skip to main content

Cwestiynau cyffredin

Na, nid oes angen cyfrif Porth y Llywodraeth i gael diweddariadau, ond byddwch angen cyfrif gov.uk, er mwyn cadw’r canlyniadau Gwiriad Brexit ac i gael diweddariadau ar Brexit yn y dyfodol.

https://www.account.publishing.service.gov.uk/sign-in

Ceir rhagor o wybodaeth ar y gofynion ENS ar gyfer Iwerddon ar:

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-and-entry-summary-declarations-access-guide.pdf.
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-trade-guide.pdf

Gallai methiant i gyflwyno ENS arwain at fethu cyflwyno’r PBN a methu teithio.

Gall rhai Cyfleusterau’r Ffin Mewndirol stampio Carnetau ATA, a gall hyn fod yn y Swyddfa Ymadael ar gyfer symudiadau cludiant.

Dylech roi gwybod o flaen llaw i CThEM eich bod yn mynychu cyfleusterau’r ffin mewndirol os yw’r nwyddau rydych chi’n eu symud:

   • yn mynd i swyddfa ymadael neu swyddfa gyrchfan (yn cychwyn neu orffen symudiad cludiant)
   • yn dod o dan Garnet ATA

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility#locations-of-inland-border-facilities-listed-north-to-south

Mae nodyn llwyth ffordd (CMR) yn gontract safonol a ddefnyddir gan gwmnïau sydd eisiau defnyddio darparwr i gludo nwyddau’n rhyngwladol ar y ffordd.

Mae’r nodyn CMR yn cadarnhau bod y cwmni cludo wedi derbyn y nwyddau a bod ganddynt gontract gan y cyflenwr i’r cario.

Rhaid i chi gael nodyn CMR ar bob taith ryngwladol os ydych chi’n cario nwyddau ar sail masnachol.

Gall y nodyn CMR gael ei lenwi gan naill ai:

   • chi (y cludwr)
   • y cwmni sy’n anfon y nwyddau dramor
   • anfonwr nwyddau

Byddwch angen 3 chopi o’r nodyn CMR, yn cynnwys un:

   • ar gyfer cyflenwr y nwyddau
   • ar gyfer y cwsmer terfynol
   • i gyd-fynd â’r nwyddau tra’u bod yn cael eu cludo
   • Sampl o ddogfen CMR.

Gallwch brynu nodiadau CMR wedi eu hargraffu yn barod gan y Gymdeithas Cludo ar y Ffyrdd (RHA) a Logistics UK.

I gael cyngor pellach:

https://www.gov.uk/guidance/carry-out-international-road-haulage#complete-a-road-consignment-cmr-note

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

Byddant angen Tystysgrifau Iechyd Allforio a’r holl waith papur tollau. Fodd bynnag, nid oes angen tystysgrif daliad.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-or-moving-fish-from-the-uk

Yn ogystal â’r dystysgrif iechyd allforio fel fo’n briodol ar gyfer y cynnyrch/anifail acwatig byw sy’n cael ei gludo, os yw’n cludo pysgod byw yna bydd angen bodloni’r rheolau lles mewn trafnidiaeth, ac os yw’r cludwyr hyn wedi cofrestru ym Mhrydain fawr, yna oni bai ei fod wedi ei gwmpasu’n benodol yn y cytundeb rhwng yr UE a’r Deyrnas Unedig, byddant angen:

  1. awdurdodiad cludwr,
  2. tystysgrif cymeradwyaeth ar gyfer y cerbyd a
  3. bydd yn rhaid i’r gweithredwr gael tystysgrif cymhwyster a gyhoeddwyd gan aelod wladwriaeth yn yr UE.

Mae’r manylion (o borth gwe yr UE) yma: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/animal_transport_en.pdf

Y cyngor gan APHA yw i wirio gyda’r asiantaeth fewnforio (tollau) yn y wlad mae’r ceffylau yn teithio iddi.

Does yna ddim tystysgrif EHC gyfredol ar gyfer gwywair/porthiant anifeiliaid os yn cael ei gludo gyda’r anifeiliaid gan fod hyn yn dod dan les anifeiliaid.

anfonwch e-bost at – EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
ffoniwch – 0300 020 0301

Byddai’r gyrrwr a’r cerbyd adfer angen yr un dogfennau ag yn:
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#uk-hauliers-documents-licences-and-permits

Byddai’r cerbyd yn cael ei dynnu/cludo’n ôl yn cyfrif fel dull trafnidiaeth Rheoliad 25 CIDEER sy’n caniatáu datganiadau cludo ar gyfer nwyddau Rhan D (Rhestr Cludo Llafar). Felly ar ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig bydd angen datganiad Tollau, ond yn y rhan fwyaf o leoliadau gellir gwneud y datganiad ar gyfer y weithdrefn cylchrediad rhydd ar gyfer dull trafnidiaeth os oes rhyddhad o dreth mewnforio ar gael. Bydd rhyddhad yn bosibl os oedd y cerbyd mewn cylchrediad rhydd yn y DU yn flaenorol.

