skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

4. Ffin Prydain

Pan fyddwch chi’n cyrraedd y Deyrnas Unedig, byddwch nawr yn gorfod pasio trwy dollau Prydain Fawr cyn mynd ymlaen ar eich taith.

Efallai y gofynnir i chi ddangos eich dogfennau tystiolaeth gofynnol i swyddogion y tollau neu Lu'r Ffiniau yn ddibynnol ar gyda pha ddull ydych chi'n symud nwyddau.

Gall swyddogion Llu’r Ffiniau y DU stopio cerbydau i gyflawni gwiriadau penodol.

Wrth wneud hynny, byddant yn mynd â’r cerbyd all-lein ac yn gofyn i’r gyrrwr gyflwyno’r cyfeirnodau (er enghraifft rhif cofnod CHIEF, MRN ac/neu EORI) ar gyfer pob llwyth, ynghyd â dogfennaeth neu wybodaeth arall fel fo angen.

Ble mae nwyddau yn cael eu symud heb dystiolaeth ddigonol fod datganiad wedi ei wneud, gallai’r cludwr dderbyn cosb.

Ar gyfer nwyddau sy’n symud dan y CTC, rhaid i gwmnïau cludo ddilyn naill ai’r broses r bapur neu’r broses gwasanaeth symud cerbyd nwyddau (GVMS) i gwblhau symudiad tramwy ar fynediad i Brydain.

Bydd pa broses sy’n berthnasol yn ddibynnol ar ym mha leoliad mae’r nwyddau’n cyrraedd.

Mae trosolwg o leoliadau a phrosesau wedi ei gynnwys yn Model Gweithredu’r Ffin ac fe ehangir ar hyn mewn fersiynau o’r ddogfen hon yn y dyfodol. Rhaid i allforwyr / asiantau roi pob MRN TAD sydd wedi eu hysgogi i’r cwmni cludo ar gyfer pob llwyth CTC.

Mae cyfeirnod symudiad (MRN) dilys yn profi bod gan y gyrrwr y datganiad cywir i symud nwyddau dan gludiant.

Rhaid i’r TAD papur hefyd deithio gyda’r nwyddau trwy gludiant ar bob adeg.

Os ydych chi’n dod i’r Deyrnas Unedig mewn lleoliad yn defnyddio’r weithdrefn bapur, bydd angen i’r cludwr adrodd i’r Swyddfa Gludiant gyda’r nwyddau a TAD papur ar gyrraedd y Deyrnas Unedig.

Bydd awdurdodau’r tollau yn cwblhau’r Swyddfa Gludiant ac yn gofyn am unrhyw archwiliadau angenrheidiol.

Os ydych chi’n dod i’r Deyrnas Unedig mewn lleoliad sy’n defnyddio’r GVMS, rhaid i gwmnïau ddefnyddio GVMS i gysylltu’r holl gyfeirnodau symudiad (MRNs) TAD i un GMR ar gyfer pob symudiad trelar. D.S.: gallai GMR gynnwys llwythi nad ydynt yn CTC (e.e. rhifau cofnod CHIEF) ar gyfer tryciau sy’n cario nwyddau CTC ac nad ydynt yn CTC.

TAD
TAD

Rhaid i’r cwmni cludo sicrhau bod prosesau’r Swyddfa Ymadael, yn cynnwys unrhyw weithredoedd rheoli, wedi eu cwblhau a bod y symudiad tramwy wedi cychwyn cyn rhoi unrhyw fanylion yn y Cyfeirnod Symudiad Nwyddau (GMR).

Os byddant yn rhoi TAD MRN ar gyfer symudiad nad yw wedi ei ryddhau, gallai GVMS annilysu’r datganiad tramwy ar gyfer y symudiad. Byddai angen i’r masnachwr gyflwyno datganiad cludiant newydd i ailgychwyn y symudiad tramwy cyn y gellid symud y nwyddau i’r Deyrnas Unedig.

Mae dwy ffordd iddynt ddefnyddio GVMS:

  • cyswllt uniongyrchol o’u system eu hunain i’r GVMS
  • y gwasanaeth ar-lein ar GOV.UK – mae angen ID defnyddiwr Porth y Llywodraeth a chyfrinair ar gyfer hyn

Ar gyfer pob symudiad trelar yn defnyddio GVMS, mae cwmnïau cludo neu yrwyr yn diweddaru’r GMR gyda’r rhif cofrestru’r cerbyd (VRN) cywir ar gyfer y symudiadau cysylltiedig neu rif cofrestru’r trelar (TRN) neu gyfeirnod cynhwysydd (CRN) ar gyfer symudiadau nad ydynt yn gysylltiedig.

