skip to main content

Dyma'r cyfeiriad y mae nwyddau'n teithio.
I/trwy'r UE i Brydain Fawr, neu i/trwy Brydain Fawr i'r UE.

1. Cyn y daith

Mae’r arweiniad hwn ar gyfer cludwyr a gyrwyr masnachol sy’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr, a’r Alban) a’r Undeb Ewropeaidd (UE).

Paratowch ar gyfer tollau a gofynion ychwanegol ar y ffin isod.

Cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau a gwiriwch am ddiweddariadau: gov.uk/transition

Mynediad i’r UE

Bydd gweithredwyr y DU yn gallu teithio i’r UE, trwyddi ac ohoni heb gyfyngiad. Gellir gwneud hyd at ddwy daith ychwanegol (traws-fasnach neu fasnach arforol, sef cabotage) o fewn yr UE yn dilyn taith â llwyth o’r DU, gydag uchafswm o un symudiad masnach arforol o fewn cyfnod o 7 diwrnod.

Gallai’r ddau symudiad ychwanegol fod yn symudiadau masnach arforol yn Iwerddon ar gyfer gweithredwyr Gogledd Iwerddon, cyn belled â’u bod yn dilyn siwrnai o Ogledd Iwerddon ac yn digwydd o fewn cyfnod o 7-diwrnod.


Cyfrifoldeb y masnachwr yw gwneud datganiadau tollau a darparu’r dogfennau cywir i’r cwmni cludo a’r gyrrwr. Gellir gwneud hyn yn uniongyrchol neu trwy drydydd parti (er enghraifft, anfonwr nwyddau, cwmni logisteg neu asiant tollau).


Cwmni cludo

Rhaid i gwmni cludo sicrhau bod gan ei yrrwr yr holl wybodaeth a dogfennau tollau angenrheidiol a’r gwaith papur arall.

Rhaid i’r cwmni cludo hefyd sicrhau bod eu gyrwyr yn gwybod pa ddogfennau i’w cyflwyno ar bob cam o’r daith, gan gynnwys:

 • archwiliadau cyn gadael ar y ffordd – gwiriadau i arddangos parodrwydd ar gyfer y ffin
 • mewn porthladdoedd a therfynfeydd rheilffyrdd
 • mewn safleoedd tollau

Gyrrwr

Rhaid i’r gyrrwr gario’r wybodaeth a’r ddogfennaeth a ddarperir gan y cwmni cludo yn y cerbyd trwy gydol y daith. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth a dogfennaeth sy’n angenrheidiol i fodloni gofynion aelod-wladwriaethau’r UE. Mae hyn oherwydd bod pob symudiad nwyddau o’r UE i’r DU yn fudiad allforio i awdurdodau’r UE ac yn fudiad mewnforio i awdurdodau’r DU.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn gwybod pa wybodaeth a dogfennaeth sydd angen, a ble, pryd a sut i’w cyflwyno a gwirio.

Gyrwyr a chriw cerbydau nwyddau trwm, LGVs, faniau a choetsys – rhaid i chi gael prawf am coronafeirws (COVID-19) cyn i chi groesi’r ffin i wledydd penodol.

Gwiriwch a oes angen i chi gael prawf coronafeirws (COVID-19).

Os gwnewch hynny, mae profion COVID am ddim ar gael i yrwyr a chriw o cerbydau nwyddau trwm, LGVs, faniau a choetsys mewn rhai safleoedd cynghori cludwyr.

Rydym yn cynghori gyrwyr a chriw yn gryf i gael prawf negyddol cyn mynd i mewn i Kent.

Bydd gyrwyr a chriw sy’n defnyddio Dover ac Eurodwnnel yn cael ciwiau cyflym yn y gorffennol os ydynt yn cael eu profi a bod ganddynt Drwydded Mynediad Caint ddilys cyn cyrraedd Caint.

 

Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrwyr (CPC)

Bydd pob gyrrwr o’r Deyrnas Unedig yn dal angen Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrwyr (CPC) i weithio. Mae angen i yrwyr gario eu cerdyn cymhwyster CPC Gyrrwr tra’n gyrru yn yr UE.


