hychwanegu i GMR i’w wneud yn gyflawn, neu os oes unrhyw gyfeirnod datganiad heb gael ei dderbyn ar y GMR, gan na fydd yn cael byrddio.
 • Cyfarwyddo gyrwyr i gyflwyno’r GMR i’r cludwr ar gyrraedd y man ymadael i arddangos bod ganddo’r holl dystiolaeth angenrheidiol i symud y nwyddau’n gyfreithiol – gellir cyflwyno hyn yn defnyddio gwaith papur, ffôn symudol, tabled ac ati
 • Cyfarwyddo gyrwyr i wirio os yw eu cerbyd wedi ei glirio neu beidio cyn glanio ac i ddilyn cyfarwyddiadau ar ble i fynd os oes angen gwiriadau.

D.S.: Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud datganiad i S&S GB os oes angen

Dolen i – Dod â nwyddau i mewn i neu drwy Brydain yn defnyddio cludiant cyffredin ac Undeb.

Os yw’r masnachwr yn trefnu i’r nwyddau symud dan y CTC rhaid i’r gyrrwr dderbyn naill ai:

 • TAD gan y masnachwr, a chael gwybod gan y masnachwr bod y symudiad wedi ei ryddhau i’r weithdrefn dramwy ac y gall fynd i’r lleoliad ymadael â’r aelod wladwriaeth yr UE

  TAD
 • a LRN neu TAD nad yw wedi ei ryddhau i’r weithdrefn dramwy, ac yn cael cais i gyflwyno’r nwyddau i’r LRN neu TAD i awdurdodau aelod wladwriaeth yr UE mewn swyddfa ymadael yr UE – Rhestr o Swyddfeydd Tollau – bydd y nwyddau yn cael eu rhyddhau, ac fe roddir TAD i’r gyrrwr

Mae’r allforiwr/asiant yn gyfrifol am ddiweddaru’r cwmni cludo a’r gyrrwr ar statws y TAD.

Dolen i – Ymgeisio am Garent ATA

Os yw’r masnachwr yn trefnu i’r nwyddau symud dan y Confensiwn ATA rhaid i’r gyrrwr gael dogfen carnet ATA gan y masnachwr.

ATA
{%CAPTION%}

Dolen i –Llawlyfr TIR | UNECE

Os bydd y masnachwr yn trefnu i’r nwyddau gael eu symud dan y Confensiwn TIR rhaid bod gan y cludwr awdurdodiad TIR wedi ei sicrhau yn ei wlad a rhaid bod gan y cerbyd sy’n symud y nwyddau dystysgrif cymeradwyo cerbyd ffordd ar gyfer cludo nwyddau dan sêl tollau. I gael tystysgrif ar gyfer cerbyd yn defnyddio cynllun cymeradwy ar gyfer croesi ffin TIR.

Ar gyfer eithriadau rhag y rheol gyffredinol hon (e.e. symudiad nwyddau trwm a lletchwith), gwiriwch y canllaw ar gyfer TIR.

Rhaid i’r cwmni cludo:

 • roi’r carnet TIR i’r gyrrwr
 • sicrhau bod trefniadau wedi eu gwneud, naill ai gan y masnachwr neu’r cwmni cludo, i ddatgan y symudiad i NCTS a chael y cyfeirnodau (LRN a/neu MRN) sydd angen i gyflwyno’r nwyddau i awdurdodau tollau’r UE
 • cyfarwyddo’r gyrrwr i gymryd a chyflwyno’r nwyddau a’r carnet TIR i awdurdodai tollau’r UE mewn swyddfa ymadael yr UE – Rhestr Swyddfeydd Tollau (neu swyddfa ymadael 3edd wlad os tu allan i’r UE).
TIR
Carnet TIR

Nwyddau a reolir – mae nwyddau yn rhai a reolir os ydynt yn amodol i reoliadau iechyd, trwyddedu neu amgylcheddol arbennig, ac felly rhaid eu gosod dan reolaeth y tollau ar y ffin. e.e. nwyddau SPS, nwyddau ecseis, cemegau, nwyddau milwrol, arfau.

Mae angen datganiadau tollau ar gyfer yr holl nwyddau ar y rhestr nwyddau a reolir.

Ar gyfer symudiadau a archwiliwyd o flaen llaw, rhaid i’r cludwr gael cyfeirnod priodol o’r datganiad mewnforio (rhif cofnod CHIEF neu’r MRN) wrth symud nwyddau a reolir.

