skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

2. Вземане на стоки

Преди да вземете стоки, трябва да изпълните изискванията по-долу.

Трябва да подготвите необходимите документи, когато взимате стоки за износ от Европейския съюз (ЕС) към Обединеното кралство (ОК).

За задоволяване на митническите изисквания има няколко начина за превоз на стоки през граници (предварително деклариране, временно съхранение, CTC, ATA, TIR).

Износителят/вносителя (и/или техните агенти) ще изберат кой начин да използват. В този раздел е предоставена информация за изискванията за превозвачите при всяка възможна процедура.

 • Предварително деклариране/временно съхранение
 • Движенията съгласно Конвенцията за общ транзитен режим (CTC)
 • Движения с карнет ATA
 • Движения според Конвенцията TIR

 

 • Допълнителни изисквания за движение на специфични стоки към ЕС.
 • Движение на стоки между Ирландия и Северна Ирландия

До 31 декември 2021 г.

До 31 декември 2021 г.има различни митнически изисквания за контролирани стоки и неконтролирани стоки.

Необходимото доказателство ще зависи от типа на декларацията, която вносителят може или избере да подаде, включително дали стоките са контролирани или не.

Предварително деклариране – движение на стоки към Великобритания (предварително уведомление)

При вземане на стоките, на превозвача трябва да бъдат предоставени всички съответни митнически сведения или документи и други формуляри. Шофьорът трябва да потвърди:

 • че търговецът е изпълнил процедурите на ЕС за износ
 • с износителя, че са изпълнили всички изисквания за внос в Обединеното кралство

Понастоящем Услугата за движение на превозни средства за стоки (GVMS) се прилага по следните маршрути:

 • стоки от ЕС до Великобритания (Англия, Уелс и Шотландия) – само ако придважвате стоки съгласно Конвенцията за общ транзитен режим , използвайки транзитен придружаващ документ
 • стоки от Великобритания до Северна Ирландия – за всички движения в Северна Ирландия, използващи Услугата за движение на превозни средства за стоки, се изисква справка за движението на стоките
 • стоки от Северна Ирландия до Великобритания – справка за движението на стоките се изисква само при следните обстоятелства: движения съгласно Конвенцията за общ транзитен режим движения по карнет TIR и ATA движения от Република Ирландия до Великобритания през пристанище в Северна Ирландия
 • движенията от Северна Ирландия до Великобритания по специална митническа процедура или по списък със стоки, при които се прилагат специфични международни процедури

Ако превозвачите транспортират стоки през пункт, използващ GVMS и модела за предварително деклариране, те ще трябва:

 • да помолят вносителя да предостави за всяка превозвана пратка уникален референтен номер, доказващ, че декларация е била подадена предварително или такава не е необходима. Това може да е MRN (за стоки, декларирани в CHIEF или Услугата за митнически декларации).
 • Обединете всички тези справки, както и справки на декларации за безопасност и сигурност (изисквани от юли 2022 г.), в 1 справка за движението на стоки (GMR) за всяко движение на превозно средство.

Това може да бъде направено по два начина:

 • директна връзка от собствената система на превозвача към Услуга за движение на превозни средства за стоки; или
 • онлайн портал, достъпен чрез акаунта на превозвача в правителствения портал

Ако операторът на ферибота подава ENS, превозвачът ще трябва да провери как да консолидира това в 1 GMR

за всяко превозно средство да актуализират GMR с правилния VRN. Това може да се актуализира, за да отразява всякакви промени, но трябва да е правилен, когато GMR се представя на превозвача в пункта на отпътуване.

 • да инструктират водачите да не продължават към границата, преди всички необходими справки да бъдат добавени в GMR, за да се представи в цялост, или ако някоя справка на декларация не е била приета в GMR, тъй като няма да им бъде разрешено да се качат на борда.
 • да инструктират водачите да представят GMR на превозвача при пристигане в пункта на отпътуване, за да демонстрират, че разполагат с необходимите доказателства за законно движение на стоки – това може да бъде представено в хартиен формат, на мобилен телефон, таблет и др.
 • да инструктират водача да провери дали неговото превозно средство е освободено или не е освободено преди слизане и да следва инструкциите за местата при необходимост от проверки.