Gyrwyr yn gweithio i weithredwyr o’r Deyrnas Unedig

Nid yw gyrwyr gyda CPC Gyrrwr o’r DU cyfredol yn gweithio i weithredwyr y Deyrnas Unedig angen cymryd unrhyw gamau atodol parthed cymwysterau i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo. Bydd CPC y DU yn dal i fod yn ddilys ar gyfer pob gyrrwr ar bob taith y maen gan weithredwyr o’r DU hawl i’w cyflawni, p’un ai o ganlyniad i Gytundeb Masnach a Chydweithrediad DUEU neu ar sail hawlenni ECMT.

Ar hyn o bryd mae deddfwriaeth y Deyrnas Unedig yn caniatáu i yrwyr o’r UE yn gweithio i weithredwyr o’r DU barhau i wneud hynny gyda CPC wedi ei gyhoeddi gan aelod wladwriaethau’r UE. Os yw gyrwyr o’r fath yn dymuno cael sicrwydd hirdymor ar eu gallu i weithio ar gyfer gweithredwyr o’r DU, dylent gyfnewid eu CPC UE am CPC DU.


Gyrwyr y DU yn gweithio i weithredwyr yr UE

Dylai gyrwyr sydd â CPC Gyrrwr o’r DU sy’n gweithio i, neu sy’n bwriadu gweithio i gwmni o’r UE (e.e. gyrrwr o’r DU yn gweithio i weithredwr Ffrengig neu Wyddelig) gymryd camau. Mae hyn oherwydd ei bod yn bosibl na fydd CPC Gyrrwr o’r DU yn cael ei gydnabod fel cymhwyster dilys gan gyflogwyr yn yr UE.


Dylai gyrwyr sydd â CPC wedi’i gyhoeddi yn y DU sy’n gweithio neu eisiau gweithio i fusnesau’r UE wirio gyda’r sefydliad perthnasol yn y wlad lle maen nhw’n byw ac yn gweithio i ddarganfod beth sydd angen iddyn nhw ei wneud. Ymgeisiwch i’r corff perthnasol mewn gwlad yn yr UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) i gyfnewid CPC Gyrrwr o’r DU.


Trwyddedu gweithredwyr: Trwydded Gymunedol a Thrwydded y DU ar gyfer y Gymuned

Bydd cludwyr o’r DU sy’n cyflawni gwaith rhyngwladol yn dal i fod angen y drwydded gweithredwr perthnasol.

Dylai cludwyr sydd â Thrwydded Gymunedol fod wedi derbyn ‘Trwydded y DU yn lle. Dan bob amgylchiad, dylid cario copi o Drwydded Gymunedol y DU newydd ar fwrdd pob cerbyd wrth weithio yn yr UE.


Gwiriwch am ddiweddariadau: gov.uk/transition


Fisâu, pasbortau a chardiau adnabod

Mae angen o leiaf 6 mis ar yrwyr y DU ar basbort o’r DU i deithio i’r UE. Gall gyrwyr wirio os oes angen adnewyddu eu pasbort yma.

Cyn 1 Hydref 2021, gall gwladolion yr UE, AEE a’r Swistir ddod i’r DU gyda phasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, fel y maent nawr.

O 1 Hydref 2021, bydd gwladolion yr UE, AEE a’r Swistir angen pasbort i deithio i’r DU.

Ni fydd hyn yn berthnasol i wladolion yr UE, AEE a’r Swistir y mae eu hawliau wedi eu diogelu gan y cytundebau ymadael, yn cynnwys y rhai sydd wedi eu cwmpasu gan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a gweithwyr ffiniau. Byddant yn dal i allu defnyddio cardiau adnabod cenedlaethol i deithio tan o leiaf 31 Rhagfyr 2025.

Gall gyrwyr y DU barhau i weithredu yn yr UE heb fod angen fisa, ar yr amod nad ydyn nhw’n treulio mwy na 90 diwrnod yn yr UE o fewn unrhyw gyfnod o 180 diwrnod.

Mae gwybodaeth ar sut i gael fisa os byddwch chi angen un ar dudalen cyngor teithio pob gwlad.


