skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

2. Вземане на стоки

Преди да съберете стоки, трябва да попълните изискванията по отношение на какъв метод стоките се движат през границата и какъв вид стоки носите.

Преди да отидете да вземете стоките, трябва да подготвите необходимите документи за износ.

Има 4 начина, по които стоките могат да се придвижват през границата:

 • Общ процес
 • Конвенция за общ транзитен режим (CTC)
 • Временно допускане (ATA)
 • Международен пътен транспорт (TIR)

Търговецът избира кой от четирите начина да използва. Изборът му зависи от това кой е най-подходящ за характеристиките на пратката.

За всички модели на износ се изисква изходна декларация за безопасност и сигурност (S&S).

От 1 януари 2022 г. ще бъдат установени пълни контролни мерки и проверки на износа и граничните пунктове ще се нуждаят от процедури за контролиране на стоки за износ. Граничните пунктове ще използват едно от следните:

 • пристанищна система за инвентаризация („инвентарно свързани пристанища“) за модела за временно съхранение (или обединения модел с предварително деклариране и временно съхранение), при които превозвачите/операторите на ремаркета ще трябва да спазват търговски инструкции, или
 • процедурата с предварително деклариране за инвентарно несвързани пристанища/терминали, използващи GVMS

Новите процедури са посочени в раздела за износ на Модела за гранична обработка и други подробности, включително местата, които ще използват GVMS и тези с допълнителни изисквания поради ограничения в пространството, ще бъдат публикувани на GOV.UK. – Списък на пристанищата, използващи GVMS.

Регистриране за GVMS

Подготовка за износ от Великобритания: митнически документи и процедури, с които превозвачите трябва да са запознати Ако стоките не се превозват транзитно, износителят/агентът/спедиторът трябва да предостави на превозвача MRN номер(а) за предварително регистрираната(ите) вносна(и) декларация(и) за държавата членка, през чиято граница влиза превозвачът.

Какви са процедурите за износ?

Задължение на износителя е да уведоми компанията превозвач за разрешението за преминаване (P2P), след което водачът може да тръгне към границата.

При инвентарно свързани пристанища, включително всички непридружавани товари, операторът на ремаркето трябва да предостави Уникален номер на пратка (UCN), осигурен от износителя, за да остави стоките на пристанището и те да бъдат приети. ^ Бележка: при инвентарно свързани пристанища все още може да не са известни подробности за внос в ЕС. Възможно е водачът да няма информация за вноса в ЕС по време на износ. Износителят/товарителят трябва да уточни за водача/оператора на ремаркето какви са изискванията на държавата членка на ЕС. Ако тази информация е споделена електронно, не е задължително тя да е известна на водача (или той често взема копие при пристигане в ЕС).

Какви са промените от 1 януари 2022 г.?

GVMS и предварително деклариране

Ако излизат от Великобритания чрез GVMS, преди пристигане превозвачите трябва:

 • да помолят износителя или агента да предостави правилните справки за всяка превозвана пратка
 • да обединят всички тези справки, както и справки на декларации за безопасност и сигурност, в 1 справка за движението на стоки (GMR) за всяко движение на превозно средство – това може да бъде направено по 2 начина:
   • директна връзка от собствената система на превозвача към GVMS; или
   • онлайн портал, достъпен чрез акаунта на превозвача в правителствения портал
 • за всяко превозно средство – да актуализира GMR с правилния регистрационен номер на превозното средство (VRN) – това може да се актуализира, за да отразява всякакви промени, но трябва да е правилен, когато GMR се представя на превозвача в пункта на отпътуване
 • да инструктират водачите да не продължават към границата, преди всички необходими справки да бъдат добавени в GMR, за да се представи в цялост, или ако някоя справка на декларация не е била приета в GMR, тъй като няма да им бъде разрешено да се качат на борда
 • да инструктират водачите да представят GMR на оператора на ферибота/Евротунела при пристигане в пункта на отпътуване, за да демонстрират, че разполагат с необходимите доказателства за законно движение на стоки

Преди излизане от Великобритания

При придружавани Ро-Ро пратки водачът трябва да има всички необходими референтни номера или документи, за да се отговори да вносните изисквания на държавата, през която влиза в ЕС. Отговорност за това носи износителят от Великобритания (със своя митнически агент и/или логистична компания), освен ако не се е договорил с друга страна да носи отговорност за това като част от условията за международна търговия.

Може да е необходимо да подадете EXS декларация.

Ако търговецът реши да превозва стоките съгласно Конвенцията за общ транзитен режим (CTC), тръгвайки от Великобритания, превозвачът ще трябва да осигури едно от следните:

 • : транзитен придружаващ документ (TAD) от търговеца и да се уведоми от търговеца, че превозът е освободен за транзитна процедура и че може да продължи към мястото за напускане на Великобритания.