Ar gyfer datganiadau storio dros dro a archwiliwyd o flaen llaw sy’n cael eu cludo trwy borthladd a chyswllt i stocrestr, bydd y gweithredwr trelar angen Cyfeirnod Llwyth y Stocrestr (ICR).

Ni ellir defnyddio MRN neu EORI yr allforiwr fel tystiolaeth bod datganiad mewnforio wedi ei wneud ar gyfer y nwyddau hyn.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu mewn diweddariadau i’r Model Gweithredu ar y Ffin.

Ar gyfer nwyddau na reolir, gall y mewnforiwr naill ai wneud datganiad tollau ar y pwynt mewnforio neu wneud datganiad yn ei gofnodion masnachol ei hun, ac yna dilyn hyn gyda datganiad atodol y gellir ei gyflwyno i CThEM o fewn 175 niwrnod i’r pwynt mewnforio.

Rhaid i’r cludwr gael naill ai’r cyfeirnod o ddatganiad mewnforio y tollau (rhif cofnod CHIEF neu CDS MRN) neu rif EORI y masnachwr os yw’r mewnforiwr wedi gwneud datganiad yn ei gofnodion masnachol.

Rhaid i’r gyrrwr wirio pa fath o ddatganiad mae’r mewnforiwr yn ei wneud a chari’r dystiolaeth briodol.

Nwyddau ecseis yw’r nwyddau hynny sy’n amodol i drethi ecseis, gan gynnwys alcohol, tybaco a rhai cynnyrch ynni (e.e. biodanwydd ac olewau hydrocarbon)

Os yw nwyddau yn mynd i warws ecseis yn y DU, bydd angen i’r gyrrwr sicrhau bod ganddo naill ai gopi o’r ddogfen weinyddol electronig (eAD) neu ddogfennau masnachol sy’n datgan y Cod Cyfeirnod Gweinyddol (ARC) yn glir, cyn gadael y porthladd. Dylai gyrwyr gaffael y dogfennau hyn gan eu cwsmer neu ganolwr yn gweithio ar eu rhan.

Fodd bynnag, os yw’r mewnforiwr wedi defnyddio gweithdrefn tollau syml sy’n caniatáu i gyrhaeddiad nwyddau gael eu gohirio, bydd creu eAD hefyd yn cael ei ohirio nes bydd y nwyddau wedi cyrraedd. Yn hytrach, rhaid i’r gyrrwr sicrhau bod ganddo gopi o’r datganiad tollau wedi cofrestru o flaen llaw, sydd angen cynnwys manylion gwarant symudiad tollau, cyn gadael y porthladd.

Os yw’r nwyddau’n dal i deithio i’r cyfeiriad danfon erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf, dylai’r mewnforiwr (neu ei asiant) ddarparu copi o’r eAD neu’r ARC i’r gyrrwr ar y pwynt yma i ffurfioli’r gofynion symudiad ecseis.

Os yw’r gyrrwr yn cludo planhigion a chynnyrch planhigion blaenoriaeth uchel , anifeiliaid byw neu nwyddau a gwmpasir gan CITES rhaid i’r allforiwr o’r UE neu ei asiant sicrhau eu bod yn darparu’r dogfennau canlynol ac/neu ddata i gyd-fynd â’r llwythi. Mae angen i’r gyrrwr gyflwyno’r rhain wrth gofrestru ar ffin yr UE:

 • yr EHCs gwreiddiol, gyda llofnod inc, os oes angen un neu nifer
Tystysgrif iechyd
Tystysgrif Iechyd Allforio (EHC)
 • unrhyw ddogfennaeth CITES sydd angen

  CITES

Bydd gwiriadau ar y cynnyrch hyn yn digwydd yn y lleoliad pen y daith

 • tan fis Mawrth 2022 ar gyfer anifeiliaid byw
 • tan fis Gorffennaf ar gyfer planhigion a chynnyrch planhigion blaenoriaeth uchel

Mae nwyddau iechydol a ffytoiechydol (SPS) yn cynnwys cynnyrch o darddiad anifeilaidd (POAO), cynnyrch cyfansawdd, bwyd a phorthiant nad yw o darddiad anifeilaidd, a phlanhigion a chynnyrch planhigion.