Mae’n ofynnol i yrwyr y DU gario Cerdyn Gwyrdd fel prawf o yswiriant wrth yrru yn yr UE (gan gynnwys Iwerddon), Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, y Swistir, Serbia ac Andorra.

Dylai holl yrwyr a gweithredwyr y DU sicrhau bod ganddynt Gerdyn Gwyrdd ar gyfer pob cerbyd a threlar fydd yn weithredol yn yr UE.

Bydd angen i yrwyr gario Cardiau Gwyrdd ychwanegol os ydyn nhw::
* yn tynnu trelar (un ar gyfer y cerbyd tynnu ac un ar gyfer y trelar)
* â 2 bolisi yswiriant sy’n cwmpasu’r siwrnai (un cerdyn ar gyfer pob polisi)
* ag yswiriant aml-gerbyd neu fflyd (un ar gyfer pob cerbyd ar y polisi)


Dofgennau cofrestru cerbyd

Bydd angen i yrwyr gario dogfennau cofrestru cerbyd wrth yrru dramor. Gall hyn fod naill ai:

 • llyfr log cerbyd (V5C), os oes gennych un
 • VE103 i ddangos eich bod yn cael defnyddio cerbyd wedi’i logi neu ar brydles dramor

Nid oes angen sticer GB  ar yrwyr os yw eu plât rhif yn cynnwys dynodwr GB ar ei ben ei hun neu gyda baner yr Undeb.

Nid oes angen i gerbydau sydd wedi’u cofrestru ym Mhrydain Fawr neu Ogledd Iwerddon arddangos sticer GB yrru yn Iwerddon.

Rhaid i yrwyr arddangos sticer GB yn glir ar gefn cerbydau a threlars os oes gan eu plât rhif unrhyw un o’r canlynol:

 • symbol Ewrop
 • baner genedlaethol Lloegr, yr Alban neu Gymru
 • rhifau a llythrennau yn unig – dim baner na dynodwr

Wrth yrru yn Sbaen, Cyprus neu Malta, rhaid i yrwyr arddangos sticer GB waeth beth sydd ar eu plât rhif.

Mae Cyfleusterau ffiniau mewndirol (IBFs) yn safleoedd llywodraeth y DY lle gall gwiriadau tollau a dogfennau ddigwydd i ffwrdd o leoliadau porthladdoedd.

Bydd IBFs yn gweithredu fel Swyddfa Ymadawiad y Llywodraeth (ar gyfer teithiau allan) ac fel Swyddfa Cyrrraedd y Llywodraeth (ar gyfer teithiau i mewn). Gall cludwyr gychwyn a gorffen siwrneiau mewn IBFs wrth symud nwyddau i mewn ac allan o’r DU.

Bydd gwiriadau ar gyfer y symudiadau canlynol yn cael eu cynnal mewn IBFs:

 • Confensiwn Tramwy Cyffredin (CTC), a elwir hefyd yn Tramwy
 • carnet ATA
 • carnet Transports Internationaux Routiers (TIR)
 • Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau o Ffawna a Phlanhigion Gwyllt mewn Perygl (CITES)

Efallai y bydd angen i gludwyr fynd i IBF os ydynt:

 • mynd i mewn i’r DU neu’n cynllunio i adael y DU trwy Dover, Eurotunnel neu Caergybi ac angen:
 • dechrau neu orffen symudiad CTC
 • gwiriadau CITES
 •  carnet ATA neu carnet TIR wedi’i stampio
 • wedi cael eu cyfeirio yno oherwydd nad ydyn nhw’n barod i’r ffin
 • wedi cael eu cyfeirio yno ar gyfer gwiriad dogfennau neu archwiliad o’u llwyth

Gellir gweld rhestr o leoliadau a swyddogaethau IBF yn y Llawlyfr Clydwyr

Gall cludwyr a gyrwyr HGVs, LGVs, faniau a choetsys ymweld â safleoedd cynghori ar gyfer:

Hefyd am gyngor personol ar

 • rheolau a dogfennau newydd sydd eu hangen i symud nwyddau rhwng y DU a’r UE
 • sut i baratoi ar gyfer y newidiadau
 • sut i ddefnyddio’r gwasanaeth Gwiriwch fod HGV yn barod i groesi’r ffin newydd
 • gwiriadau parodrwydd ymgynghorol ar y ffin i fyny’r afon o borthladdoedd, a chefnogaeth ar y camau nesaf i baratoi

Mae’r safleoedd cynghori mewn gorsafoedd gwasanaethau traffyrdd ac arosfannau tryciau.