TAD

 • местен референтен номер (LRN) или TAD , който не е бил освободен за транзитна процедура, и да му бъде казано да представи стоките и LRN или TAD на граничната служба на Обединеното кралство в назована отправна митническа служба в Обединеното кралство – след това стоките ще бъдат освободени и TAD ще бъде даден на водача
 • едно превозно средство може да се нуждае от няколко LRN номера – ще трябва да преобразувате всички LRN в TAD, за да продължите движението си в съответствие с изискванията
 • LRN номерът трябва да е придружен от запис в CHIEF (обикновено се извършва от великобританския износител), за да бъдат освободени стоките

Бележка: проверете предварително, тъй като процесът може да е различен на различните пристанища.


Износителят/агентът е отговорен за информиране на компанията превозвач и водача относно статута на TAD.

Изискванията за безопасност и сигурност се прилагат както обичайно в ЕС и Великобритания за стоки, превозвани по споразумението за транзитен режим.

Комбинираните TSAD не могат да се използват за посрещане на изискванията за безопасност и сигурност във Великобритания (EXS декларации за Обединеното кралство). Търговците, които превозват стоки транзитно, трябва да гарантират, че са подадени подходящите декларации за безопасност и сигурност по други начини в ЕС и във Великобритания, когато е необходимо.

Тъй като TSAD не могат да бъдат използвани за изискванията на обобщената декларация за въвеждане, ENS за транзитно транспортиране от Великобритания до ЕС до въвеждането на NCTS5 (очаквано през 2023 г.), трябва да се извадят отделни входни TAD в Транзитната система на EС (NCTS) и да се подадат отделни ENS декларации в ICS на съответната държава членка с помощта на търговска EDI платформа.

Карнетите на АТА са международни митнически документи, използвани за временен износ или внос на стоки.

Ако търговецът уреди стоките да се придвижват в съответствие с Конвенцията АТА

Тогава водачът трябва:

 • да получи документ АТА карнет от търговеца

  ATA
  ATA
 • да вземе и представи стоките и карнета ATA пред граничната полиция на Обединеното кралство в отправна митническа служба в Обединеното кралство според указанията на търговеца, неговия агент или логистичната компания, контролираща движението
 • да се консултира с търговеца дали са спазени изискванията за декларация за безопасност и сигурност EXS за транспортирането – съответните ENS изисквания за безопасност и сигурност трябва да бъдат изпълнени и за държавата, в която се транспортират стоките.

Бележка: погрижете се водачът на камиона: да е вписан изрично в „поле B“ на карнета или карнетът да е придружен от подписано упълномощаващо писмо от един от притежателите на карнета, което показва разрешение за водача да превозва стоките и да подписва „поле F“ от тяхно име.

Водачът трябва да се увери, че предната корица на карнета е подписана и попълнена правилно, преди да отпътува.

Ако търговецът уреди стоките да се придвижват в съответствие с Конвенцията TIR.

Тогава превозвачът трябва да притежава пълномощно за TIR, получено в неговата страна, а превозното средство трябва да притежава сертификат за одобрение на пътно превозно средство за транспортиране на стоки под митническо пломбиране. За получаване на сертификат за превозно средство, използващо одобрен образен за TIR за граничните пунктове.

За изключенията от това общо правило (напр. движение на тежки и обемни стоки) вижте насоките за TIR.

Системата TIR позволява на митническите власти на Обединеното кралство да пакетират и пломбират стоки, преди да бъдат транспортирани в ЕС или трети страни. Това означава, че товарът няма да бъде отворен и проверен от митнически власти при преминаване на граници.

Резервирайте проверка за TIR.


Компанията за товарен превоз трябва:

  • да даде на водача карнета TIR

   TIR
   TIR
  • да гарантира, че са били взети мерки от търговеца или компанията превозвач, за да декларират движението пред NCTS и да имат референтните номера (LRN и/или MRN), необходими за представяне на стоките пред митническите органи на ЕС
  • да инструктира водача:
    • да вземе и представи стоките и TIR карнета пред отправната митническа служба в Обединеното кралство, където страница 1 на TIR карнета ще бъде подпечатана и отделена от митническия служител и митницата ще пломбира превозното средство
    • да вземе и представи стоките и TIR карнета пред граничната полиция на Обединеното кралство в отправна митническа служба в Обединеното кралство – митницата ще провери документите и ще потвърди дали пломбата е непокътната, след което ще подпечата и отдели страница 2 от TIR карнета
    • забележка: тези 2 стъпки се извършват едновременно в службата на граничната полиция
  • да се консултират с търговеца дали са спазени изискванията за декларация за безопасност и сигурност EXS за транспортирането – съответните ENS изисквания за безопасност и сигурност трябва да бъдат изпълнени и за държавата, в която се транспортират стоките

Ако стоките подлежат на акциз, в допълнение към другите търговски документи, водачът трябва да получи от търговеца едно от следните:

Търговците, превозващи животни, животински продукти, риба или рибни продукти от Великобритания към ЕС, ще трябва да кандидатстват предварително за Здравен сертификат за износ (EHC).