Бележка: уверете се, че сте подали декларация в S&S GB, ако е необходимо

Връзка към – Внасяне на стоки в или през Обединеното кралство чрез общ и съюзен транзит.

Ако търговецът уреди стоките да се транспортират съгласно CTC, на водача трябва да се даде едно от следните:

 • TAD от търговеца, и да му бъде съобщено от търговеца, че транзитното движение е освободено за режим транзит и че може да продължи до мястото на излизане от държавата членка на ЕС

  TAD
 • LRN или TAD, които не са били освободени за транзитна процедура, и да му бъде казано да представи стоките и LRN или TAD на органите на държавите-членки на ЕС в отправна митническа служба в ЕС – списък на митническите служби – след това стоките ще бъдат освободени и на водача ще бъде даден TAD

Износителят/агентът е отговорен за информиране на компанията превозвач и водача относно статута на TAD.

Връзка към – Кандидатстване за карнет ATA

Ако търговецът уреди стоките да се придвижват според Конвенцията ATA, водачът трябва да получи документ за АТА карнет от търговеца.

ATA
{%CAPTION%}

Връзка към –Ръководство за TIR на ЕИК на ООН

Ако търговецът уреди стоките да се придвижват според Конвенцията TIR, превозвачът трябва да притежава пълномощно за TIR, получено в неговата страна, а превозното средство трябва да притежава сертификат за одобрение на пътно превозно средство за транспортиране на стоки под митническо пломбиране. За получаване на сертификат за превозно средство, използващо одобрен образен за TIR за граничните пунктове.

За изключенията от това общо правило (напр. движение на тежки и обемни стоки) вижте насоките за TIR.

Компанията за товарен превоз трябва:

 • да даде на водача карнета TIR
 • да гарантира, че са били взети мерки от търговеца или компанията превозвач, за да декларират движението пред NCTS и да имат референтните номера (LRN и/или MRN), необходими за представяне на стоките пред митническите органи на ЕС
 • да инструктира шофьора да вземе и представи стоките и TIR карнета пред митническите власти на ЕС в отправна митническа служба на ЕС – списък на митническите служби (или отправната митническа служба на трета страна извън ЕС).
TIR
Карнет TIR

Контролирани стоки – стоките са контролирани, ако подлежат на специален здравен, лицензионен или екологичен контрол и като такива трябва да бъдат поставени под митнически контрол на границата. например SPS стоки, акцизни стоки, химикали, военни стоки, оръжия.

За всички стоки от списъка на контролираните стоки се изискват митнически декларации.

За движения с предварително деклариране превозвачът трябва да има подходящия референтен номер от декларацията за внос (входящ запис в CHIEF или MRN) при превоз на контролирани стоки.

При предварително деклариране за временно съхранение на стоки, които се транспортират през инвентарно свързано пристанище, операторът на ремаркето ще се нуждае от инвентарна справка за пратката (ICR).

MRN или EORI номерът на износителя не може да се използва като доказателство, че за тези стоки е била подадена декларация за внос.

По-подробна информация ще бъде предоставена в актуализациите на Модела за гранична обработка.

За неконтролирани стоки вносителят може да подаде митническа декларация на пункта за внос или да въведе запис в собствените си търговски регистри и след това да добави допълнителна декларация, която трябва да бъде подадена до HMRC в рамките на 175 дни от момента на вноса.

Превозвачът трябва да разполага или с референтния номер от митническата декларация за внос (входящ номер в CHIEF или CDS MRN), или с EORI номера на търговеца, ако вносителят е въвел запис в своите търговски регистри.

Водачът трябва да провери какъв тип декларация подава износителят и да носи подходящо доказателство.

Акцизните стоки са тези, които подлежат на облагане с акциз, и включват алкохол, тютюн и някои енергийни продукти (напр. биогорива & въглеводородни масла)

Ако стоките отиват в акцизен склад в Обединеното кралство, водачът ще трябва да гарантира, че притежава или копие от електронния административен документ (eAD) или търговски документи, които ясно посочват Административния референтен кодекс (ARC), преди да напусне пристанището. Водачите трябва да получат тези документи от своя клиент или посредник, работещ от тяхно име.

