skip to main content

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.

1. Před cestou

Pokud přepravujete zboží z Evropské unie (EU) do Velké Británie (VB), možná budete před zahájením cesty a vyzvednutím zboží potřebovat další dokumenty.

Připravte se na další celní a hraniční požadavky níže.

Pasy / občanské průkazy.

Do 1. října 2021 mohou občané EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska vstoupit do VB s pasem nebo národním průkazem totožnosti tak, jako nyní.

Od 1. října 2021 již nebudou jako platné cestovní doklady přijímány občanské průkazy EU, EHP a Švýcarska, a ke vstupu do Velké Británie se bude vyžadovat cestovní pas.

To se nebude vztahovat na ty občany EU, EHP a Švýcarska, kteří podali žádost o systém usazení v EU do 30. června 2021 nebo jinak mají chráněná práva podle dohod o právech občanů.

Gibraltarské průkazy totožnosti vydané britským občanům a irské pasy budou i nadále přijímány při cestování do Velké Británie. Další podrobnosti o nových požadavcích a výjimkách budou k dispozici na GOV.UK.

Lidé, na které se tyto výjimky vztahují, budou moci ještě minimálně do 31. prosince 2025 k cestování používat občanské průkazy.


Vízové povinnosti pro Velkou Británii

Řidiči z EU mohou nadále pracovat ve Velké Británii bez vízové povinnosti za předpokladu, že nestráví ve Velké Británii více než 6 měsíců v jakémkoli 12 měsíčním období.

Na řidiče třetích zemí se může v závislosti na zemi vztahovat vízová povinnost, ověřte si, zda potřebujete vízum.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Při podání žádosti o vízum do Velké Británie pro profesionálního řidiče může dojít ke zpoždění.


Dokumentace řidiče a vozidla

Provozovatelé z EU, jejichž podnikání směřuje do, z nebo přes Velkou Británii, musí mít doklad o pojištění motorového vozidla a přívěsu. Ve Velké Británii bude uznána zelená karta nebo jiný doklad o pojištění motorových vozidel, ale zelené karty nejsou povinné pro řidiče EU ve Velké Británii.


Licence Společenství

Provozovatelé z EU musí mít tuto licenci ze země svého sídla a vždy musí mít u sebe ověřenou kopii licence Společenství.

Kabotáž – přeprava zboží nebo cestujících mezi dvěma místy v jedné zemi dopravcem z jiné země za účelem pronájmu a odměny. Ve Velké Británii a v zahraničí je značně omezena.

Provozovatelé z EU mohou neomezeně cestovat do, z a přes Velkou Británii, a to až do dvou kabotážních přeprav ve Velké Británii, pokud jsou provedeny po cestě z EU a do 7 dnů od vylodění ve Velké Británii.

Britská vláda zavedla dočasné prodloužení pravidel kabotáže, které vstoupily v platnost 28. října 2021.

Tato dočasná dodatečná práva kabotáže budou trvat šest měsíců až do 30. dubna 2022 a umožní kabotáž:

 • v rámci Velké Británie po dobu 14 dnů, přičemž jako první den se počítá den vstupu nákladu do Velké Británie, bez omezení počtu povolených kabotážních cest v tomto období.
 • jsou prováděny provozovateli z jakékoli země, bez ohledu na to, zda se nacházejí v EU nebo zda se na ně vztahují jiná povolení.

Kontroly vozidel prováděné agenturou DVSA pro těžká nákladní vozidla mimo EU běžně zahrnují kontrolu porušení kabotáže, a v případě závažných porušení může být přijato vymáhání práva.

Obchodník

Odpovědnost obchodníka je vyřídit celní prohlášení a dodat dopravní společnosti a řidiči správné dokumenty. To může být provedeno přímo nebo prostřednictvím třetí strany, například dopravce, logistické společnosti nebo celního úředníka.


Přepravní společnost

Přepravní společnost musí zajistit, aby byl její provoz napojen na informační systémy, jako je Služba pohybu nákladních vozidel (GVMS)bezpečnost a zabezpečení ve VB (systém S&S GB), což může být provedeno prostřednictvím registrace a bude se vyžadovat, aby měl dopravce registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI).

Řidič by měl mít všechny potřebné celní informace a doklady a další dokumenty pro danou trasu. Pokud má dopravce v úmyslu využít třetí stranu k registraci do systému S&S GB, musí to provést prostřednictvím softwaru třetí strany nebo poskytovatele komunitních služeb (CSP).