Wrth fyrddio’r fferi, ni fydd y cludwr angen GMR cyn 1 Ionawr 2022 ond bydd angen cadarnhau (yn yr Amodau a Thelerau taith) y cydymffurfir â’r datganiadau.

Y drefn sydd angen yw bod y cerbyd yn glanio o long ac yn cael ei yrru heibio swyddfa Dollau. Os bydd swyddogion Llu’r Ffiniau yn eu stopio, dylai gyrwyr ddweud bod datganiad yn ôl gweithrediad wedi ei wneud ar gyfer y cerbydau hyn

Ar ochr yr UE o’r daith UE-GB, dylid nodi bod cerbydau dan berchnogaeth yn y DU yn dychwelyd i’r DU o’r UE (gan gynnwys cerbydau sydd wedi torri i lawr) yn tynnu cerbyd gwag a fyddai angen cydymffurfio gyda Chod Tollau’r Undeb. Er enghraifft, dylai canllaw Tollau Ffrainc ddarparu manylion ar beth sy’n ofynnol i gael y cerbydau hyn trwy ffin Ffrainc, er bod nwyddau a bennir i fod wedi eu datgan ar gyfer rhyddhau ar gyfer gweithdrefn cylchrediad rhydd yn cynnwys, “dull trafnidiaeth sy’n elwa o ryddhad rhag trethi mewnforio fel nwyddau sy’n dychwelyd” [Erthygl 138 (3) Rheoliad Ddirprwyedig y Comisiwn 2015/2446]

Oes, mae’n rhaid cael tystysgrif ffytoiechydol (PC) gyda llwythi o blanhigion a chynnyrch planhigion.

Allforio planhigion a chynnyrch planhigion i’r UE a Gogledd Iwerddon – Porth Wybodaeth Iechyd Planhigion y DU (defra.gov.uk)

Mae masnachwr yn gwneud cais am PC gan yr awdurdod iechyd planhigion perthnasol:

 • Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yng Nghymru a Lloegr
 • Llywodraeth yr Alban yn yr Alban
 • Y Comisiwn Coedwigaeth yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ar gyfer pren, cynnyrch pren a rhisgl

Mae angen i’r gyrrwr gadarnhau gyda’r masnachwr neu gwmni cludo bod yr asiant mewnforio yn yr UE wedi roi gwybod i’r BCP perthnasol am gyrhaeddiad y llwyth o leiaf 24 awr cyn y bwriedir cyrraedd.
Rhaid i’r gyrrwr gario copi caled o bob EHC neu PC ar gyfer y llwyth. Gellir gwirio llwythi ar gyrraedd y BCP yn yr UE.

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am symud ceffylau ac anifeiliaid ceffylaidd eraill rhwng y DU ac aelod wladwriaethau’r UE, gallwch:

anfon e-bost at EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
ffonio 0300 020 0301

Os yn nwyddau personol sy’n cael eu cludo gan y perchennog yn ei gerbyd ei hun, ni fydd angen gwaith papur allforio, gan y bydd hyn yn ddatganiad gyflawniad, ond byddai angen gwirio cyfyngiadau tollau, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80dec39-9750-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en (Gweler tudalen 44 – Symudiadau nwyddau personol)

Os yw hyn yn cael ei wneud yn fasnachol, yna bydd angen datganiad tollau ac ati, mae’r rheoliadau yr un fath p’un a yw’n newydd, ail-law neu’n henebion.

Efallai y bydd angen trwyddedau allforio – “Mae nwyddau diwylliannol penodol sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar drothwyon oed a gwerth ariannol penodol angen trwydded unigol ar gyfer allforio allan o’r DU – p’un a yw hyn yn barhaol neu dros dro. (dibynnol ar oed, gwerth)” Trwyddedu allforio | Arts Council England

Os yn symudiad personol yn rhan o symud prif gartref, yna mae’n debyg y bydd rheoliadau minimol yn Ffrainc a Sbaen. Os yn mynd i ail gartref neu gartrefi gwyliau, yna efallai y bydd TAW a thollau yn daladwy.