Gellir diweddaru VRN/TRN/CRN yn ddiweddarach ar gyfer unrhyw newidiadau, ond rhaid bod yn gywir pan gyflwynir y GMR i’r cludwr yn y man ymadael.

Ni all gyrwyr fyrddio fferis rhyngwladol na’r Eurotunnel heb GMR dilys.

Ni ddylai fynd ymlaen i’r ffin:

  • cyn ychwanegu’r holl gyfeirnodau angenrheidiol i GMR
  • os nad oes unrhyw gyfeirnod datganiad tramwy wedi ei dderbyn ar y GMR, bydd angen i yrwyr gyflwyno’r GMR i’r cludwr traws Sianel ar gyrraedd y man ymadael i ddangos bod ganddo’r holl dystiolaeth angenrheidiol i symud y nwyddau’n gyfreithiol.

Rhaid i yrwyr gydymffurfio gyda chyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan awdurdodau’r ffin i fynd i leoliad penodol ar gyfer gwiriadau wedi cyrraedd yn y DU, os oes angen.

D.S.: Dim ond yn defnyddio’r un mynediad â’r un a ddefnyddiwyd i’w greu y gellir diweddaru’r GMR. Ni allwch ofyn i gwmni arall ei ddiweddaru, oni bai eich bod yn rhannu eich mynediad eich hun u GVMS. Mae hyn yn wahanol iawn i, er enghraifft, system Amlen Ffrainc, oherwydd gall unrhyw gwmni gael mynediad iddo ar y wefan i’w ddiweddaru cyn y croesiad.

Os yw’r symudiad yn digwydd dan y CTC, rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r TAD yn swyddfa pen y daith y DU neu i dderbynnydd awdurdodedig, ble bydd y weithdrefn gludo yn cael ei chau.

Yna bydd y nwyddau yn amodol i weithdrefnau mewnforio’r Deyrnas Unedig, neu angen eu cofnodi i gyfleusterau tollau arall. Rhaid i’r gyrrwr fod yn ymwybodol o leoliad ei Swyddfa Cyrchfan a ddatganwyd gan y masnachwr. Gallai hyn fod yn y porthladd mynediad, Cyfleuster y Ffin Mewndirol neu yn lleoliad derbynnydd awdurdodedig.

Rhaid i’r gyrrwr adrodd y lleoliad cywir gyda’r nwyddau a TAD papur i gau’r symudiad. Gallai methiant i wneud hyn achosi oedi i gau’r weithdrefn, ac anhawster o ran rhyddhau’r sicrwydd ariannol.

Rhaid i’r gyrrwr ddilyn gweithdrefnau lleol y porthladd ar gyfer cyflwyno carnet ATA.

ATA
ATA

Rhaid i’r gyrrwr ddilyn gweithdrefnau lleol y porthladd ar gyfer cyflwyno carnet TIR.

Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r carnet TIR i’r swyddfa’r tollau a leolir yn y porthladd i agor y symudiad tramwy ar gyfer y cam ym Mhrydain. Bydd y tollau yn gwirio’r dogfennau, y sêl, yn rhoi stamp ar dudalen berthnasol y carnet TIR ac yn ei ddatod.

Bydd y gyrrwr yn mynd i’r swyddfa tollau y gyrchfan neu eiddo TIR awdurdodedig y derbynnydd i sicrhau bod y carnet TIR wedi ei drin. Wedi hynny, gellir tynnu sêl y tollau a dadlwytho’r nwyddau.

Mae’n bosibl bod swyddfa dollau’r ffin yn cyflawni’r gweithdrefnau mynediad a gadael.

TIR
TIR

Unwaith bydd y cerbyd wedi cwblhau ei daith, rhaid i’r gyrrwr ddychwelyd y carnet TIR i’w swyddfa/rheolwr.


Unwaith y byddwch wedi pasio trwy dollau'r Deyrnas Unedig, rhaid i yrwyr gydymffurfio gyda chyfarwyddiadau awdurdodau’r ffin ac efallai y bydd angen mynd ymlaen i leoliad penodol ar gyfer gwiriadau.