Ако обаче вносителят е използвал опростена митническа процедура, която позволява пристигането на стоките да се забави, създаването на eAD също ще се забави, докато стоките пристигнат. Вместо това водачът трябва да се увери, че притежава копие от предварително подадената митническа декларация, която трябва да включва данни за гаранцията за движение на акциз, преди да напусне пристанището.

Ако стоките все още пътуват към адреса си за доставка до края на следващия работен ден след вноса, вносителят (или неговият агент) трябва на този етап да осигури на шофьора копие от eAD или ARC, за да формализира изискванията за движение на акцизни стоки.

Ако водачът превозва високоприоритетни растения и растителни продукти, живи животни или стоки, обхванати от CITES , износителят от ЕС или неговият представител трябва да се погрижи да предостави следните документи и/или данни, придружаващи пратките. Водачът трябва да представи при регистрация на границата с ЕС:

 • оригиналът, ръчно подписан, EHC, ако е необходим един или повече
Здравен сертификат
Здравен сертификат за износ (EHC)
 • необходимата документация за CITES

  CITES

Проверките на тези продукти ще се извършват в пункта по местоназначение

 • до март 2022 г. за живи животни
 • до юли 2022 г. за високоприоритетни растения и растителни продукти

Санитарни и фитосанитарни (SPS) стоки включват продукти от животински произход (POAO), композитни продукти, храни и фуражи от неживотински произход и растения и растителни продукти.

През януари 2022 г. ще има допълнителни промени в движението от ЕС към Великобритания:

 • за продукти от животински произход (например месо, мед, мляко или яйчни продукти) и животински странични продукти ще е необходимо предварително уведомление
 • за всякакви регулирани растения и растителни продукти ще е необходимо предварително уведомление и фитосанитарни сертификати
 • ще бъдат въведени пълен контрол и проверки на вноса за всички продукти
 • Всички физически проверки на високоприоритетни растения или растителни продукти ще продължат да се извършват в пунктовете по местоназначение до януари 2022 г.

От март 2022 г.:

 • Живите животни от ЕС ще бъдат предмет на нови проверки при внос. Проверките и занапред ще се извършват в пункта по местоназначение.

От юли 2022 г.:

 • ще се изискват ENS декларации за безопасност и сигурност за внос от ЕС към Великобритания – моделът ще е същият като текущо използвания в търговията с останалата част от света (RW)
 • физически проверки на продукти от животински произход, някои животински странични продукти, зародишни продукти и високорискови храни и фуражи, които не са от животински произход, ще бъдат въведени на определени ГКПП – това ще се извършва въз основа на риска
 • проверките на високоприоритетни растения и растителни продукти ще бъдат преместени от пунктовете по местоназначение към определени ГКПП
 • за всякакви регулирани растения и растителни продукти ще е необходима подходяща здравна документация, например EHC и фитосанитарни сертификати

В допълнение към тези изисквания, за стоки от списъка на CITES, живи водни животни за селскостопански и декоративни цели и еднокопитни животни ще бъдат въведени отделни изисквания при внос.

Подробности за тези нови процедури ще бъдат публикувани на www.gov.uk/brexit-hauliers

Научете повече относно забавяне на декларации за стоки от ЕС, внасяни във Великобритания.

Проверете дали трябва да подадете обобщена декларации за въвеждане.

Има 2 типа декларации за безопасност и сигурност: обобщена декларация за напускане (EXS) и обобщена декларация за въвеждане (ENS).

Към момента за Обединеното кралство съществуват временни изключения за EXS и ENS декларации, но те скоро ще бъдат премахнати:

 • от 1 октомври 2021 г. EXS декларации ще се изискват за всички дейности по износ от Великобритания към ЕС (това ще премахне текущото изключение за празни палети, контейнери и превозни средства, придвижвани по силата на договор за транспортиране в ЕС)
 • от 01 юли 2022 г. ENS декларации ще се изискват за всички движения между ЕС и Великобритания. ЕС изисква пълни ENS и EXS декларации от 1 януари 2021 г.