Dopravní podnik se musí také ujistit, že jeho řidiči vědí, jaké dokumenty předložit v každé fázi cesty, včetně:

 • přístavů nebo vlakových stanic
 • celnic

Poznámka: V závislosti na vaší trase mohou být některé nebo všechny tyto dokumenty předloženy digitálně předem. Ujistěte se prosím, že rozumíte procesu vztahujícího se na vaši trasu


Řidič

Řidič musí mít ve vozidle informace a dokumentaci od dopravní společností po celou dobu cesty. To také zahrnuje informace a dokumentaci nezbytnou ke splnění požadavků členských států EU. To proto, že každý pohyb zboží z EU do Velké Británie je jak vývoz pro orgány EU, tak dovoz pro orgány Velké Británie a naopak.

Je důležité, aby řidiči věděli, jaké informace a dokumentace jsou zapotřebí a kde, kdy a jak budou překládány a kontrolovány.

Pokud cestujete do Velké Británie (VB) mimo z oblasti Velkou Británii, platí nová pravidla pro zboží, které můžete přivézt k vlastnímu použití bez placení daně nebo cla.

Zjistěte si informace o dovážení osobního zboží do Velké Británie, a zjistěte, zda musíte provést potřebná prohlášení.


Pravidla pro řidiče a osobní jídlo a pití

Řidiči cestující do EU a z ní musí znát pravidla o tom, jaká osobní jídla, nápoje a rostliny si s sebou mohou vzít. Tato pravidla se vztahují na zboží přepravované s sebou, v zavazadle nebo ve vozidle.

Řidiči nemohou dovážet výrobky obsahující maso nebo mléko (např. sendvič se šunkou a sýrem nebo kávu s mlékem) do (nyní) nebo z EU (od 1. července 2022).

Téměř všechny rostliny a rostlinné produkty, včetně ovoce, zeleniny, květin a semen, vyžadují před vstupem do EU fytosanitární osvědčení.

Pokud mají řidiči s sebou zakázané předměty nebo nemají patřičné osvědčení, budou je muset spotřebovat, zkonzumovat nebo zlikvidovat na hranicích nebo před hranicemi.

Pokud tak neučiní, může dojít k jejich zabavení a zničení s rizikem nákladů a sankcí.

Zjistěte více o:

Dne 31. 12. 2020 představila vláda Velké Británie novou IT platformu zvanou Služba pohybu nákladních vozidel (GVMS) s cílem podpořit model předběžného oznámení pro dovoz i vývoz a usnadnit přepravu.

V současné době se to týká následujících tras:

 • zboží z EU do Velké Británie (Anglie, Wales a Skotsko) – pouze pokud přepravujete zboží podle Úmluvy o společném tranzitu s použitím tranzitního doprovodného dokumentu
 • zboží z Velké Británie do Severního Irska – reference pohybu zboží je vyžadována pro všechny pohyby zboží do přístavů Severního Irska, které využívají službu pohybu nákladních vozidel
 • zboží ze Severního Irska do Velké Británie – reference pohybu zboží je vyžadována pouze za následujících okolností:
   • Pohyby v rámci Úmluvy o společném tranzitním režimu
   • Pohyby karnetu TIR a ATA
   • pohyby z Irska do Velké Británie přes přístav Severního Irska
   • pohyby ze Severního Irska do Velké Británie v rámci zvláštního celního řízení nebo u zboží, pro které platí zvláštní mezinárodní postupy

Výhody služby GVMS:

 • Umožňuje propojení dokladu o prohlášení tak, aby osoba přepravující zboží (např. řidič) mohla na hranici předložit pouze jeden takový doklad (doklad o pohybu zboží nebo GMR)
 • Umožňuje propojení pohybu zboží s prohlášeními a umožňuje automatický příjezd/odjezd zboží v rámci systémů HMRC.
 • Automatizace funkce Office of Transit, označení vstupu zboží do SI nebo VB
 • Povolení oznámení o rizikovém výsledku prohlášení (držených nebo vyřízených) v systémech HMRC osobě mající na starosti zboží v okamžiku, kdy fyzicky dorazí do SI nebo VB

Od 1. ledna 2022 se pravidla změní a povinnost používat GVMS se bude vztahovat na všechny pohyby přes přístavy využívající GVMS, a to jak z EU do VB, tak z VB do EU.

To se bude vztahovat na všechny celní procesy (způsoby pohybu zboží)

Odkaz na https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Další podrobnosti jsou najdete v Příručce dopravce

Jakmile splníte všechny tyto požadavky, jste připraveni vydat se na cestu a vyzvednout zboží.