Здравен сертификат за износ

Търговецът ще трябва да се увери, че EHC е подписан от упълномощено лице след инспектиране на пратката.

Търговецът трябва да провери дали маршрутът, по който шофьорът пътува, ще позволи пратката да бъде проверена в първата достигната държава от ЕС/ЕИП на правилния определен граничен контролнo-пропускателен пункт (ГКПП). >


Фитосанитарният сертификат (PC) трябва да придружава стоки като растения и растителни продукти.

Търговецът кандидатства за PC от съответния орган по здравеопазване на растенията:

 • Агенцията за здравето на животните и растенията в Англия и Уелс
 • Шотландското правителство в Шотландия
 • Комисията по горите в Англия, Уелс и Шотландия за дърво, дървени изделия и кора

  Фитосанитарен сертификат
  {%CAPTION%}

Водачът трябва да получи потвърждение от търговеца или превозвача, че базираният в ЕС агент по вноса е съобщил на съответния ГКПП за пристигането на стоката поне 24 часа преди планираното пристигане.

Водачът трябва да носи физическо копие на всеки EHC или PC за пратката си. Пратките могат да бъдат проверени при пристигане на ГКПП на ЕС.

Водачът трябва винаги да проверява, преди пристигане в първия пункт за влизане в ЕС , дали се изисква физически документ. Неспазването на това изискване има последици, т.е. ако не е извършена проверка в първия пункт на влизане в ЕС , на водача може да се каже да се върне на този първи пункт на влизане в ЕС , преди товарът да може да бъде доставен и разтоварен на местоназначението.

За да транспортират живи животни в ЕС, в допълнение към EHC, превозвачите трябва да кандидатстват в държава членка на ЕС, където имат представителство, за:

 • разрешително за превозвач от ЕС
 • сертификат за компетентност
 • сертификат за одобрение на превозното средство

ЕС не признава издадени от Обединеното кралство версии на тези документи.

Превозвачите нямат право да притежават разрешително за превозвач или одобрение на превозно средство в повече от една държава членка на ЕС.

Превозвачите могат да кандидатстват за втори сертификат за компетентност от съответната държава-членка на ЕС.

За допълнителна информация, моля , свържете се с Агенцията за здравето на животните и растенията (APHA).


Дневници на пътуванията

За да транспортират живи животни от или през Англия, Шотландия или Уелс в ЕС, превозвачите трябва да кандидатстват за 2 дневника за пътуванията:

 • един одобрен от държавата членка на ЕС, която е първият пункт на влизане в ЕС
 • един одобрен от APHA

В допълнение към Здравния сертификат за износ (EHC), износителите на уловена дива морска риба за човешка консумация ще трябва да получат Сертификат за улов от Обединеното кралство за всяка пратка в ЕС.

Сертификат за улов

Износителите на повечето уловена дива морска риба за човешка консумация, уловена и разтоварена от трети страни, трябва да представят копие от сертификата за улов от третата страна за всяка пратка в ЕС. Износителите може да се нуждаят и от друга документация, като например:

 • Декларации за обработка– ако риба на трета страна е била обработена в Обединеното кралство. Това може да бъде приложено чрез Услугата за износ на риба.
 • Документи за съхранение – ако изнесената риба е останала в Обединеното кралство за определен период от време и не е била подложена на никаква обработка освен товарене и разтоварване. Това може да бъде приложено и чрез Услугата за износ на риба.

Износителите ще изпратят копие на документите до вносителя в ЕС.

Вносителят в ЕС трябва да подаде тези документи до компетентните власти в ЕС преди вноса.

Моля, консултирайте се с държавата членка вносителка за срока на предизвестието. Това обикновено е най-малко 4 часа предварително.

Застрашени или защитени животински или растителни видове и техни части или странични продукти съгласно Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) могат да преминават само през определени митнически служби. Вижте актуална информация относно тези пристанища и изискванията на CITES за разрешения и уведомяване на adres GOV.UK.

CITES

Някои продукти могат да попаднат в двете категории продукти от животински произход, така и CITES артикули – и следователно трябва да отговарят на 2 групи изисквания.

Има 2 типа декларации за безопасност и сигурност: обобщена декларация за напускане (EXS) и обобщена декларация за въвеждане (ENS).