Конкретни процедурни подробности за всяка държава членка са изброени по-долу в документа за:

При придружавани Ро-Ро товари компанията превозвач (като превозвач и активно средство за транспортиране) носи отговорност за подаване на ENS декларация – известна също като декларация за безопасност & и сигурност, на първия входен пункт.

Това е много важно на британските пристанища и терминали за автофериботи (Ро-Ро) , които нямат пристанищни системи за инвентаризация.

При непридружавани Ро-Ро товари операторът на ферибота (FO) (като превозвач и активно средство за транспортиране) носи отговорност за подаване на ENS декларация на първия входен пункт.

Данните, необходими за ENS декларация включват:

 • изпращач
 • получател
 • описание на стоките
 • маршрутизация (държава по държава)
 • превоз (напр. данни за ферибот или Евротунела)
 • време на пристигане За издаване на ENS декларации се изисква EORI номер. За GB S+S той трябва да е „GB“ или „XI“ EORI номер.

За ENS декларации в ЕС той трябва да е валиден EORI номер на държава членка на ЕС.

Декларацията може да бъде подадена от трета страна, доколкото това се прави със знанието и съгласието на превозвача. Отговорната страна трябва да се увери, че:

 • е подадена обобщена декларация за въвеждане
 • декларациите са подадени в рамките на законовия срок (Краткосрочни морски пътувания – поне 2 часа преди пристигането) (Пътно движение – поне 1 час преди пристигането)

Третата страна трябва също да се увери в точността на предадената на превозвача информация. Допълнителна информация за процедурата за GB ENS може да намерите на GOV.UK тук.

Във Великобритания превозвачът ще трябва да се регистрира за достъп до услугата S&S GB, за да подава ENS декларации.

Повече подробности как да се регистрирате за Услугата безопасност и сигурност (S&S GB) можете да намерите тук.

Този процес може да бъде извършен и от трета страна с неговото знание и съгласие.

Компаниите превозвачи и техните водачи от Обединеното кралство, странните във или извън ЕС трябва да обезопасят превозните средства, които пристигат в Обединеното кралство, за да намалят риска от това да станат жертва на престъпление. Посетете – Обезопасете автомобила си, за да спрете нелегалната имиграция

Водачите, преминаващи границата между Обединеното кралство и ЕС, трябва да са наясно с потенциалните заплахи за превозните средства и товари, както и как могат да спрат „нелегалните пътуващи“. Нелегалните пътуващи са лица, които се крият във или върху превозно средство, за да избегнат преминаването през граничен контрол в Обединеното кралство.

Ако водачът не обезопаси превозното средство и бъде установено, че превозва нелегални пътуващи в Обединеното кралство и в контролираните зони от Обединеното кралство, водачът, собственикът или наемателят на превозното средство може да бъде глобен до 2000 британски лири за всяко намерено лице (известно още като „гражданско наказание“).

Законът се прилага за всички пристигащи в Обединеното кралство или контролираните зони от Обединеното кралство, включително от европейските пристанища и през Евротунела.


Поддържане на обезопасяването на превозните средства

За компаниите товарни превозвачи ефективна система означава:

За водачите една ефективна система включва:

 • прилагане на защитни устройства (напр. катинар, индивидуално номерирани пломби и метална пломба тип кабелна) за осигуряване на превозни средства след товарене
 • проверка на охранителните устройства и превозното средство след всяка спирка и преди влизане в Обединеното кралство
 • записване на пълните проверки по контролния списък за сигурност на превозното средство, за да се покаже спазването му и да е на разположение за представяне на служител на граничните служби

Шофьорите трябва да следват ръководството от 10-стъпки за предотвратяване на нелегални пътуващии да го носят със себе си през цялото си пътуване.


Ако някой се крие в превозното средство 

Ако водач подозира, че някой се опитва да влезе в превозното му средство или е влязъл в превозното му средство, трябва да се свърже с местната полиция веднага щом е безопасно да го направи. В Обединеното кралство се обадете на 999 или в ЕС на 112, преди да навлезете в пристанището.


След като сте изпълнили тези изисквания и разполагате с правилните документи, сте готови да напуснете със стоките.