skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

4. Границата на Великобритания

Когато пристигнете в Обединеното кралство (UK), преди да продължите пътуването си, ще трябва да преминете през митницата на Великобритания (GB).

Възможно е да бъдете помолени да покажете необходимите документи на митническите служители или на граничните служби в зависимост от метода, по който придвижвате стоките.

Служителите на граничната служба на Обединеното кралство могат да спират превозни средства, за да извършват определени проверки.

В такива случаи те ще отбият превозното средство встрани от пътя и ще помолят водача да представи справките (например входящ номер в CHIEF, MRN и/или EORI) за всяка пратка, заедно с друга документация или информация, ако е необходимо.

При транспортиране на стоки без адекватно доказателство за подадена декларация, на превозвача може да бъде наложена глоба.

За стоки, превозвани съгласно CTC, превозвачите трябва да следват или процедурата с хартиен формуляр, или процедурата за Услуга за движение на превозни средства за стоки (GVMS), за да изпълнят транзитното придвижване при влизане във Великобритания.

Коя процедура ще се прилага зависи от местоположението, на което пристигат стоките.

Общ преглед на местата и процесите е включен в Модела за гранична обработка и ще бъде разширен в бъдещите издания на този документ. Износителите/агентите трябва да дадат на компанията превозвач всички MRN номера от TAD, който е бил активиран за всяка пратка с режим CTC.

Валидният MRN доказва, че шофьорът има правилната декларация за транзитно движение на стоки.

Хартиеният TAD трябва винаги да пътува със стоките, които се движат транзитно.

Ако влиза в Обединеното кралство през пункт, използващ хартиени носители, превозвачът ще трябва да докладва на Службата по транзитно преминаване със стоките и хартиения TAD при пристигане в Обединеното кралство.

Митническите власти ще се свържат със службата по транзитно преминаване и ще изискат всички необходими проверки.

Ако влизат в Обединеното кралство през пункт, използващ GVMS, компаниите превозвачи трябва да използват GVMS, за да свържат всички референтни номера (MRNs) номера от TAD в 1 GMR за всяко движение на ремарке. Бележка: GMR може да включва пратки извън CTC режим (напр. входни номера в CHIEF) за камиони, превозващи стоки както по режим CTC, така и извън него.

TAD
TAD

Компанията превозвач трябва да се увери, че всички процедури, включително контролни действия, на отправната митническа служба са завършени и транзитното движение е започнало, преди да въвежда данни в справката за движението на стоки (GMR).

Ако въведат MRN от TAD за движение, което не е било одобрено, GVMS може да направи декларацията за транзитно движение невалидна. Търговците ще трябва да подадат нова транзитна декларация, за да стартират отново транзитното движение, преди стоките да могат да бъдат транспортирани в Обединеното кралство.

Те може да използват GVMS по два начина:

  • директна връзка от собствената им система към GVMS
  • онлайн услугата на GOV.UK – за това са необходими потребителска идентификация и парола за правителствения портал

За всяко движение на ремарке чрез GVMS превозвачите или водачите актуализират GMR с правилния регистрационен номер на превозното средство (VRN) за придружавани превози, с регистрационния номер на ремаркето (TRN) или с референтния номер на контейнера (CRN) за непридружавани превози.

VRN/TRN/CRN може да бъде актуализиран, за да отразява всякакви промени, но трябва да е правилен, когато GMR се представя на превозвача в пункта на отпътуване.

Водачите не могат да се качат на международни фериботи или Eвротунела без валиден GMR.

Те не трябва да продължават до границата:

  • преди всички необходими справки да бъдат добавени в GMR
  • ако в GMR не е приета справка за транзитна декларация Водачите трябва да представят GMR на превозвача при пристигане в пункта на отпътуване, за да покажат, че разполагат с необходимите доказателства за законно движение на стоки.

Водачите трябва да се съобразяват с инструкциите, издадени от граничните власти, за да продължат до определеното място за проверки при пристигане в Обединеното кралство, ако е необходимо.

Бележка: GMR може да се актуализира само чрез същия достъп като използвания за създаването му. Не е възможно да помолите друга компания да го актуализира, ако споделяте своя собствен достъп до GVMS. Това е доста различно например от френската система Envelope, тъй като всяка компания може да получи достъп до нея на уебсайта, за да го актуализира преди преминаването.

Ако движението се осъществява според CTC, водачът трябва да представи TAD в Обединеното кралство пред митническа служба по местоназначение или пред упълномощен получател, където транзитната процедура ще бъде закрита.

След това стоките ще бъдат предмет на процедурите за внос във Великобритания или ще трябва да бъдат внесени чрез друго митническо учреждение. Водачът трябва да е запознат с местоположението на митническата служба по местоназначение , декларирана от търговеца. Тя може да е при пункта за влизане, пункт на сухоземна граница или помещение на упълномощен получател.

Шофьорът трябва да докладва на точното местоположение със стоките и хартиения TAD, за да приключи движението. Неспазването на това изискване може да доведе до забавяния при закриване на процедурата и проблеми при освобождаване на паричната гаранция.

Водачът трябва да спазва местните процедури на пристанището за представяне на карнет ATA.

ATA
ATA

Водачът трябва да следва местните процедури на пристанището за представяне на карнет TIR.

Водачът трябва да представи карнета TIR на митническата служба на пристанището, за да получи право на транзитно пътуване за маршрута във Великобритания. Митницата ще провери документите, пломбата, ще подпечата съответната страница на карнета TIR и ще я отдели.

Шофьорът ще отиде до митническата служба по местоназначение или помещението на упълномощен получател по съглашението TIR, за да осигури предаването на карнета TIR. След това митническите пломби могат да бъдат премахнати и стоките да се разтоварят.

Възможно е граничната митническа служба да извършва TIR процедури по влизане и местоназначение.

TIR
TIR

След като превозното средство завърши пътуването си, водачът трябва да върне карнета TIR на своя офис/мениджър.


След като преминете през митницата на Обединеното кралство, шофьорите трябва да спазват инструкциите, издадени от граничните власти, и от тях може да се изиска да отидат на определено място за проверка.