Eto, byddai angen gwirio rheoliadau tollau Ffrainc a rheoliadau tollau Sbaen (bydd rheolau tebyg heb os yn weithredol i wledydd eraill yn yr UE)

Os yw’n ddodrefn pren heb ei brosesu, e.e. meinciau gardd wedi eu lunio o ganghennau gyda rhisgl ac ati, yna efallai y bydd angen tystysgrif ffytoiechydol hefyd. https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products

Bydd paledau pren solet angen tystysgrif ffytoiechydol, oni bai bod ganddynt y nod ISPM15 tebyg i’r isod.

Mae’r Nod ISPM15 yn golygu fod y pren wedi bod trwy fesurau Ffytoiechydol, felly ni fyddai angen ei wneud eto.

Fodd bynnag, os nad yw’r deunydd pacio/paled yn cynnwys y stamp cywir neu os yw wedi ei addasu neu drwsio, yna bydd angen tystysgrif ffytoiechydol neu gael ei stampio eto gan gyflenwr awdurdodedig.

Rhaid i ddeunydd pacio pren solet fodloni’r safonau rhyngwladol ISPM15 os ydych chi am fewnforio nwyddau i Brydain Fawr.

Os byddwch chi’n defnyddio deunydd pacio pren i allforio nwyddau, gwiriwch os yw’r wlad rydych chi’n masnachu â hi yn derbyn safonau ISPM15 ac os oes ganddynt unrhyw ofynion eraill. Mae’r UE yn defnyddio ISPM15 fel ei safon.

Noder: Er mwyn cludo o Ogledd Iwerddon i’r UE neu i’r DU, nid oes angen cydymffurfio â ISPM15, ond mae hyn yn angenrheidiol o’r DU i Ogledd Iwerddon.

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Bydd pob mewnforyn/allforyn masnachol angen mynd trwy’r broses tollau.

Dydy maint y tryc ddim yn cael effaith.

Mae gan y Cyfeirnod Symudiad (MRN) ar gyfer y datganiad mewnforio UE god bar arno sy’n ddynodiad unigryw ar gyfer y llwyth i’r masnachwr.

Efallai y bydd angen mwy o waith papur yn ddibynnol ar y math o gynnyrch sy’n cael ei gludo a dull y cludiant. cyn-hysbysiad(archwilio ymlaen llaw), CTC, ATA, TIR.

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage

Fyddwch chi ddim ond angen eich Trwydded y DU ar gyfer y Gymuned os yw eich taith rhwng y DU a gwlad yn yr UE, Liechtenstein, Norwy neu’r Swistir. Nid oes angen hawlen ECMT arnoch.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich Trwydded y DU ar gyfer y Gymuned i gyflawni 2 swydd traws-fasnach (symud nwyddau rhwng 2 wlad) yn yr UE, ond byddwch chi angen hawlen ECMT os ydych chi eisiau cyflawni trydedd swydd traws fasnach.

Bydd yr hawlen ECMT yn caniatáu i chi gyflawni 3 swydd traws-fasnach rhwng unrhyw wlad ECMT.

Gallwch ddefnyddio hawlenni cludiant ffordd rhyngwladol ECMT ar gyfer teithiau rhwng 43 o aelod wledydd ECMT.

Mae defnyddio Gwasanaeth Rholio Ymlaen Rholio i Ffwrdd Tollau Iwerddon (https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx) yn rhagofyniad i dderbyn y PBN, a heb hyn fe wrthodir mynediad i’r fferi.

Bydd, ni chodir tâl am unrhyw driniaeth yn gysylltiedig i COVID-19, yn unol â’r canllaw isod.

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

Na, bydd cludwyr yn cael tystysgrif ryddhau a bydd hyn yn eu galluogi i groesi’r ffin, os bydd angen prawf negatif.

Coronafeirws (COVID-19): arferion mwy diogel ar gyfer cludwyr rhyngwladol – GOV.UK (www.gov.uk)

Rhaid i’r gyrrwr a’r criw ynysu yng nghab eu cerbyd tra byddant yn gweithio yn Lloegr.

Gallwch adael y cab am resymau allweddol, gan gynnwys i:

  • gael bwyd
  • gymryd prawf COVID-19
  • cael cymorth meddygol ac argyfwng
  • Ddefnyddio cyfleusterau ymolchi, gan gynnwys defnyddio cawodydd cyfunol
  • ymarfer corff
  • gyflawni gwaith, fel danfoniadau, llwytho a dadlwytho
  • sicrhau bod eich cerbyd a llwyth yn addas i’r ffordd
  • derfynu dogfennau tollau mewn cyfleusterau’r ffin mewndirol y Tollau / CThEM
  • Dylech adael eich cerbyd os cewch gyfarwyddyd i wneud hynny gan swyddogion gorfodi.