Bydd gyrwyr yn dal angen y categori cywir o drwydded yrru ar gyfer y cerbyd maent yn ei yrru. Gall gyrwyr wirio’r categorïau gyrru ar eu trwyddedau.


Does dim angen trwydded yrru ryngwladol (IDP) arnoch i yrru yn yr UE, y Swistir, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Mae’n bosib bydd angen IDP arnoch i yrru yn rhai o wledydd yr UE a Norwy os oes gennych:

 • drwydded yrru ar babur
 • twydded a gyhoeddwyd yn Gibraltar, Guernsey, Jersey ney Ynys Manaw

Gall cludwyr y DU sy’n dymuno gwneud hyd at dair taith traws-fasnach (symud nwyddau rhwng dwy wlad y tu allan i’r DU) wneud hynny gan ddefnyddio hawlen Cyngres Ewropeaidd y Gweinidogion Cludiant (ECMT).

Dysgwch am y broses o wneud cais am ECMT.

Rhaid i yrwyr HGV neu gludwyr dynodedig ddefnyddio’r gwasanaeth Gwiriwch fod HGV yn barod i groesi’r ffin i gael Trwydded Mynediad Caint (KAP) os ydyn nhw’n defnyddio Porthladd Dover neu Eurotunnel. Mae hyn er mwyn atal tagfeydd traffig yng Nghaint trwy sicrhau nad yw HGVs yn cael eu dal mewn porthladdoedd.

Gall tagfeydd ddigwydd o hyd os yw gyrwyr HGV yn cyrraedd Porthladd Dover neu Eurotunnel heb y ddogfennaeth gywir. Mae gan Fforwm Hydwythedd Caint gynlluniau ar waith i ddelio â hyn. Bydd Heddlu Caint yn penderfynu pryd i actifadu rhannau o’r cynlluniau, yn dibynnu ar lefel unrhyw dagfeydd.


Bydd traffig yn cael ei reoli rhwng cyffyrdd 8 a 9 o’r M20. Rhaid i HGVs sy’n croesi’r Sianel trwy Dover neu Eurotunnel ddefnyddio’r gerbytffordd tua’r arfordir. Yn dibynnu ar lefel y tagfeydd, gellir dal HGVs rhwng cyffyrdd 8 a 9 nes bod tagfeydd yn y porthladdoedd yn lleddfu.

Bydd traffig arall yn defnyddio gwrthlif dwy ffordd ar y gerbytffordd gyferbyn. Gall HGVs nad ydyn nhw’n teithio’n rhyngwladol neu sy’n cario pysgod/pysgod cregyn neu gywion diwrnod oed ac sy’n dangos caniatâd blaenoriaethu dilys ddefnyddio’r gwrthlif. Gellir dirwyo gyrwyr HGV £300 os ydyn nhw’n defnyddio’r gwrthlif pan na ddylen nhw wneud hynny.

Pan fydd rheolaeth draffig weithredol, yn dibynnu eto ar lefel y tagfeydd, efallai y gofynnir i yrwyr HGV ddilyn arwyddion ffyrdd i Faes Awyr Manston (os ydynt yn mynd i Dover) neu i Sevington. Rhoddir trwyddedau blaenoriaethu ar gyfer pysgod/pysgod cregyn neu gywion diwrnod oed yn Ebbsfleet.


Os ydych chi’n teithio trwy Gaint yn gynnar yn 2021, byddwch yn ymwybodol bod potensial ar gyfer tarfiadau os bydd oedi ar y ffin. Dylai gyrwyr HGV gynllunio eu taith i sicrhau y gallant gymryd seibiannau ac, yn benodol, y gallant aros dros nos cyn mynd i mewn i Gaint. Bydd hyn yn lleihau’r risg o fynd dros terfynau oriau gyrwyr. Os oes angen, mae cynllun y cytunwyd arno ymlaen llaw i ymlacio oriau gyrwyr i gynorthwyo gyda thagfeydd.