Fe fydd newidiadau pellach i symudiadau UE i Brydain yn Ionawr 2022:

 • bydd cynnyrch o darddiad anifeilaidd (er enghraifft, cynnyrch cig, mêl, llaeth neu wyau) ac isgynhyrchion anifeilaidd angen hysbysiad ymlaen llaw
 • bydd yr holl blanhigion a chynnyrch planhigion a reoleiddir angen hysbysiad ymlaen llaw a thystysgrifau ffytoiechydol
 • bydd rheoliadau a gwiriadau mewnforio llawn yn weithredol ar gyfer pob cynnyrch
 • bydd unrhyw wiriadau ffisegol ar blanhigion neu gynnyrch planhigion blaenoriaeth uchel yn parhau i ddigwydd yn y lleoliadau pen y daith tan Ionawr 2022.

O Fawrth 2022:

 • Bydd anifeiliaid byw o’r UE yn amodol i reoliadau mewnforion newydd. Bydd gwiriadau yn parhau i ddigwydd yn y lleoliad pen y daith.

O Orffennaf 2022:

 • bydd angen datganiadau ENS diogelwch a diogeledd ar fewnforion o’r UE i Brydain – bydd hyn yr un fath â’r model a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer masnach gweddill y byd (RoW)
 • bydd gwiriadau ffisegol o gynnyrch o darddiad anifeilaidd, isgynnyrch anifeilaidd penodol, cynnyrch eginol a bwydydd a phorthiant risg uchel nad ydynt o darddiad anifeilaidd yn cael eu cyflwyno mewn BCPs penodedig – bydd hyn yn cael ei gyflawni ar sail risg
 • bydd gwiriadau planhigion a chynnyrch planhigion blaenoriaeth uchel yn symud o leoliadau cyrchfan i BCPs penodedig
 • bydd yr holl blanhigion a chynnyrch planhigion a reoleiddir angen y ddogfennaeth iechyd berthnasol, er enghraifft, EHC a thystysgrifau ffytoiechydol

Yn ogystal â’r gofynion hyn, bydd angen i nwyddau a restrir ar CITES, anifeiliaid acwatig byw ar gyfer dibenion dyframaeth ac addurnol a cheffylau fodloni gofynion mewnforio ar wahân.

Bydd manylion y gweithdrefnau newydd hyn yn cael eu sefydlu ar www.gov.uk/brexit-hauliers

Dysgwch am oedi datganiadau ar gyfer nwyddau’r UE a ddygir i Brydain.

Gwiriwch a ydych chi angen gwneud cofnod datganiad crynodeb.

Mae 2 fath o ddatganiad diogelwch a diogeledd: datganiad crynodeb gadael (EXS) a datganiad crynodeb mynediad (ENS).

Mae’r Deyrnas Unedig wedi bod yn gweithredu ildiad dros dro ar gyfer datganiadau EXS ac ENS, ond bydd hyn yn cael ei ddiddymu’n fuan:

 • o 1 Hydref 2021 bydd angen datganiadau EXS ar gyfer pob allforiad o Brydain i’r UE (bydd hyn yn cael gwared ar yr ildiad cyfredol ar gyfer paledau, cynwysyddion a cherbydau gwag yn cael eu symud dan gontract trafnidiaeth i’r UE)
 • o 1 Gorffennaf 2022 bydd angen datganiadau ENS ar gyfer pob symudiad o’r UE i Brydain. Mae’r UE wedi bod yn gofyn am ddatganiadau ENS ac EXS llawn ers 1 Ionawr 2021.

Rhestrir manylion gweithdrefnau penodol ar sail aelod wladwriaeth fesul aelod wladwriaeth yn y canllaw ar gyfer:

Ar gyfer llwythi RoRo gyda cherbyd tynnu, y cludwr (fel y sawl sy’n cludo ac fel y dull trafnidiaeth gweithredol) yn gyfrifol am gyflwyno’r datganiad Crynodeb Mynediad ENS – a elwir hefyd yn ddatganiad diogelwch a diogeledd, ar y pwynt mynediad cyntaf.

Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn porthladdoedd a therfynfeydd RoRo Prydain ble nad oes systemau stocrestr i’r porthladd.

Ar gyfer llwythi RoRo heb gerbyd tynnu, y gweithredwr fferi (FO) (fel y sawl sy’n cludo ac fel y dull trafnidiaeth gweithredol) yn gyfrifol am gyflwyno’r ENS ar y pwynt mynediad cyntaf.