Към момента за Обединеното кралство съществуват временни изключения за EXS и ENS декларации, но те скоро ще бъдат премахнати:

 • от 1 октомври 2021 г. EXS декларации ще се изискват за всички дейности по износ от Великобритания към ЕС (това ще премахне текущото изключение за празни палети, контейнери и превозни средства, придвижвани по силата на договор за транспортиране в ЕС)
 • от 01 юли 2022 г. ENS декларации ще се изискват за всички движения между ЕС и Великобритания. ЕС изисква пълни ENS и EXS декларации от 1 януари 2021 г.

Превозвачът (което означава компанията превозвач за придружавани превози, и операторът на ферибота за непридружавани превози) трябва да подаде EXS декларация до митническите власти на държавата, от която се изнася пратката.

Данните от EXS обикновено се обединяват с декларацията за износ (която е митническа декларация).

Лицето, което обикновено носи отговорност за подаване на комбинирана декларация, е износителят на стоките или негов представител.

Ако това е отделна декларация (напр. за празен камион), тя се въвежда в системата за управление на износа (ECS).

Обикновено се изисква самостоятелна EXS, ако:

  • празен контейнер се превозва по договор за транспортиране (договор за транспортиране или договор за превоз е споразумение между превозвач и спедитор или пътник, определящ задълженията и правата на всяка страна)
  • стоките остават на временно съхранение за повече от 14 дни
  • стоките са останали на временно съхранение за по-малко от 14 дни, но данните от декларацията за сигурност и безопасност при внос са неизвестни, или ако данните за местоназначението или получателя се променят
  • стоките се пренасят транзитно с Придружаващ транзитен документ (TAD) или Транзитна декларация за безопасност и сигурност (TSAD) – TSAD не отговарят на британските изискванията за сигурност и безопасност

Подаването на съвместни EXS декларации за безопасност и сигурност и митнически декларации за износ, както и на самостоятелни EXS за безопасност и сигурност, може да бъде направено чрез системата за Митнически режим за внос и износ на товари (CHIEF) или Услугата за митнически декларации (CDS). Засега остава възможността за подаване на EXS декларации чрез системите CSP или чрез доставчици на софтуер трети страни.

Самостоятелна EXS не се изисква, ако от Великобритания се превозват празни палети и празни камиони , за които няма сключен договор за транспортиране.

Научете повече за процедурата за EXS във Великобритания

Компаниите превозвачи и техните водачи от Обединеното кралство, странните във или извън ЕС трябва да обезопасят превозните средства, които пристигат в Обединеното кралство, за да намалят риска от това да станат жертва на престъпление. Посетете – Обезопасете автомобила си, за да спрете нелегалната имиграция

Водачите, преминаващи границата между Обединеното кралство и ЕС, трябва да са наясно с потенциалните заплахи за превозните средства и товари, както и как могат да спрат „нелегалните пътуващи“. Нелегалните пътуващи са лица, които се крият във или върху превозно средство, за да избегнат преминаването през граничен контрол в Обединеното кралство.

Ако водачът не обезопаси превозното средство и бъде установено, че превозва нелегални пътуващи в Обединеното кралство и в контролираните зони от Обединеното кралство, водачът, собственикът или наемателят на превозното средство може да бъде глобен до 2000 британски лири за всяко намерено лице (известно още като „гражданско наказание“).

Законът се прилага за всички пристигащи в Обединеното кралство или контролираните зони от Обединеното кралство, включително от европейските пристанища и през Евротунела.


Поддържане на обезопасяването на превозните средства

За компаниите товарни превозвачи ефективна система означава:

За водачите една ефективна система включва:

 • прилагане на защитни устройства (напр. катинар, индивидуално номерирани пломби и метална пломба тип кабелна) за осигуряване на превозни средства след товарене
 • проверка на охранителните устройства и превозното средство след всяка спирка и преди влизане в Обединеното кралство
 • записване на пълните проверки по контролния списък за сигурност на превозното средство, за да се покаже спазването му и да е на разположение за представяне на служител на граничните служби

Шофьорите трябва да следват ръководството от 10-стъпки за предотвратяване на нелегални пътуващии да го носят със себе си през цялото си пътуване.


Ако някой се крие в превозното средство 

Ако водач подозира, че някой се опитва да влезе в превозното му средство или е влязъл в превозното му средство, трябва да се свърже с местната полиция веднага щом е безопасно да го направи. В Обединеното кралство се обадете на 999 или в ЕС на 112, преди да навлезете в пристанището.


След като сте изпълнили тези изисквания, вземете стоките и предоставете регистрационния номер на автомобила (и ремаркето) на износителя. След това вашата транспортна компания ще ви каже как да продължите.