Dylai gyrwyr HGV sicrhau bod ganddyn nhw ddigon o fwyd a dŵr rhag ofn y bydd oedi ar y ffin. Gall gyrwyr HGV ddarganfod mwy am ardaloedd gwasanaethau traffordd ar hyd eu llwybr i helpu cynllunio eu teithiau.


Mae Cyngor Sir Caint wedi cyflwyno gwaharddiad parcio HGV 6 mis yn Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone a Hythe, Maidstone, Swale a Thanet tan 1 Gorffennaf 2021. Mae hyn er mwyn mynd i’r afael â pharcio gwrthgymdeithasol mewn ardaloedd preswyl. Ni fydd y gwaharddiad yn berthnasol i yrwyr sy’n cymryd eu seibiannau byr o 45 munud mewn lleoliadau diogel. Ni fydd y Cyngor Sir yn targedu HGVs sydd wedi’u parcio ar ystadau diwydiannol neu mewn cilfachau ar gyfer camau gorfodi, os nad ydynt yn achosi rhwystr neu niwsans.


Map o safleoedd rheoli traffig yng Nghaint

Traffic management sites

Mae llwybrau’r Culfor Byr trwy Gaint yn arbennig o agored i darfiadau, a’r ardal hon yw canolbwynt y mwyafrif o gynlluniau rheoli traffig. Mae yna gynlluniau hefyd ar gyfer tarfiadau ar draffig lleol mewn porthladdoedd y tu allan i Gaint.


Rheoli traffig Porthladd Llongborth

Mae cynllun rheoli traffig o’r enw Operation Transmission ar waith i reoli cludo nwyddau i ffwrdd o’r fynedfa i Portsmouth International Port. Er mwyn atal oedi ac osgoi canslo cynlluniau teithio, dilynwch yr arwyddion sy’n cyfeirio cludwyr i’r pwynt blaenoriaethu agosaf. Yn y pwyntiau blaenoriaethu, gellir gwirio dogfennau ymlaen llaw a chaniatáu mynediad i’r porthladd. Mae pwyntiau blaenoriaethu ar agor 24/7. Dim ond os oes ganddyn nhw archeb ddilys Brittany Ferries a’r gwaith papur cywir y dylai cludwyr deithio i’r porthladd.

Portsmouth Road sign


Rheoli traffig porthladdoedd Humber

Mae gan awdurdodau priffyrdd gynllun rheoli traffig lleol ar yr A160. Dim ond os oes ciwio traffig anghyffredin a thrafferthus ym mhorthladdoedd Killingholme neu Immingham y gweithredir hyn. Bydd arwyddion da ar gyfer y llwybrau. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael gan Fforwm Hydwythedd Lleol Humber. Rhaid i gludwyr sy’n teithio o borthladdoedd Humber gael y gwaith papur cywir a sicrhau bod hwyliau fferi yn cael eu harchebu ymlaen llaw.

Deunydd pacio y gellir ei ailddefnyddio yw deunydd pacio sydd wedi’i gynllunio i’w ailddefnyddio sawl gwaith i amddiffyn eitemau neu offer sensitif rhag difrod wrth eu cludo. Nid yw wedi’i fwriadu i’w ailwerthu ac ar gyfer mewnforion sy’n gymwys i gael cymorth ar gyfer taliadau tollau.

I hawlio cymorth mewnforio mae’n rhaid bod y deunydd pacio wedi’i allforio o’r blaen neu wedi ei ddefnyddio i fewnforio nwyddau.

I fewnforio ac allforio deunydd pacio y gellir ei ailddefnyddio gellir gwneud datganiad tollau electronig. Neu, lle mae rhwyddhad ar gael, gellir gwneud datganiad trwy ymddygiad neu ddatganiad llafar i’r gweithdrefnau derbyn dros dro neu gylchrediad rhydd.


Gellir gweld y Llawlyfr Cludwyr yma

Unwaith y byddwch chi wedi bodloni’r holl ofynion hyn, rydych chi'n barod i gychwyn eich taith a chasglu’r nwyddau.