Mae’r data sy’n ofynnol ar gyfer datganiad ENS yn cynnwys:

 • anfonwr
 • derbynnydd
 • disgrifiad o’r nwyddau
 • llwybr (fesul gwlad)
 • cludiant (e.e. manylion fferi neu Eurotunnel)
 • amser cyrraedd Mae angen rhif EORI i wneud datganiadau ENS. Ar gyfer GB S+S, mae angen i hyn fod yn rhif EORI “GB” neu “XI”.

Ar gyfer datganiadau ENS UE, mae angen i hyn fod yn rhif EORI Aelod Wladwriaeth yr UE.

Gall trydydd parti gyflwyno datganiad ar yr amod ei fod wedi ei wneud ar wybod i’r cludwr a gyda’i ganiatâd. Mae’r trydydd parti yn gyfrifol am sicrhau:

 • y cyflwynir datganiadau crynodeb mynediad
 • y cyflwynir datganiadau o fewn y terfynau amser cyfreithiol (Teithiau Mor Byr – o leiaf 2 awr cyn cyrraedd) (Traffig ffordd – o leiaf 1 awr cyn cyrraedd)

Rhaid i’r trydydd parti hefyd sicrhau bod yr wybodaeth a roddwyd gan y cludwr yn gywir. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses GB ENS ar GOV.UK yma.

Ym Mhrydain Fawr, bydd angen i’r cludwr gael mynediad at / gofrestru ar gyfer y gwasanaeth S&S GB i gyflwyno datganiadau ENS.

Ceir manylion sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth Diogelwch a Diogeledd GB (S&S GB) yma.

Gall 3ydd parti hefyd gwblhau’r broses gyda’i wybodaeth a chaniatâd.

Rhaid i gwmnïau cludo o’r DU, tu allan i’r UE a’r UE a’u gyrwyr ddiogelu cerbydau sy’n dod i mewn i’r DU i leihau’r risg o fod yn ddioddefwr trosedd. Ewch i – Diogelu’ch cerbyd i helpu atal mewnfudo anghyfreithiol

Dylai gyrwyr sy’n croesi ffin y DU-UE fod yn ymwybodol o’r bygythiadau posibl i gerbydau a sut gallant stopio ‘dyfodiaid dirgel’. Mae dyfodiad dirgel yn berson sy’n cuddio mewn neu ar gerbyd i osgoi mynd trwy reolaeth ffiniau’r DU.

Os nad yw gyrrwr yn diogelu ei gerbyd, ac y canfyddir ei fod yn cludo dyfodiaid dirgel i’r DU a pharthau a reoleiddir y DU, gellir dirwyo gyrrwr, perchennog neu logwr y cerbyd hyd at £2,000 ar gyfer pob unigolyn a ganfyddir (a elwir hefyd yn ‘gosb sifil’).

Mae’r gyfraith yn berthnasol i bob dyfodiad i’r DU neu barthau a reoleiddir y DU, yn cynnwys o borthladdoedd Ewropeaidd a thrwy’r Eurotunnel.


Cadw cerbydau’n ddiogel

Ar gyfer cwmnïau cludo, mae system effeithiol yn cynnwys:

Ar gyfer gyrwyr, mae system effeithiol yn cynnwys:

 • defnyddio dyfeisiau diogelwch (e.e. clo clap, sêl gyda rhif unigryw a llinyn gwyro) i ddiogelu cerbydau wedi llwytho
 • gwirio’r dyfeisiau diogelwch a’r cerbyd yn drylwyr wedi pob stop a chyn mynd i’r DU
 • cofnodi gwiriadau cynhwysfawr ar y rhestr wirio diogelwch cerbyd, i ddangos cydymffurfiad, a gallu ei gyflwyno i swyddog Llu’r Ffiniau

Dylai gyrwyr ddilyn yr arweiniad 10 cam ar atal dyfodiaid dirgel, a chario hyn gyda nhw ar hyd y daith.


Os bydd rhywun yn cuddio mewn cerbyd 

Os bydd gyrrwr yn amau bod rhywun yn ceisio mynd i’w gerbyd neu wedi mynd i’w gerbyd, dylai gysylltu â’r swyddfa heddlu leol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Yn y DU, dylid ffonio 999 neu yn yr UE ffonio 112 cyn mynd i’r porthladd.


Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r gofynion hyn a bod gennych chi'r dogfennau cywir, rydych chi'n barod i adael gyda’r nwyddau.