skip to main content

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.

3. Na hranici VB

Řidič musí mít všechna nezbytná referenční čísla nebo dokumenty

Řidič musí mít všechna nezbytná referenční čísla nebo dokumenty

Možná bude nutné podat prohlášení EXS.

Přepravce (tj. dopravce pro doprovázené pohyby a provozovatel trajektu pro přepravu bez doprovodu) je povinen předložit prohlášení EXS celnímu orgánu země, ze které je zásilka vyvážena.

Údaje EXS se obvykle slučují s vývozním prohlášením (což je celní prohlášení).

Osoba obvykle odpovědná za podání kombinovaného prohlášení je vývozce zboží nebo jeho zástupce.

Pokud se jedná o samostatné prohlášení (např. pro prázdný nákladní vůz), je zapsáno do systému kontroly exportu (ECS).

Samostatné prohlášení EXS je obvykle vyžadováno, pokud:

 • prázdný kontejner je přepravován na základě přepravní smlouvy (přepravní smlouva nebo smlouva o přepravě je dohoda mezi dopravcem a odesílatelem nebo cestujícím, která stanoví povinnosti a práva každé strany)
 • zboží zůstalo v dočasném uskladnění déle než 14 dnů
 • zboží zůstalo v dočasném uskladnění po dobu kratší než 14 dnů, ale podrobnosti z dovozního prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení nejsou známy, nebo pokud se změní místo určení či údaje příjemce
 • zboží je přepravováno v režimu tranzitu s použitím tranzitního doprovodného dokladu (TAD) nebo prohlášení o tranzitu a bezpečnosti a zabezpečení (TSAD) – TSAD nelze použít ke splnění požadavků na bezpečnost a zabezpečení ve VB

V případě společných prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení EXS a celních vývozních prohlášení a v případě samostatných prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení EXS lze podání podat v systému CHIEF (Custom Handling of Import and Export Freight) nebo na celní deklaraci (CDS). Stále existuje možnost odeslat prohlášení EXS prostřednictvím systémů CSP nebo poskytovatelů softwaru třetích stran.

Samostatné prohlášení EXS není vyžadováno, pokud nejsou prázdné palety a kontejnery převáženy z VB na základě přepravní smlouvy.

Více informací o procesu EXS GB

U doprovázené nákladní dopravy RoRo musí mít řidič všechna nezbytná referenční čísla nebo dokumenty, aby splnil dovozní požadavky země, do které vstupuje do EU. Viz kontrolní seznam dokumentů. Je odpovědností vývozce z VB (se svým celním zástupcem a/nebo poskytovatelem logistiky) zajistit, aby to bylo provedeno, pokud se nedohodnou, že za to v rámci svých podmínek Incoterms převezme odpovědnost jiná strana.

Je povinností vývozce z VB (spolu s jeho celním agentem a/nebo logistickým dodavatelem) zajistit, aby se tak stalo.

Obchodník, který vyváží zboží z VB, musí:

 • potvrdit obchodníkovi dovážejícímu zboží do EU, že byly splněny všechny nezbytné formality a požadavky, např. podání importního prohlášení
 • poskytnou úplné a srozumitelné pokyny nákladní společnosti a řidiči, aby věděli, co mají dělat
 • poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci a informace, např. referenční číslo pohybu (MRN) pro importní prohlášení do EU a výtisk všech licencí nebo osvědčení MRN

Příklad čárového kódu dovozního MRN

Ujistěte se, že byly splněny příslušné požadavky na bezpečnost a zabezpečení (ENS) pro přepravu zboží do dané země.

V případě doprovázené přepravy je dopravce odpovědný za podání souhrnného prohlášení o vstupu – známého také jako prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení ENS – do systému kontroly dovozu členského státu (ICS) v prvním místě vstupu.

To je obzvláště důležité v přístavech a terminálech RoRo ve VB, zejména u těch, které nemají přístavních inventární systémy.

Údaje požadované pro prohlášení ENS zahrnují:

 • příjemce
 • odesílatel
 • popis zboží
 • trasa (země postupně)
 • doprava (např. údaje o trajektu nebo Eurotunelu)
 • čas příjezdu

K provedení prohlášení ENS je vyžadováno platné číslo EORI členského státu EU. Třetí strana může podat prohlášení, pokud tak učiní s vědomím a souhlasem dopravce. Odpovědná strana musí zajistit, že:

  • je předloženo vstupní souhrnné prohlášení
  • jsou prohlášení předložena v zákonných lhůtách

Třetí strana se také musí ujistit, že informace poskytnuté dopravcem jsou přesné.

Termín pro podání prohlášení ENS o zboží pohybujícím se po silnici je nejméně hodinu před příjezdem.


Nyní můžete přistoupit k nalodění. V momentě opouštění VB postupujte podle pokynů pohraniční policie, nebo podle pokynů obdržených na palubě během přepravy trajektem.