Os ydych dan reolau rhestr werdd neu reolau rhestr oren brechiad llawn, nid oes angen i chi ynysu yn y cab na chyflawni cwarantin ar gyrraedd, er eich bod yn cael eich annog i aros yn eich cab wrth i chi weithio er mwyn cyfyngu ar eich amlygiad i COVID-19.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Dydy gyrwyr ddim angen sticer GB os yw eu plât rhif yn cynnwys y dynodwr GB ar ben ei hun neu gyda Fflag yr Undeb.

Nid oes angen i gerbydau sydd wedi cofrestru ym Mhrydain Fawr na Gogledd Iwerddon arddangos sticer GB i yrru yn Iwerddon.

Rhaid i yrwyr arddangos sticer GB yn glir ar gefn cerbydau a threlars os oes gan eu plât rhif unrhyw un o’r canlynol:

symbol Ewrop fflag genedlaethol Cymru, Lloegr neu’r Alban rhifau a llythrennau yn unig
dim fflag na dynodwr

Wrth yrru yn Sbaen, Cyprus neu Malta, rhaid i yrwyr arddangos sticer GB waeth beth sydd ar eu plât rhif.

https://www.gov.uk/displaying-number-plates/flags-symbols-and-identifiers

Fodd bynnag, o 28 Medi 2021, rhaid i gerbydau a gofrestrwyd yn y DU arddangos y llythrennau ‘UK’ wrth eu gyrru dramor (ac eithrio Iwerddon). Mae’r holl reolau yn parhau yr un fath, dim ond bod “GB” yn cael ei amnewid gyda “UK”.

Oes, rhaid i chi gael prawf coronafeirws cyn cyrraedd Caint os ydych chi’n cludo:

ffrwydron
sylweddau polymeru
sylweddau heintus
sylweddau ymbelydrol
nwyddau sydd â goblygiadau uchel i derfysgaeth

Mae hyn oherwydd na ellir mynd â’r mathau hyn o lwythi i’r safleoedd yng Nghaint. Fe wrthodir mynediad i chi os ydych chi’n eu cludo.

Gwiriwch gyda’ch rheolwr trafnidiaeth neu draddodwr os nad ydych chi’n siŵr a yw’ch nwyddau o fewn y categorïau hyn.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Mae Ffrainc wedi ei gwneud yn ofynnol i gael Sticeri Man Dall ar bob cerbyd gyda phlât dros 3.5 tunnell. Fe’i gelwir yn ‘Sticer Angle Mort’

Ar hyn o bryd y ddirwy yw 135 ewro.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

I leoli’r sticer: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp70/SR_Infographie_ANGLES_MORTS_v4.jpg

Mae yna ildiad am 12 mis ble nad oes angen yr union fath yma o sticeri “Angle Mort”, ond dim ond os oes fersiwn wahanol o’r sticeri wedi ei osod.

Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o orsafoedd petrol ger y ffin yn eu gwerthu, a gellir eu prynu ar-lein hefyd.

Nid oes angen i yrwyr o’r DU gario Cerdyn Gwyrdd wrth deithio i’r gwledydd canlynol.

   • yr UE (yn cynnwys Iwerddon)
   • Andorra
   • Bosnia a Herzegovina
   • Gwlad yr Iâ
   • Liechtenstein
   • Norwy
   • Serbia
   • Y Swistir

Fodd bynnag, bydd angen i yrwyr gario prawf o yswiriant, fel dogfennau polisi, ac os yn teithio trwy’r UE i drydedd gwlad arall, yna efallai y bydd angen cardiau gwyrdd.

Gwiriwch ar gyfer diweddariadau pellach am Yswiriant cerbydau: https://www.gov.uk/vehicle-insurance/driving-abroad

Cafodd gwrthlif Ymgyrch Brock ei derfynu ar 1 Awst 2021.

Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw reolaeth traffig yn weithredol, felly gall HGVs ddefnyddio unrhyw lwybr, fodd bynnag, er mwyn osgoi amhariad i draffig, byddem yn cynghori cludwyr i osgoi y ffyrdd llai yng Nghaint.

Mae’r rhwystr symudol yn parhau i fod ar ochr yr M20 i’w ddefnyddio os bydd angen y gwrthlif eto er mwyn helpu gydag unrhyw amhariad traws sianel yn y dyfodol.

Gwiriwch am ddiweddariadau ar https://highwaysengland.co.uk/travel-updates/operation-brock/ (Agorir mewn tab newydd)

Anfonwch nhw at y dolenni i’r canllaw codau nwyddau:

Tariff Masnach: chwiliwch am godau nwyddau, trethi a chyfraddau TAW – https://www.gov.uk/trade-tariff

neu

Tariff Ar-lein Byd Eang: chwiliwch am godau nwyddau, trethi a chyfraddau TAW – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Rhif Cofrestriad a Dynodiad Gweithredwr Economaidd (EORI).

Rydych chi angen rhif EORI i allu symud nwyddau rhwng y DU a gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Ers 1 Ionawr 2021, bu angen un i chi allu symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) neu Ynys Manaw a’r UE.

Efallai y byddwch hefyd angen rhif EORI ar wahân i symud nwyddau i neu o Ogledd Iwerddon.

Os nad oes gennych chi EORI, efallai y bydd gennych chi gostau ac oedi cynyddol. Er enghraifft, os na all Cyllid a Thollau EM (CThEM) glirio eich nwyddau, gallech orfod talu ffioedd storio.

https://www.gov.uk/eori

Mae codau dosbarthiad diwydiannol safonol o weithgareddau economaidd (SIC) yn ymwneud â gweithgareddau busnes, yn hytrach na’r llwyth sy’n cael ei gludo.
Os yw cwmni cludo yn cario ceir a rhannau yn unig, yna y cod SIC fyddai “49410 – Cludiant nwyddau ar y ffordd”

Os yw’n allforio’r car neu rannau ceir, yna bydd codau gwahanol ar gyfer y rhain. Gweler isod

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

Mae gan y wefan GOV.UK isod 2 PDF i lawrlwytho – 1 ar gyfer asiantau Tollau ac 1 ar gyfer Gweithredwyr Parseli Cyflym.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

Mae’r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer caniatáu cymeradwyaeth dros dro i adrannau o’r llywodraeth ddarparu cyfleusterau mewn ardaloedd awdurdodau lleol penodedig er mwyn lleoli a phrosesu HGVs yn cyrraedd neu adael y DU.

Mae hyn yn caniatáu ar gyfer darparu cyfleusterau a seilwaith dros dro cysylltiedig .

Mae’r ddeddfwriaeth yn dynodi y bydd y cyfleusterau hyn yn rhoi’r gorau i weithredu cyn 31 Rhagfyr 2025

https://inlandborderfacilities.uk/

Os oes gennych chi Drwydded yrru UE neu AEE.

Gallwch yrru unrhyw fath o gerbyd a restrir ar eich trwydded yrru lawn a dilys – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/european-union-or-european-economic-area

Os oes gennych chi drwydded o wledydd eraill.

Gallwch yrru unrhyw fath o gerbyd bychan (er enghraifft, ceir neu feiciau modur) a restrir ar eich trwydded yrru lawn a ddilys am 12 mis o pan wnaethoch chi ddod i mewn i Brydain Fawr ddiwethaf (GB) – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/any-other-country

D.S. O wledydd eraill. Os oes gennych chi drwydded bws neu lori allwch chi ddim ond gyrru bysus a loriau sydd wedi eu cofrestru tu allan i Brydain Fawr os ydych chi wedi gyrru’r cerbyd i Brydain Fawr eich hun.

Gall cludwyr/gyrwyr o’r DU barhau i weithredu yn yr UE heb fod angen fisa, ar yr amod nad ydynt yn treulio mwy na 90 niwrnod yn yr UE mewn unrhyw gyfnod o 180 niwrnod.

Fodd bynnag, bydd cludwyr/gyrwyr o’r DU angen o leiaf 3 mis ar basbort y DU, o’r dyddiad dychwelyd arfaethedig, i deithio i’r UE.

Gwiriwch basbort ar gyfer teithio i Ewrop – GOV.UK (www.gov.uk)

O 1 Hydref 2021, bydd newidiadau i ddeddfwriaeth y llywodraeth yn golygu y bydd y rhan fwyaf o wladolion yr UE, AEE a’r Swistir yn gallu teithio i’r DU yn defnyddio pasbort dilys yn unig, oni bai eu bod wedi ymgeisio ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE erbyn 30 Mehefin 2021 neu sydd â hawliau a ddiogelir fel arall dan y Cytundeb Hawliau Dinasyddion.

O 1 Hydref, ni fydd cerdyn adnabod yn cael ei dderbyn mwyach ar gyfer teithio i’r DU oni bai bod eithriadau yn weithredol.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Gellir gwrthod mynediad i unrhyw un sy’n teithio i’r DU ar ddogfen deithio annilys ar y ffin.